Ri carta ri xutz'ibaj ri apóstol San Pablo chique ri kach'alal aj-Colosas
1
Ri Pablo nitz'iban-e chique ri kach'alal aj-Colosas
Ren Pablo, ru-apóstol ri Jesucristo roma jari' xrojo' ri Dios. Can junan jojc'o riq'uin ri kach'alal Timoteo, cuando nintak-e ri carta re' chiwe rix lok'olaj tak kach'alal ri jix aj-Colosas, ri iyo'n iwánima riq'uin ri Cristo y xe jun ibanon riq'uin. Ja' ta ri bendición y ri uxlanen ri nipe riq'uin ri Katata' Dios y ri Ajaf Jesucristo xtic'ue' ta pa iwánima chi'iwonojel.
Ri Pablo nu'on orar pa quiwi' ri kach'alal aj-Colosas
Siempre naka'an orar pa iwi' rix, y nakaya' matiox che ri Dios ri Rutata' ri Kajaf Jesucristo. Nakaya' matiox iwoma, roma kac'oxan chi can iyo'n iwánima riq'uin ri Cristo Jesús y ye'ijo' conojel ri lok'olaj tak kach'alal. Quiri' niben, roma iyoben ri ruyacon ri Dios chiwe chicaj. Y ri' xina'ej chi c'o cuando xic'oxaj ri utzilaj rutzij ri Dios, ri can ketzij-wi. Y cuando xic'oxaj ri tzij ri' y can ketzij xiben entender chi ri Dios yalan jojrojo', can jix q'uiy ri xinimaj. Y ri tzij re' aponinak pa ronojel rech-ulef. Can je q'uiy ri winak ri xquinimaj y niwachin ri quic'aslen, anche'l rix. Y riq'uin ri kach'alal Epafras* Col 4:12; Flm 23 xitemaj rutzij ri Dios. Roj yalan nakajo' raja' y junan naka'an ri samaj, raja' can utz nisamaj pa rusamaj ri Cristo chiri' chi'icojol. Y cuando raja' xoka we' kaq'uin, xutzijoj chake chi rix can yalan nijo-iwi' pa rubi' ri Cristo, roma c'o ri Espíritu Santo iwiq'uin.
Romari', desde ri k'ij cuando xkac'oxaj ri', roj man kamalin ta naka'an orar pa iwi'. Nakac'utuj che ri Dios chi xtu'on ta chiwe chi can ta xtina'ej utz ri nurayij ri Dios, y ri Espíritu Santo xtuya' ta chuka' ronojel no'j (na'oj) chiwe y xtiben ta entender ronojel ri nu'ij ri Dios. 10 Quiri' nakac'utuj che ri Dios, roma nakajo' chi rix jumul ta nic'uaj jun c'aslen utz, anche'l ri c'aslen ri nic'atzin niquic'uaj ri quiniman chic ri Ajaf Jesucristo. Chi rix siempre nic'uaj ta jun c'aslen ri nika chech raja'. Can ta niwachin utz ri ic'aslen. Niben ta ronojel ri utzilaj tak ex, y nitemaj ta más rech ri Dios. 11 Nakajo' chi ri Dios nuya' q'uiy iwuchuk'a', roma raja' c'o ruk'ij y can nim ri ruchuk'a'. Y ri iwuchuk'a' ri xtuya', can xtic'atzin chiwe chi nic'ue' i-paciencia chi nicoch' ronojel y can quixquicot. 12 Nakajo' chi niya' matiox che ri Katata' Dios, roma xojrunaba' konojel chi nuya' ka-herencia chupa ri sakil, junan quiq'uin ri ch'aka chic lok'olaj tak kach'alal. 13 Ri Katata' Dios can xojrucol yan chuka' pa ruk'a' ri rajawal ri k'eku'm y xojruya' pa ruk'a' ri Ralc'ual. Ri Katata' Dios yalan nrojo' ri Ralc'ual. 14 Ri Ralc'ual ri Dios xcom koma roj y xbin ruquiq'uiel, y romari' xojcolotaj yan y xcoch'otaj (xcuyutaj) yan kamac.* Ef 1:7
Xe jun kabanon riq'uin ri Dios roma rucamic ri Cristo
15-16 Ri Dios man nitz'etetaj ta, pero riq'uin ri Ralc'ual nik'alajin anchique ri Dios, roma ri Ralc'ual can Dios-wi chuka'. Ri Dios can pa ruk'a' ri Ralc'ual xuya-wi chi xeru'on ronojel ex. Romari' ja ri Ralc'ual ri Dios ri na'ey y más nim chiquiwech ronojel ri xeru'on, ri jec'o chicaj y ri jec'o we' chech-ulef. Ronojel ri' roma raja' jec'o. Ri yetz'etetaj y ri man yetz'etetaj ta, más que je ángeles, o je gobiernos, o nim quik'ij o c'o uchuk'a' pa quik'a'; can conojel roma raja' jec'o, y ronojel ri xeru'on, can chi niquiya' ruk'ij raja'. 17 Ronojel can ja raja' ri xbano, roma raja' can c'o-wi-pe na'ey, y ja raja' ri uc'uayon quichi. 18 Ja raja' ri jolomaj ri c'o pa kawi' roj ri kaniman, ri joj ru-iglesia y joj-oconak ruch'acul.* Ef 1:22-23 Ja raja' ri niyo'n kac'aslen, roma ja raja' ri na'ey xc'astaj-pe chiquicojol ri caminaki'. Romari' ja raja' ri na'ey chech ronojel ri jec'o. 19 Can ja-wi ri' xrojo' ri Dios, chi ri Ralc'ual can junan riq'uin raja'. Ri Ralc'ual, can Dios-wi chuka'. 20 Y cuando ri Ralc'ual xcom chech ri cruz y xbin ri ruquiq'uiel, ja' xujak ri bey chiquiwech conojel; chiquiwech ri jec'o chech-ulef y chiquiwech chuka' ri jec'o chicaj. Can ja-wi ri' xrojo' ri Dios, chi conojel xe jun niqui'en riq'uin raja' roma ri rucamic ri Ralc'ual.* Ef 2:16
21 Y rubanon can, rix nim icojol riq'uin ri Dios roma ri itzel tak ino'j (ina'oj) y ri itzel tak ex ri xe'iben. Roma ronojel ri xe'iben, xic'ut chi jix ru-enemigos ri Dios. Pero cami rix xe jun ibanon riq'uin, roma can xicanoj-wi ri bey ri xujak chiwech. 22 Jari' ri samaj ri xu'on ri Ralc'ual ri Dios cuando xpe chech-ulef. Can xoc winak anche'l roj y xcom chech ri cruz. Chi quiri' rix can ch'ajch'oj ic'aslen, manak imac y man jun itzel ex nilitaj chiwij cuando xquixapon chech. 23 Pero nic'atzin chi niya' iwánima riq'uin ri Dios y man tinojij niya' can. Can man jun ex tisilon iwichi. Nic'atzin chi can riq'uin ronojel iwánima niyobej-apo ri nu'ij chupa ri utzilaj rutzij ri Dios. Rix can iweta'n utz ri tzij ri', y jari' chuka' xapon yan quiq'uin ri ch'aka chic winak ri jec'o chech-ulef. Y chi nitzijos ri utzilaj tzij ri', ri Dios xu'on chue ren Pablo chi xinoc rusamajel.
Ri samaj ri xuya' ri Dios che ri Pablo
24 Iwoma rix ren nin-en sufrir cami. Pero man yibison ta, ren xa yiquicot. Roma riq'uin ri sufrimiento ri nink'axaj, nitzakon ri sufrimiento ri xuk'axaj ri Cristo roma ri iglesia, ri iglesia ri ruch'acul raja'. 25 Y ren xinoc samajel richi ri iglesia re', y ri samaj ri xuya' ri Dios chue ren, can chiquicojol-wi ri man je israelitas ta, anche'l rix. Y raja' nrojo' chi ronojel ta ri rutzij ninya' chiwe. 26 Ri rutzij ri Dios man k'alajin ta pe utz chique ri winak ojer can tiempo. Xa c'aja' cami ri xk'alajix utz chake roj ri joj ralc'ual ri Dios. 27 Ri Dios can nrojo-wi nuc'ut chakawech roj israelitas, chi raja' can utz-wi ri runojin pa iwi' chuka' rix ri man jix israelitas ta. Y cami can nuk'alajij chi ri Cristo can nic'ue' chuka' pa iwánima rix. Y roma can c'o chic ri Cristo pa iwánima, can iyoben ri k'ij cuando xquixbec'ue' riq'uin raja' anchi' c'o-wi ruk'ij, y utz xtiben riq'uin.
28 Roj can ja ri Cristo nakak'alajij. Naka'ij chique conojel chi tiquiya' can ri mac, y riq'uin ronojel utzilaj no'j (na'oj) yekatijoj conojel. Quiri' naka'an roma nakajo' chi can niq'uiy utz quic'aslen conojel ri niquinimaj ri Cristo Jesús. 29 Ren can nintaj nuk'ij chi can niq'uiy quic'aslen conojel. Nincusaj ronojel ri uchuk'a' ri ruyo'n ri Cristo chue. Ri uchuk'a' ri ruyo'n ri Cristo chue jari' ri niyo'n wuchuk'a' chi nin-en ri samaj. Y ri uchuk'a' ri' can nim-wi.

*1:7 Col 4:12; Flm 23

*1:14 Ef 1:7

*1:18 Ef 1:22-23

*1:20 Ef 2:16