Ri carta ri xutz'ibaj ri apóstol San Pablo chique ri quiniman ri Jesucristo pa tinamit Efeso
1
Ri Pablo nutak-e qui-saludo ri quiniman ri Jesucristo
Yin Pablo jun ru-apóstol ri Jesucristo roma can quiri' vi rurayin-pe ri Dios pa nuvi'. Nintz'ibaj-e ri vuj re' chive rix ri rixc'o pa tinamit Efeso, ri rix richin ri lok'olaj rutinamit ri Dios, ri ronojel ivánima rixc'o chirakan ri Cristo Jesús y xa jun ibanon riq'uin. Ri favor y ri uxlanen ri nipe riq'uin ri Katata' Dios y ri Ajaf Jesucristo can ta xtic'uje' pan ivánima.
Ronojel ruvech favor yo'on pa kánima roma xa jun kabanon riq'uin ri Jesucristo
Tikaya' ruk'ij ri Dios, ri Rutata' ri Kajaf Jesucristo roma rija' ruyo'on ronojel ruvech favor richin chicaj pa tak kánima, roma xa jun kabanon riq'uin ri Jesucristo, achel xuya' pa ránima xe tok man jani ti'an ri roch'ulef, chi xojrucha'* 1 P. 1:2. roma ri Jesucristo richin nkujoc lok'olaj rutinamit, y richin man jun chic mac pa kac'aslen chuvech. Y roma can nkurojo', romari' roj rucha'on-pe* Ro. 8:29. richin nkuruya-ka pa rubi' richin nkujoc ralc'ua'l* Jn. 1:12. roma ri samaj ri xu'on ri Jesucristo, can ja achel xel-pe pa ránima chi xu'on kiq'uin. Xojrucha' richin niyo'ox ruk'ij ri nimalaj ru-favor ri kilon riq'uin, ri xusipaj-pe pa kavi' roma xa jun kabanon riq'uin ri Ruc'ajol ri can nrojo'. Ri Dios xojrulok'* Ro. 3:24; He. 9:12. chic riq'uin ri ruquiq'uel ri Jesucristo ri xtix tok xcamises, richin xojrelesaj pa ruk'a' ri ximiyon kichin; nu'ij tzij chi xe'an perdonar ri kamac, y ri' jun retal ri jalajoj rakale'n ri ru-favor ri Dios ri man juba' ta oc xuya-pe pa kavi', richin chi xkac'ul ri nimalaj runo'oj rija',* Col. 2:3. y ri achique utz chi nika'an. Y can ja achel xuya' pa ránima, y achel xka chuvech chi xu'on, xuk'alajrisaj* Col. 1:26. chikavech ri nurayij rija', ri xa evan can chikavech na'ey, 10 chi pa ruk'a' ri Jesucristo xa jun xtu'on che ronojel ri c'o chicaj, y ronojel ri c'o choch'ulef tok xtitz'akat ri tiempo y tok ruk'ijul chic.
11 Y pa ruvi' ri' c'o favor nikacochij, roma xa jun kabanon riq'uin ri Jesucristo. Roma ojer-ojer ri' nojin-pe chi niyo'ox chike, achel xuya' pa ránima ri Dios ri nibano achel-achel ri nurayij chi nu'on,* Is. 46:10. 12 richin chi niyo'ox ruk'ij koma roj ri xe pa na'ey koyo'en chi riq'uin ri Jesucristo nikac'ul ri favor ri'. 13 Rix ri xa jun ibanon riq'uin ri Jesucristo, tok ivac'axan chic rutzijol ri kitzij, ri utzulaj ch'abel ri nu'ij achique ruchojmil yixcolotaj, y tok iniman chic, ja jun chive rix ri Dios xuya-pe ri Lok'olaj Espíritu pan ivánima, retal chi rix richin chic,* 2 Co. 1:22. achel ri rusujun can. 14 Y roma c'o chic ri Lok'olaj Espíritu pa tak kánima, jari' retal chi can c'o na vi favor xtikacochij chupan ri k'ij tok xtitz'akatitaj kalok'ic* Ro. 8:23. ri xu'on ri Dios chi xojoc rutinamit, richin niyo'ox nimalaj ruk'ij.
Ri Pablo nu'on orar chi ri Dios nuya' utzulaj no'oj pa tak cánima ri aj-Efeso y chi nuk'alajrisaj chiquivech ri evan can
15 Roma c'a ri', yin roma vac'axan chi rix cukul ic'u'x riq'uin ri Ajaf Jesús, y chi can ye'ijo' conojel ri lok'olaj rutinamit ri Dios,* Col. 1:4. 16 romari' man yitane' ta ninya' matiox ivoma rix, y can yixinc'uxlaj pa tak nu-oración.* Col. 1:3. 17 Ninc'utuj che ri Dios, ri ru-Dios ri Kajaf Jesucristo, ri Katata' ri can c'o ruk'ij, chi xtuya' utzulaj no'oj pa tak ivánima,* Col. 1:9. y chi xtuk'alajrisaj chivech ri evan can richin nivetemaj tzak achique rija', 18 chi xtusakarisaj ino'oj richin nivetemaj achique chi favor rix royo'en-apu ri achok roma xixroyoj, y xtivetemaj rij-ruvech ri jalajoj rakale'n ri nimalaj favor ri xticochij riq'uin rija', ri xtuya' chique conojel ri erichin ri lok'olaj rutinamit. 19 Ninc'utuj chi (nik'ax, nino') chivech chi ri ruchuk'a'* Col. 1:29. ri nisamaj pa tak kánima roj ri kaniman, jani na nik'ax ruvi' ri nimalaj ruk'ij. Y ja uchuk'a' ri' xucusaj 20 chi xuc'asoj-pe ri Jesucristo chiquicojol ri anima'i' y xu'on che chi xtz'uye-apu chila' chicaj pa ru-derecha,* Col. 3:1. 21 richin chi ja ri Jesucristo ri más c'o ruk'ij* Fil. 2:9; Col. 2:10; He. 1:4. que chiquivech ri nima'k tak quik'ij pa cak'ik', ri yebano gobernar, ri espíritu ri c'o uchuk'a' pa quik'a' y ri can c'o cakale'n. Rija' más c'o ruk'ij que chuvech ronojel (bi'aj, binaj) siq'uisel quibi'; man xe ta chupan ri tiempo ri rojc'o-vi, ja jun ri más chikavech apu. 22 Ri Dios chuxe' ruk'a-rakan ri Jesucristo xeruya-vi ronojel, y xu'on chi ja rija' ajaf pa kavi' konojel roj ri kaniman, ri ni'ix iglesia chike, 23 ri roj ru-cuerpo ri Cristo, y roj rutz'akat rija'* Ro. 12:5. ri nitz'akatisan ronojel pa ronojel lugar.

*1:4 1 P. 1:2.

*1:5 Ro. 8:29.

*1:5 Jn. 1:12.

*1:7 Ro. 3:24; He. 9:12.

*1:8 Col. 2:3.

*1:9 Col. 1:26.

*1:11 Is. 46:10.

*1:13 2 Co. 1:22.

*1:14 Ro. 8:23.

*1:15 Col. 1:4.

*1:16 Col. 1:3.

*1:17 Col. 1:9.

*1:19 Col. 1:29.

*1:20 Col. 3:1.

*1:21 Fil. 2:9; Col. 2:10; He. 1:4.

*1:23 Ro. 12:5.