Ri ruca'n carta ri xutz'ibaj ri apóstol San Pedro
1
Ri Pedro nutak-e qui-saludo ri quiniman ri Jesucristo
Yin Simón Pedro, rusamajinel y ru-apóstol ri Jesucristo, nintak-e ri vuj re' chive rix ri ivilon ri nimalaj beyomal chi cukul ic'u'x riq'uin, achel mismo kilon roj,* Hch. 11:17. y ri' roma ri Kajaf Jesucristo ri ka-Dios, choj nu'on pa kavi' chi nimalaj konojel. Xtiq'uiyer ta c'a favor y uxlanen* Ro. 1:7. pan ivánima riq'uin ri jabel iveteman ri utzulaj cánima ri Dios y ri Kajaf Jesucristo.
Ruchojmil quic'aslen ri quiniman ri Jesucristo
Ri Dios riq'uin ri nimalaj uchuk'a' ri can richin vi rija', ruyo'on ronojel ri nic'atzin richin ri c'aslen ri richin jumul y richin nikac'uaj jun c'aslen ri nuya' ruk'ij. Y ri' roma jabel xketemaj ránima ri Jun* Jn. 17:3. ri xoyon kichin riq'uin nimalaj ruk'ij y ch'ajch'ojlaj runo'oj. Y ja mismo riq'uin ri ruk'ij y ri ch'ajch'ojlaj runo'oj, ruyo'on nimalaj y utzulaj tak favores chike, richin chi roma ri favores ri' nkuje'oc achel rija'.* 2 Co. 3:18. Y ri' roma xojenimaj yan pe chupan ri itzel c'aslen ri najin choch'ulef roma ri man utz ta ri nurayij kánima roj vinak. Y roma can q'uiy ic'ulun riq'uin ri Dios, titija' ik'ij chi pa ruvi' ri cukul ic'u'x riq'uin ri Jesucristo, cof yixpa'e' chupan ri c'o rakale'n, y pa ruvi' ri cof rix pa'el chupan ri c'o rakale'n, ticusaj utzulaj no'oj chupan ronojel ri ye'ibanala'. Y pa ruvi' rucusasic ri utzulaj no'oj, tik'ata-ivi' chuvech ri mac,* Hch. 24:25. y pa ruvi' ri nik'at-ivi' chuvech ri mac, tucoch'o' ivech chupan ri nik'asaj,* Stg. 1:3. y pa ruvi' ri nucoch' ivech, tic'uaj jun c'aslen ri nuya' ruk'ij ri Dios,* 2 P. 3:11. y pa ruvi' ri ic'aslen ri nuya' ruk'ij ri Dios, que'ijo' ri junan iniman ri Jesucristo quiq'uin,* Gá. 6:10; 1 Jn. 4:21. y pa ruvi' ri ye'ijo' ri quiniman, que'ijo' conojel pan ivánima.
Roma si ronojel re nutz'iban chive nik'alajin pan ivánima y niq'uiyer pan ic'aslen, nu'on chive chi man yixk'oran ta, y chi rix achel jun che' q'uiy ruvech nuya' riq'uin ri iveteman ri utzulaj runo'oj ri Kajaf Jesucristo. Pero xa achique na ri manak pa ruc'aslen re nutz'iban chive, xa achel man nitzu'un ta y man nutz'et ta ri utz ri nuq'uen-pe che ri ruc'aslen, roma rumestan chi banon chic ch'ajch'oj* Ef. 5:26; He. 9:14. che ri ránima chuvech ri mac ri xerubanala' rubanon can. 10 Roma c'a ri', rix ri junan kaniman ri Jesucristo iviq'uin, más titija' ik'ij chi nik'alajin iviq'uin chi kitzij rix oyon* He. 3:1. y rix cha'on roma ri Dios. Roma si jumul ni'en re nutz'iban-e chive, man jun bey xtixutuj can ri Dios. 11 Y jabel ic'ulic* 2 Ti. 4:8. xti'an chupan ri gobierno ri man jun bey xtiq'uis, ri richin ri Kajaf y Kacolonel Jesucristo.
12 Romari', yin man jun bey xtinya' can chi ninc'uxlaj ronojel re' chive, masque rix iveteman chic, y cukul chic ic'u'x chupan ri kitzij ri rix tijon-vi.* 1 P. 5:12. 13 Yin ninna' chi pa ruchojmil nin-en, chi ri ajani chic k'ij yic'ase' pa ruvi' ri roch'ulef, yixinpaxa'aj richin ninc'uxlaj can re' chive. 14 Roma veteman chi xa juba' chic yinc'o chupan ri nu-cuerpo,* Dt. 4:21, 22; 31:14; 1 R. 2:2. achel xk'alajrises chinuvech* Hch. 20:23. roma ri Kajaf Jesucristo. 15 Y can xtintij nuk'ij chi c'o xtin-en can, richin quiri' rix xa achique na k'ij c'o che'el xtic'uxlaj ri nu'in can chive tok yin caminak chic chiri'.
Ri xetz'eto riq'uin quivech ri nimalaj ruk'ij ri Jesucristo
16 Roj man nojin ta tzij ri petenak quiq'uin vinak ri xka'ij tok xkatzijoj chive ri nimalaj ruchuk'a' ri Kajaf Jesucristo, y chi rija' nipe chic jun bey. Roma roj riq'uin mismo kavech xkatz'et ri nimalaj ruk'ij.* Mr. 9:2; Lc. 9:32. 17 Roma tok rija' xuc'ul ruk'ij y xnimirises rubi' roma ri Dios ri Nimalaj Tata'aj, c'a ja ri chicaj ri c'o-vi ri nimalaj ruk'ij ri Dios xpe-vi jun ch'abel ri quire' xu'ij-pe: Jare' ri Nuc'ajol. Yin can ninjo' y niquicot vánima riq'uin,* Mt. 3:17; 17:5. xcha'. 18 Can riq'uin mismo kaxiquin xkac'axaj-vi ri ch'abel re' ri petenak chicaj, tok rojc'o riq'uin ri Jesucristo pa ruvi' ri juyu' ri xk'alajin-vi ri nimalaj ruk'ij.* Ex. 3:5; Jos. 5:15.
19 Y man xe ta ri', c'o chic jun ri achok roma más cukul kac'u'x, y ri' ja ri nu'ij ri ruch'abel ri Dios ri quik'alajrisan can ri profetas ri can utz vi chi rix niya' ixiquin riq'uin. Roma ri ch'abel re' nuyic'aj kac'aslen achel niyic'an jun antorcha pa k'eku'n, c'a ja tok xtuka ri k'ij tok xtisakarises jabel ronojel, y ri Jun ri achel mama ch'umil ri ntel-pe cumaj nisakar* Ap. 22:16. xtu'on sakil pan ivánima.* 2 Co. 4:6. 20 Y rix na'ey nic'atzin nivetemaj chi nis-ta jun che ri quitz'iban can ri profetas chupan ruch'abel ri Dios, ri petenak ruxe'el riq'uin quino'oj vinak. 21 Roma ronojel ri xquik'alajrisaj ri lok'olaj ru-profetas ri Dios ojer, man roma ta chi jun vinak quiri' xrojo' chi xk'alajrises, ja ri Lok'olaj Espíritu xuc'uan quichin,* 2 Ti. 3:16. richin xquiya' rubixic ri xu'ij-pe ri Dios pa cánima.

*1:1 Hch. 11:17.

*1:2 Ro. 1:7.

*1:3 Jn. 17:3.

*1:4 2 Co. 3:18.

*1:6 Hch. 24:25.

*1:6 Stg. 1:3.

*1:6 2 P. 3:11.

*1:7 Gá. 6:10; 1 Jn. 4:21.

*1:9 Ef. 5:26; He. 9:14.

*1:10 He. 3:1.

*1:11 2 Ti. 4:8.

*1:12 1 P. 5:12.

*1:14 Dt. 4:21, 22; 31:14; 1 R. 2:2.

*1:14 Hch. 20:23.

*1:16 Mr. 9:2; Lc. 9:32.

*1:17 Mt. 3:17; 17:5.

*1:18 Ex. 3:5; Jos. 5:15.

*1:19 Ap. 22:16.

*1:19 2 Co. 4:6.

*1:21 2 Ti. 3:16.