2
Ronojel re' nin-ij chiwe roma ninjo' chi rix nina'ej chi can jixc'o-wi pa wánima y yalan nin-en orar iwoma. Y quiri' chuka' nin-en coma ri kach'alal ri jec'o pa tenemit Laodicea y coma conojel ri kach'alal ri man jun mej (bey) quitz'eton nuech. Ninjo' chi junan ta iwánima iwonojel roma nijo-iwi' y junan ta nic'ue' ruchuk'a' iwánima. Ninjo' chi can ronojel niben ta entender, chi nitemaj ri c'aja' oc tuk'alajij ri Katata' Dios. Ri c'aja' oc tuk'alajij raja' ja ri Cristo. Riq'uin ri Cristo nilitaj-wi ronojel ri utzilaj tak no'j (na'oj) y ronojel ri keta'n. Y ronojel ri' xin-ij chiwe, roma ren ninjo' chi rix man jix-an ta engañar coma ri winak ri yequicusaj utzilaj tak tzij xe chi jixka pa quik'a'. Y más que man jinc'o ta apo iwiq'uin, ni man jin-pa'l ta apo pa inic'ajal, ri wánima can c'o-wi-apo iwiq'uin. Can yiquicot roma weta'n chi can choj jix-benak y can iyo'n iwánima riq'uin ri Cristo.
Rix can iniman ri Ajaf Jesucristo, romari' tic'uaj jun c'aslen utz; quiri' nic'atzin niben roma xe jun ibanon riq'uin raja'. Can quixc'ue' riq'uin ri Cristo, y chiri' quixpa'e-wi y can tic'ue-ka ic'amal (ixe') riq'uin. Can siempre tiya' iwánima riq'uin, anche'l xitemaj cuando xc'ut chiwech. Y siempre tiya' matiox che ri Dios.
Chupa ri c'ac'ac' kac'aslen ja ri Cristo katzu' rech
Can tibana' cuenta iwi' chi quiri' man jix-an ta engañar coma ri winak ri xa man ja' ta niquic'ut y xe quino'j (quina'oj) winak yequic'ut y man jun utz nuc'om-pe chiwe; ronojel ri niquic'ut xa chi ri rech-ulef, xa quichi winak ri man quiniman ta ri Dios y man riq'uin ta ri Cristo petenak-wi.
Roma riq'uin ri Cristo can nik'alajin-wi anchique ri Dios; roma raja' can Dios-wi chuka'. 10 Rix can c'o chic ri Cristo pa iwánima, romari' can c'o ri Dios iwiq'uin y can nunojisaj ri ic'aslen. Y chuxe' rutzij ri Cristo jec'o-wi ri ángeles y ri c'o uchuk'a' pa quik'a'. 11 Rix ri c'o ri Cristo pa iwánima, can banon chic ri circuncisión chiwe, pero ri circuncisión ri' man junan ta riq'uin ri niqui'en ri winak. Ri circuncisión ri xu'on ri Cristo chiwe, ja ri xulesaj ri itzel tak ex ri nirayij pa iwánima; roma jari' ri nibano chiwe chi niben mac. 12 Cuando xix-an bautizar, can anche'l xixmuk junan riq'uin ri Cristo, y chuka' can anche'l xixc'astaj junan riq'uin. Can xiya-wi iwánima riq'uin ri Dios, roma iweta'n chi ja raja' ri xc'ason richi ri Cristo chiquicojol ri caminaki'. Romari' xiwil ri ic'aslen riq'uin.* Ro 6:4 13 Rubanon can, xa jix caminak chupa ri imac, y xiben ri itzel tak ex ri xirayij. C'a man jani ti'an ri circuncisión chiwe roma ri Cristo. Pero cami ri Dios xu'on chiwe chi junan xixc'astaj riq'uin ri Cristo roma xucoch' (xucuy) ri imac.* Ef 2:1-5 14 Y rubanon can, konojel roj kayoben chic chi nika ri castigo pa kawi', roma man xojtiquier ta xka'an ronojel ri nu'ij chupa ru-ley ri Dios. Can quiri-wi nu'ij ri ley chakij. Pero ri Dios xojrucol chech ri castigo ri'. Quiri' xu'on roma ri Cristo xbajix chech cruz koma roj.* Ef 2:15 15 Y cuando ri Cristo xcom chech cruz, xk'alajin-pe ri nimalaj ruchuk'a' pa ruwi' ri Satanás y pa quiwi' conojel ri c'o uchuk'a' pa quik'a'. Can xeruch'ec y xukasaj quik'ij y ja xec'ue' chuxe' rutzij.
16 Roma ri Cristo xixrucol yan, man quie'ic'oxaj ri winak ri yetzijon-pe chiwij roma ri nitaj o roma ri nikum, y chuka' roma man nichajij ta ri k'ij cuando nalex ri ic' y ri k'ij richi uxlanen y ch'aka chic nimak'ej.* Ro 14:1-6 17 Roma ronojel ri' xe je rumujal ri Cristo. Pero cami, can ja raja' ri c'o kaq'uin y man nic'atzin ta chic ri rumujal. 18 Man jun timajo chiwe ri premio ri c'o chicaj, man quixka pa quik'a' ri winak ri can man jun oc quik'ij niqui'en, y romari' niquiya' quik'ij ri ángeles. Ri winak ri niqui'en quiri', niqui'ij chi q'uiy quieta'n, más que man jun anchique quitz'eton. Reje' más que man jun quik'ij, xa quiyon niquiyala-ka quik'ij. Ja no'j (na'oj) ri' ri uc'uayon quichi roma xe itzel tak ex ri niquirayij. 19 Reje' man quitunun ta qui' riq'uin ri Cristo. Ri Cristo jari' ri jolomaj, ja raja' ri c'o pa kawi' konojel ri kaniman chic. Ja raja' nibano chake roj ri joj-oconak ruch'acul chi niq'uiy kac'aslen chupa rutzij. Y nu'on chake chi xe jun kabanon konojel. Chuka' nu'on chake chi niq'uiy kac'aslen anche'l nrojo' ri Dios.* Ef 4:16
20 Rix can anche'l xixcom riq'uin ri Cristo cuando raja' xcom, romari' jix caminak chic chech ri no'j (na'oj) chi ri rech-ulef. Y xa quiri' ibanon, ¿anchique roma niben ri niqui'ij ri winak ri man ja' ta ri ketzij ri niquic'ut, anche'l xa c'a jix richi ri rech-ulef? 21 Anche'l niqui'ij chiwe chi can man ticusaj la', man titaj re', ni man titz'om la', yecha' chiwe. 22 Ronojel ri tzij anche'l re' ri ye'ix y ri yec'ut xa quino'j (quina'oj) winak. Roma chirij ri yetej, keta'n chi can ja-wi ri Dios yoyo'n can chi yetej. Chi yeq'uis jec'o can. Man xajan (xajam) ta nacusaj, nataj y natz'om. 23 Can ketzij chi ronojel ri' can anche'l c'o q'uiy no'j (na'oj) ruc'uan. Niqui'ij chi kaya' quik'ij ri ángeles. Niqui'ij chi co'l oc kabana-ka y kabana' castigar ri kach'acul. Pero ronojel re' man jun utz nuc'om-pe, roma man nuya' ta kachuk'a' chi yekalesaj-e pa kánima ri itzel tak ex ri yekarayij.

*2:12 Ro 6:4

*2:13 Ef 2:1-5

*2:14 Ef 2:15

*2:16 Ro 14:1-6

*2:19 Ef 4:16