Ri carta ri xutz'ibaj ri apóstol San Pablo chire ri Tito
1
Ri Pablo nuchop tzij
Yin Pablo, jun rusamajel ri Dios y jun ru-apóstol ri Jesucristo. Rija' xirutek c'a chiquito'ic ri e cha'on roma ri Dios, richin queri' niquicukuba' más quic'u'x riq'uin. Y xirutek quiq'uin chuka' richin niquetamaj jebel ri kitzij,* 2 Ti. 2:25. ri yaruc'uaj chupan ri utzilej c'aslen ri nrajo' ri Dios. 1 Ti. 6:3. Y riq'uin ri' can coyoben c'a ri utzilej c'aslen ri man jun bey xtiq'uis. Y ja c'aslen ri' ri sujun roma ri Dios ojer can. Can c'a man jani c'o ta re ruvach'ulef 2 Ti. 1:9; Ap. 17:8. tok rusujun-pe. Y can nuya-vi, roma ri Dios can nuben-vi ri rubin. Y xapon c'a ri k'ij tok ri Dios Kacolonel xuk'alajirisaj ri ruch'abel y xuya' c'a k'ij chuve richin nintzijoj ri ruch'abel.§ Hch. 9:15. Y can janíla xuchilabej chuve chi ninben re samaj re'. Y ninben c'a el re carta re' chave rat Tito,* 2 Co. 2:13; Ga. 2:3. ri at achi'el nuc'ajol roma animan chuka' ri Jesucristo. Ri utzil, ri joyovanic y ri uxlanen ri petenek riq'uin ri Katata' Dios y ri Kajaf y Kacolonel Jesucristo xtic'oje' ta c'a ri pan avánima.
Ri rusamaj ri Tito ri chiri' pa Creta
Y xatinya' c'a can pa Creta roma xinvajo' chi nachojmirisaj ri nic'atzin chi nichojmirisex. Y chuka' xinbij chave: Ronojel tinamit ri can ec'o kach'alal, que'acha' c'a achi'a' chiquicojol, richin ja rije' ri ye'uc'uan quichin. Hch. 14:23. Y jun uc'uey 1 Ti. 3:2-4. quichin ri kach'alal nic'atzin chi ruc'uan ta jun c'aslen utz, richin queri' man jun nilitej chirij. Y chuka' nic'atzin chi jun uc'uey quichin ri kach'alal xaxe jun rixjayil y ri ralc'ual quiniman ta chic ri Jesucristo. Pero vi ri ralc'ual quic'uan jun itzel c'aslen y man yeniman ta tzij, man ruc'amon ta chi ri tata'aj ri' noc can uc'uey quichin ri kach'alal. Roma ri uc'uey quichin ri kach'alal e rusamajela' ri Dios,§ Mt. 24:45; 1 Co. 4:1, 2. y romari' can nic'atzin chi quic'uan jun c'aslen utz richin queri' man jun nilitej chiquij. Chuka' nic'atzin chi man niquinimirisaj ta qui', chi man chanin ta ye'oyover, chi man yek'aber ta,* Lv. 10:9; Pr. 31:4, 5. chi man niquiben ta oyoval, ni man niquibanala' ta ri man utz ta chuch'aquic qui-mero. Y nic'atzin chuka' chi can jebel yeruc'ul-apo ri kach'alal pa rachoch, ri xa c'a pa jun chic tinamit yepe-vi. Nic'atzin chi benek cánima chubanic ri utz. Y nic'atzin chi yech'obon jebel. Nic'atzin chi quic'uan jun c'aslen choj, jun c'aslen utz chuvech ri Dios, y man tiquiya' k'ij chire ri mac. Y nic'atzin c'a chi ri e uc'uey quichin kach'alal, can cukul-vi quic'u'x riq'uin ri ruch'abel ri Dios ri xkatzijoj chique, roma can kitzij vi. Y riq'uin ri' ri uc'uey quichin kach'alal yetiquir niquiya' ri utz tak tijonic 1 Ti. 1:10. chique ri kach'alal, richin queri' ri kach'alal más niquicukuba' quic'u'x riq'uin ri Dios. Ri uc'uey quichin ri kach'alal yetiquir chuka' niquibij chique ri vinek ri e cojkan tijonic ri man e kitzij ta, chi tiquiya' can rubanic ri'.
10 Roma e q'uiy ri man yeniman ta tzij. Y chiquicojol rije' ec'o-vi ri yebin chi c'o chi niban ri circuncisión Hch. 15:1. chique richin yecolotej. Ja ri tzij ri que tak ri', ri xa man jun quejkalen. Y yequik'ol ri vinek. 11 Y jac'ari' ri ruc'amon chi nikatz'apej quichi' roma e q'uiy ri yek'olotej pa quik'a'. Y hasta c'o bey can conojel ri ec'o pa jun jay yek'olotej pa ruk'a' ri itzel tak tijonic ri yequiya'. Y man xe ta ri' ri niquiben. Xa can niquic'utuj chuka' cajel roma ri tijonic ri niquiya'.
12 Xc'oje' c'a jun quivinak aj-Creta ri ojer can, ri c'o etamabel riq'uin, y rija' xubij can ri achique quibanic ri vinek. Ri achin c'a ri' quere' xubij can: Ri nuvinak aj-Creta man jun bey niquibij ta ri kitzij. Xa can e achi'el itzel tak chicop. Can nic'o ruvi' yeva', y xa man nicajo' ta yesamej. Queri' xubij ri jun achin ri'. 13 Y can kitzij vi ri xubij can. Roma c'a ri' ninbij chave rat Tito, chi tabij chique ri vinek ri', chi tiquiya'§ 1 Ti. 5:20; Tit. 2:2. can rubanic ri man utz ta y tiquinimaj ri kitzij. 14 Chuka' tabij chique chi man chic quecac'axaj tijonic ri xa man jun rejkalen, achi'el ri niquibij ri nuvinak israelitas chi c'o chi niban ri circuncisión chique richin yecolotej. Y chuka' man tiquinimaj chic quitzij ch'aka' chic vinek* Is. 29:13. ri xa niquetzelaj ri kitzij.
15 Ri vinek ri ch'ajch'oj ri quic'aslen, utz niquitz'et ronojel ri utz. Jac'a ri vinek ri man ch'ajch'oj ta ri quic'aslen y man quiniman ta chuka' ri Dios, ronojel ri utz itzel niquitz'et, roma xa yojtajinek (yujtajinek) ri quich'obonic y man niquina' ta chi man utz ta ri quic'aslen chuvech ri Dios. Lc. 11:39. 16 Niquibij chi quetaman ruvech ri Dios, pero can nik'alajin chi man kitzij ta, roma ri itzel ri niquiben. Ez. 33:31; 1 Ti. 5:8. Man utz ta yetz'et. Man yeniman ta tzij. Y man jun utz ri yetiquir ta niquiben.

*1:1 2 Ti. 2:25.

1:1 1 Ti. 6:3.

1:2 2 Ti. 1:9; Ap. 17:8.

§1:3 Hch. 9:15.

*1:4 2 Co. 2:13; Ga. 2:3.

1:5 Hch. 14:23.

1:6 1 Ti. 3:2-4.

§1:7 Mt. 24:45; 1 Co. 4:1, 2.

*1:7 Lv. 10:9; Pr. 31:4, 5.

1:9 1 Ti. 1:10.

1:10 Hch. 15:1.

§1:13 1 Ti. 5:20; Tit. 2:2.

*1:14 Is. 29:13.

1:15 Lc. 11:39.

1:16 Ez. 33:31; 1 Ti. 5:8.