Ri carta ri xutz'ibaj ri apóstol San Pablo che ri Tito
1
Ri Pablo nutak-e ru-saludo ri Tito
Yin Pablo ri yin rusamajinel ri Dios y ru-apóstol ri Jesucristo, yin takon roma ri Dios richin quiri' ri erucha'on, yento' chi niquiya' cánima riq'uin, y chi niquetemaj jabel ruchojmil ri kitzij* 2 Ti. 2:25. ri yaruc'uaj chupan ri c'aslen ri nuya' ruk'ij ri Dios.* 1 Ti. 6:3. Ri ruxe'el jun c'aslen quiri', ja ri noyo'ex-apu ri utzulaj c'aslen ri richin jumul, ri rusujun ri Dios na'ey chiquivech ri tiempo.* 2 Ti. 1:9; Ap. 17:8. Y can nuya-vi, roma ri Dios man nutz'uc ta tzij. Tok xril ruk'ijul chi xk'alajrises ri ruch'abel, can xk'alajin-vi riq'uin ri rutzijosic ri xyo'ox pa nuk'a'* Hch. 9:15. roma ri Dios ri Kacolonel chi ninya'. Chave c'a rat Tito* Gá. 2:3. ri can kitzij achel rat nuc'ajol roma junan cukul kac'u'x riq'uin ri Jesucristo, nintz'ibaj-vi-e ri vuj re'. Xtic'uje' ta c'a ri favor y ri uxlanen ri petenak riq'uin ri Dios y ri Kacolonel Jesucristo pan avánima, y can ta xtipokonex avech.
Ri c'aslen nic'atzin chi quic'uan ri ye'oc ancianos y diáconos
Ri achique roma xatinya' can pa roch'ulef Creta, ja chi nachojmirisaj ri nic'atzin chi nichojmirises pa rusamaj ri Dios, y chi pa ronojel tinamit ye'acanoj can* Hch. 14:23. uc'uay quichin ri quiniman ri Jesucristo, achel ri nu'in can chave. Jun uc'uay quichin ri quiniman, nic'atzin chi ri ruc'aslen manak roma ni'an tzij chirij. Nic'atzin chi xe riq'uin ri rixayil c'o-vi ri ránima. Ri eralc'ua'l can ta quiniman ri Jesucristo, y man ta c'o roma yetzijos chi man jun rubeyal ri quic'aslen, o chi man yeniman ta tzij.* 1 Ti. 3:2-7. Roma ri uc'uay quichin ri quiniman ri Jesucristo, can rusamaj vi ri Dios ri achok chuvech nipa'e-vi. Nic'atzin chi ri ruc'aslen manak roma ni'an tzij chirij, man ta (nim, tij) nuna-ri', man ta cha'anin nipe royoval, man ta ruyo'on-ri' pa ruk'a' ri k'abaric,* Lv. 10:9; Pr. 31:4, 5. man ta ch'eyonel, y man ta benak ránima pa ruvi' méra ri man pa ruchojmil ta ruch'aquic. Nic'atzin chi rija' nuc'ul quivech chiracho ri epetenak naj, can ta jumul nika chuvech ri utz, can ta nuna' ri najin riq'uin, can ta choj nu'on pa ruvi' ronojel, can ta k'alaj chi rujachon ruc'aslen pa ruk'a' ri Dios, can ta nitiquer nuk'il-ri' chuvech ri mac, y can ta ruximimen pa ránima ri ch'abel ri can utz vi chi ninimex achel-achel ri c'utun chuvech, richin nitiquer nipaxa'an riq'uin (tijonic, enseñanza) ri man jun satzoj chupan, y nukasaj cánima ri yec'ulula'n* 1 Ti. 1:10. ri ch'abel ri'.
10 Roma eq'uiy man yeniman ta tzij, xa achique na yequibila', esatzoy quino'oj vinak; y ja ri yeniman ri circuncisión* Hch. 15:1. ri más quiri' yebano. 11 Nic'atzin chi nitz'apis quichi' roma c'o jantak hasta conojel ri ec'o pa jun jay niquisetz quino'oj; y roma ch'acoj méra man pa ruchojmil ta, yetijon pa ruvi' ri man utz ta richin netemex.
12 Chiquicojol rije' c'o jun quivinak ri can xc'uje' no'oj riq'uin ri quire' xu'ij chiquij ri mismo ruvinak: Ri aj-Creta man jun bey niqui'ij ri kitzij. Xa e'achel itzel tak chicop. Nik'ax ruvi' yeva', y xe k'oral coma. Quiri' xu'ij ri jun achi ri'. 13 Y can kitzij vi ri xu'ij can. Roma c'a ri', nin-ij chave rat Tito, cof que'apaxa'aj,* 1 Ti. 5:20. richin quiri' nichojmiritaj ri quic'aslen chupan ri kitzij ri cukul-vi kac'u'x.* Tit. 2:2. 14 Ta'ij chique chi man tiquiya' quixiquin riq'uin nojin tak tzij ri yequibila' ri israelitas, nis-ta riq'uin mandamientos ri xa quiq'uin vinak* Is. 29:13. ri quiyo'on can quij chuvech ri kitzij epetenak-vi.
15 Ri ch'ajch'oj quic'aslen, ch'ajch'oj niquitz'et ronojel. Jac'a ri vinak itzel quic'aslen y man quiniman ta ri Dios, itzel niquitz'et ronojel, roma quich'abakirisan ri quino'oj y ri cánima.* Lc. 11:39. 16 Niqui'ij chi queteman runo'oj ri Dios, pero riq'uin ri achique chi c'aslen quic'uan, nik'alajin chi xa man quiri' ta.* Ez. 33:31. Roma xa nimulu ránima ri Dios ri yetajin riq'uin, man yeniman ta tzij, y man jun yec'atzin-vi che ronojel utzulaj tak rusamaj ri Ajaf.

*1:1 2 Ti. 2:25.

*1:1 1 Ti. 6:3.

*1:2 2 Ti. 1:9; Ap. 17:8.

*1:3 Hch. 9:15.

*1:4 Gá. 2:3.

*1:5 Hch. 14:23.

*1:6 1 Ti. 3:2-7.

*1:7 Lv. 10:9; Pr. 31:4, 5.

*1:9 1 Ti. 1:10.

*1:10 Hch. 15:1.

*1:13 1 Ti. 5:20.

*1:13 Tit. 2:2.

*1:14 Is. 29:13.

*1:15 Lc. 11:39.

*1:16 Ez. 33:31.