^
Judas
Ri Judas nutak-e qui-saludo ri quiniman ri Jesucristo
Ri quino'oj ri tijonel ri yec'utu ri man kitzij ta
Ri Judas yerupaxa'aj ri quiniman ri Jesús
Ri ruq'uisbel tak ch'abel