2
Roma ru-favor ri Dios xojcolotaj
Ri Dios xuya' ic'aslen* Jn. 5:24. rix tok c'a rix caminak na chupan ri imac y chupan ri bin can chive chi man que'ibanala'. Roma rubanon can, rix xixbin chupan jun itzel c'aslen, xitzekle'ej rubeyal ri can aj-roch'ulef vi chi c'aslen, achel nika chuvech ri jun ri nisamaj pa cánima ri man yeniman ta chuvech ri Dios ri tiempo re', y ri' ja ri cajaf ri itzel tak espíritu ri c'o cuchuk'a' pa cak'ik'. Quiri' mismo rubanon can, roj chi nimalaj konojel man xkanimaj ta rutzij ri Dios, xa xkaya' lugar che ronojel ri man utz ta ri xurayij ri ka-cuerpo.* Tit. 3:3. Ja ri nika chuvech ri ka-cuerpo y ri man utz ta ri xekanojij ri xeka'an, roma roj can pa kalaxic-pe* Sal. 51:5. man roj utz ta, xa can kichin vi chi roj yacoy royoval ri Dios pa kavi', achel ch'aka' chic. Jac'a ri Dios ri jani na nipokonan, rija' riq'uin ri jani na nkurojo', xuya' ruc'aslen ri kánima junan riq'uin ri c'aslen ri xuya' che ri Jesucristo, masque ri tiempo ri', c'a roj caminak na chupan ri kamac.* Ro. 5:6. Y rix yixcolotaj xaxe roma ri favor nuya' pan ivi'. Y c'o che'el nika'ij chi xu'on chi xc'astaj ri kánima tok xuc'asoj ri Cristo Jesús chiquicojol ri anima'i', y achel can ta xojrutz'uyuba' chicaj tok xutz'uyuba' ri Cristo Jesús chiri',* Ef. 1:3. roma xa jun kabanon riq'uin. Quiri' xu'on chike richin nuk'alajrisaj chupan ri ajani tiempo epetenak chikavech apu, chi jani na rakale'n ri jalajoj ru-favor ri nuya-pe pa kavi' roma can utz runo'oj nu'on kiq'uin roj ri xa jun kabanon riq'uin ri Cristo Jesús. Roma rix, xaxe roma ru-favor ri Dios yixcolotaj,* Jn. 6:44. y ri' roma xiya' ivánima riq'uin ri Jesucristo. Re' jun sipanic ri alaxnak-pe pa ránima ri Dios, y man rix ta yixch'aco. Man roma ta chi jun nubanala' favores tok nicolotaj,* Ro. 3:20. richin chi man ta jun nuya-ka ruk'ij. 10 Roma roj ja ri Dios banayon c'ac'ac' chike, y xa jun xu'on chike riq'uin ri Cristo Jesús, richin yekabanala' ri utzulaj tak favores ri runuc'un-pe* Ef. 1:4. ri Dios richin nika'an pa kac'aslen.
Roma rucamic ri Jesucristo, xe jun tinamit xka'an chi israelitas y man israelitas ta
11 Vacami c'a, rix ri can pan ivalaxic-pe man rix israelitas ta, tuka pan ivi' chi rubanon can ri israelitas xqui'ij chi rix man banon ta ri circuncisión chive achel banon chique rije', ri circuncisión ri ni'an che ri cuerpo. 12 Chupan can ri tiempo ri', rix manak ri Jesucristo iviq'uin.* Gá. 4:8; Col. 1:21. Naj rixc'o-vi chi yixoc rutinamit ri Dios, y manak ik'a' che ri rusujun can che ri rutinamit chupan tak ruvujil ri favor. Man jun utz ivoyo'en choch'ulef, y nis-ta man c'o ta ri Dios iviq'uin. 13 Jac'a rix ri naj rixc'o-vi ri rubanon can, vacami roma xa jun ibanon riq'uin ri Cristo Jesús,* Gá. 3:28. x-an chive chi nakaj chic rixc'o-vi roma ruquiq'uel ri Jesucristo ri xtix chuvech cruz. 14 Roma ja ri Jesucristo xbano ri samaj chi xa jun kánima kabanon vacami, chi israelitas y man israelitas ta. Xu'on chique ri ca'i' katinamit chi xa jun xka'an, xutzak ri achel xan c'o chikacojol ri jachayon kavech. 15 Y riq'uin ri k'axomal ri xuk'asaj ri ru-cuerpo, xu'on chi manak chic ruk'a' chike roj israelitas ri ley y ri jalajoj mandamiento ri ec'o chupan, ri banayon chike chi man nkuch'o ta chikavech iviq'uin rix ri man rix israelitas ta, richin quiri' xaxe jun tinamit nu'on chike konojel ri xa jun nika'an riq'uin,* 2 Co. 5:17. y nuya' uxlanen chikacojol, 16 y nu'on chi riq'uin ri rucamic chuvech cruz, nic'ul kavech roma ri Dios ri ca'i' tinamit chupan jun mismo cuerpo y chi man itzel ta chic nikatz'et-ki'.
17 Ri Jesucristo xpe richin xurutzijoj jun utzulaj ch'abel richin uxlanen richin ri ivánima rix ri naj rixc'o-vi che ri Dios rubanon can, y quiri' mismo chique ri nakaj ec'o-vi.* Is. 57:19. 18 Quiri' nin-ij chive, roma roj ri c'o ri Lok'olaj Espíritu kiq'uin, chi israelitas y man israelitas ta,* 1 Co. 12:13. nkutiquer nkujel-apu* Jn. 14:6; Ef. 3:12. riq'uin ri Katata' Dios roma ri Jesucristo. 19 Romari', rix man rix achel ta chic aj juc'an roch'ulef ri man eteman ta ivech, xa jun tinamit ibanon quiq'uin ri erichin ri lok'olaj rutinamit ri Dios y rix rumi'al-ralc'ua'l chic. 20 Vacami rix, achel rix tiquil pa ruvi' rutz'uyubal jun jay; y ri ruxe'el ri jay ri' ja ri (tijonic, enseñanza) ri quic'utun can ri apóstoles y ri yeyo'on rubixic ri nu'ij-pe ri Dios pa cánima. Y ja ri Jesucristo mismo ri abaj ri xcuses richin ruchuk'a' ruxiquini'l ri jay ri'. 21 Ja rija' nibano chi conojel ri xa jun quibanon riq'uin, yecuses riq'uin ri jay ri', richin ne'oc jun lok'olaj jay* 1 Co. 3:16. richin ri Dios. 22 Y roma ja jun rix xa jun ibanon riq'uin ri Jesucristo, junan quiq'uin rije' yixcuses* 1 P. 2:5. richin rutz'akat ri jay ri ntoc racho ri Dios, roma ri Lok'olaj Espíritu pan ivánima.

*2:1 Jn. 5:24.

*2:3 Tit. 3:3.

*2:3 Sal. 51:5.

*2:5 Ro. 5:6.

*2:6 Ef. 1:3.

*2:8 Jn. 6:44.

*2:9 Ro. 3:20.

*2:10 Ef. 1:4.

*2:12 Gá. 4:8; Col. 1:21.

*2:13 Gá. 3:28.

*2:15 2 Co. 5:17.

*2:17 Is. 57:19.

*2:18 1 Co. 12:13.

*2:18 Jn. 14:6; Ef. 3:12.

*2:21 1 Co. 3:16.

*2:22 1 P. 2:5.