2
Quiri' nin-ij chive, roma ninjo' chi rix nivetemaj chi yin jani na nintij nuk'ij richin chi utz rixc'o, quiri' mismo nin-en pa quivi' ri ec'o pa tinamit Laodicea, y conojel ri man jun bey quitz'eton nuvech. Quiri' nin-en roma ninjo' chi pan ivánima nic'uje-vi ri uchuk'a' ri nipe tok xa jun ni'en chivech roma nijo-ivi', richin chi nic'uje' pan ivánima ri beyomal ri nipe roma tz'akat chic ri ajani iveteman, richin quiri' kitzij (nik'ax, nino') chivech ri man can ta k'alaj ruchojmil ri ojer can chirij ri Katata' Dios y ri Jesucristo, ri achok riq'uin yaquel-vi ronojel ruvech beyomalaj tak no'oj* 1 Co. 2:6, 7; Ef. 1:8. y ronojel ri ajani nkutiquer niketemaj chirij ri Dios. Y ronojel re' nin-ij chive, richin quiri' man ta jun nisatzo ino'oj riq'uin bochinic tak tzij. Roma yin masque man yin pa'el ta apu iviq'uin, pero ri vánima c'o-apu iviq'uin, y yiquicot roma nintz'et chi pa ruchojmil (ic'uan, ivuc'a'n) vi ri ic'aslen y cof cukul ic'u'x riq'uin ri Jesucristo.
Roma c'a ri', achel xi'en chi xic'ul ri Ajaf Jesucristo pan ivánima, quiri' tic'uaj ri ic'aslen achel ri nrojo' rija' chive. Can ta achel jun che' ri naj benak-ka ruxe' pan ulef, y achel jun jay ri utz tz'uyul pa ruvi' ri rutz'uyubal,* Ef. 3:17. can ta quiri' ri ic'aslen riq'uin ri xa jun ibanon riq'uin ri Jesucristo, y can ta más cof cukul ic'u'x riq'uin, achel c'utun chivech, y nojnak ta c'a ri ivánima riq'uin matioxinic.
Rix ri xa jun ibanon riq'uin ri Jesucristo ivilon chic ronojel ri nic'atzin che ri ic'aslen
Tibana' cuenta ivi', man quixka pa quik'a' ri nicajo' yixquisetz* Jer. 29:8; Ro. 16:17; Ef. 5:6; He. 13:9. riq'uin aj-roch'ulef no'oj y riq'uin ch'abel ri jabel navac'axaj che, pero xa man jun ruc'u'x. Ri no'oj ri' xa vinak enojiyon-pe, man tz'akat ta,* Gá. 4:3, 9. y man riq'uin ta Jesucristo petenak-vi. Quiri' nin-ij chive, roma ri tzak achique rubanic ri Dios nik'alajin riq'uin ri Jesucristo riq'uin ri ru-cuerpo.* Jn. 14:9; Ro. 9:5. 10 Y rix ivilon chic ronojel ri nic'atzin che ri ic'aslen roma xa jun ibanon riq'uin ri Jesucristo ri c'o pa quivi' conojel ri nima'k tak quik'ij y pa quivi' conojel ri c'o uchuk'a' pa quik'a'.* 1 P. 3:22. 11 Y roma xa jun ibanon riq'uin ri Jesucristo, banon chic jun circuncisión chive, pero man junan ta riq'uin ri aj-roch'ulef circuncisión. Ri Jesucristo riq'uin ri xixrelesaj chuxe' ruchuk'a' ri mac ri nurayij ri i-cuerpo, jari' ri circuncisión ri xu'on chive.* Jer. 4:4. 12 Tok rix xix-an bautizar, junan xixmuk riq'uin ri Jesucristo,* Ro. 6:4. y junan xixc'asos-e riq'uin chiquicojol ri anima'i', roma cukul ic'u'x riq'uin ruchuk'a' ri Dios ri xc'ason-e ri Jesucristo chiquicojol ri anima'i'. 13 Tok rubanon can, rix rix caminak chupan ri mac ri xe'ibanala' y chupan ri xurayij ri i-cuerpo, jac'a ri vacami ri Dios rubanon chive chi junan c'o ic'aslen* Ef. 2:5. riq'uin ri Jesucristo roma rubanon chic perdonar ri imac. 14 Xuyoj ruvech ronojel ri tz'iban can chikij chupan ri vuj ri nu'ij-vi ri ajani kamac y ri ajani castigo yo'on can pa kavi'. Xu'on chi manak chic ruk'a' chike ri ajani tz'iban can chikij, roma xubajij ronojel chuvech ri cruz junan riq'uin ri Jesucristo. 15 Y xrelesaj ronojel uchuk'a' pa quik'a' ri nima'k tak quik'ij pa cak'ik' y pa quik'a' conojel espíritu ri c'o uchuk'a' pa quik'a'; y chosakil xeruya-vi chi q'uix, roma xeruch'ec can riq'uin rucamic ri Jesucristo chuvech cruz.
16 Roma c'a ri', man jun tich'o chivij riq'uin ri achique nitij* Ro. 14:3. o nikum o riq'uin ri man nichajij ta ruk'ijul ri nimak'ij juna-juna', o ri k'ij tok ntel ri ic', o ri sábado ri k'ij richin uxlanen. 17 Roma ronojel re', xa jun rumujal ri bin can chi nipe, y ri Jun ri' ja ri Jesucristo ri c'o pa tak kánima. 18 Roma c'a ri', man tiya' lugar chi c'o jun ni'in chive chi man nuc'ul ta chi rix ne'ivila' ri sipanic ri sujun chive, roma man ni'en ta achel rija' ri nu'on chi manak oc ruk'ij y nuya' quik'ij ángeles. Rija' quiri' k'alajrisan chuvech, nicha', pero xa ruyon nuya-ka ruk'ij, roma ri nunojij, xa aj-roch'ulef no'oj. 19 Ri ni'in quiri', man c'o ta apu riq'uin ri Jesucristo ri c'o pa kavi' roj ri kaniman, ri nibano chi riq'uin ri quiyukulu'n-qui' chi ch'uti'k chi nima'k tak ruboch'il, ri cuerpo nic'uje-pe ruchuk'a' y xa jun rubanon niq'uiy chupan ri q'uiyilen ri nuya' ri Dios.
20 Rix xa junan (xixcom, xixquen)* Col. 3:3. riq'uin ri Jesucristo chuvech no'oj man tz'akat* Gá. 4:9. ta ri xa richin ri roch'ulef, y romari', ¿achique roma c'a ni'en na achel niqui'en ri c'a benak na cánima pa ruvi' ri roch'ulef, y niya-ivi' pa ruk'a' ri achique niquic'ut chivech? 21 Achel tok niqui'ij chive: Man (titz'om, tichop) re', man titij la',* Ro. 14:17. ni man titojto'ej ri', yecha' chive. 22 Ronojel ri ye'ix re', xa vinak ebiyon y enojiyon, y nich'o pa ruvi' cosas ri xa c'o na jun k'ij yeq'uis riq'uin ri yecuses. 23 Pa quivech ch'aka', kitzij na vi chi c'o juba' no'oj ruc'uan ri ye'ix coma re vinak re quiyon quitz'ucun-ka ri achique niquiya' ruk'ij, y niqui'en-ka chi manak oc quik'ij,* Col. 2:18. y niqui'ij chi tiyo'ox chi k'axomal ri cuerpo. Pero ronojel ri' man nkuruto' ta chuvech ri man utz ta ri yerurayij ri ka-cuerpo.

*2:3 1 Co. 2:6, 7; Ef. 1:8.

*2:7 Ef. 3:17.

*2:8 Jer. 29:8; Ro. 16:17; Ef. 5:6; He. 13:9.

*2:8 Gá. 4:3, 9.

*2:9 Jn. 14:9; Ro. 9:5.

*2:10 1 P. 3:22.

*2:11 Jer. 4:4.

*2:12 Ro. 6:4.

*2:13 Ef. 2:5.

*2:16 Ro. 14:3.

*2:20 Col. 3:3.

*2:20 Gá. 4:9.

*2:21 Ro. 14:17.

*2:23 Col. 2:18.