4
Siempre quixquicot riq'uin ri Kajaf
Romari' wach'alal, can tiya' iwuchuk'a' riq'uin ri Ajaf Jesucristo. Ren yalan jixinjo' y ninrayij chuka' jixintzu' jun mej (bey) chic. Ren yiquicot iwoma rix, roma riq'uin ri ic'aslen k'alaj chi utz xu'on ri samaj ri xin-en chi'icojol; romari' cami can jix anche'l jun nu-premio ri xtiyo'x chue.
Ninc'utuj favor chique ri kach'alal Evodia y ri kach'alal Síntique chi junan cánima tiquibana', y man chic tiqui'en ayowal, roma quiniman chic ri Ajaf. Y ret samajel ri jat junan wiq'uin ren, ri can jatc'o-wi chupa rusamaj ri Dios, ninc'utuj favor chawe chi quie'ato' ri ca'i' kach'alal ixoki' ri' chi junan cánima tiquibana', roma reje' quitijon quik'ij chuka' chupa rusamaj ri Dios; can junan xojsamaj chi xkatzijoj ri utzilaj rutzij ri Dios. Junan xesamaj wiq'uin, quiq'uin ri kach'alal Clemente y juley chic kach'alal. Can c'o chic quibi' chicaj, tz'iban chic chupa ri libro richi c'aslen.
Siempre tiquicot ri iwánima riq'uin ri Ajaf. Jun mej (bey) chic nin-ij: Siempre tiquicot ri iwánima. Utz ino'j (ina'oj) tibana' quiq'uin conojel winak. Roma ri Ajaf ya nipe.
Man tichajij pena chirij xabachique (xama'anchique) ex, xa tiya' ronojel pa ruk'a' ri Dios, y tic'utuj che raja' ri nic'atzin chiwe, y chuka' man timestaj niya' matiox che. Xa quiri' xtiben, ri uxlanen ri nipe riq'uin ri Dios xtic'ue' pa iwánima; y ri uxlanen ri' can xtuchajij ri iwánima y xquixruto' chech ri ye'inojij. Quiri' xtu'on chiwe roma xe jun ibanon riq'uin ri Jesucristo. Y ri uxlanen ri' can man xtaka'an ta entender utz, roma can nim ri samaj nu'on.
Xe ri utz kanojij
Y pa ruq'uisbel wach'alal, ninjo' nin-ij-e chiwe ronojel ri utz chi ninojij, ja ri ketzij, ri c'o ruk'ij, ri choj, ri ch'ajch'oj, ri utz y chuka' ri c'o utz rutzijol, ri can utz-wi, y ri nika chech ri Dios. Can jari' ri tinojij.
Can ja ri xitemaj, ri xinimaj, ri xic'oxaj y ri xitzu' wiq'uin, jari' tibana'. Y ri Dios ri niyo'n ri uxlanen, can xtic'ue' iwiq'uin.
Ri xquisipaj ri kach'alal aj-Filipos che ri Pablo
10 Cami can yalan niquicot wánima y ninya' matiox che ri Ajaf iwoma. Roma cami man jinito'n ta chic pe y c'ajare' ri xininataj chic pe jun mej (bey). Y ri' man roma ta xinimestaj yan, man quiri' ta, xa roma man jix-tiquirinak ta. 11 Y ronojel re' man nin-ij ta chiwe roma c'o nic'atzin chue. Man quiri' ta. Roma ren xa xuc'on yan woma xa c'o wiq'uin ri nic'atzin chue, utz, y xa manak, utz chuka'. 12 Weta'n yic'ase' cuando c'o q'uiy ex wiq'uin y weta'n chuka' yic'ase' cuando man jun ex c'o wiq'uin. Q'uiy xintemaj yan y yiquicot riq'uin ri anchique nink'axaj, xa c'o anchique nintaj o manak, xa c'o q'uiy ex wiq'uin o manak. 13 Can ja ri Cristo niyo'n wuchuk'a' chi yitiquier nin-en ronojel. 14 Pero más que quiri' nubanon, rix utz ri xiben, chi xijoyowaj-pe nuech y xina' ri sufrimiento anchi' jinc'o-wi.
15 Rix wach'alal aj-Filipos, can iweta'n chi cuando xinapon iwiq'uin na'ey y nuc'uan-apo ri utzilaj rutzij ri Dios chiwe, can xe rix xinito-pe cuando xinel-e iwiq'uin chiri' pa Macedonia; xe rix quiri' xiben, y ri ch'aka chic kach'alal ri jec'o pa ch'aka chic tenemit man xinquinataj ta. 16 C'a jinc'o pa tenemit Tesalónica* Hch 17:1 cuando ja' yan xjach chue ri itakon-pe rix chi yinito-pe.* 2 Co 11:9 Man xe ta jun mej (bey) quiri' xiben cuando xic'ue' chiri'. 17 Y roma xininataj-pe, can niquicot ri wánima, pero man roma ta ri xitak-pe chue. Ren yiquicot roma weta'n chi can xtiyo'x jun utzilaj ruq'uiexel chiwe roma jinito'n-pe. 18 Cami c'o chic ronojel wiq'uin, roma ri kach'alal Epafrodito xoruya' chue ri itakon-pe chirij. Can man jun chic nu'on falta chue, roma can q'uiy ri xitak-pe chue. Ri xiben wiq'uin, can nika-wi chech ri Dios,* Ex 29:18 y jojtiquier naka'ij chi can che ri Dios xiya-wi, y raja' xuc'on-ka. 19 Ri ka-Dios ri can c'o-wi ruk'ij y can c'o rubeyomal, xtuya' ronojel ri xtic'atzin chiwe roma xe jun ibanon riq'uin ri Cristo Jesús. 20 Ri Katata' Dios can c'o-wi ruk'ij chi ronojel tiempo. Amén.
Ri ruq'uisbel tak tzij
21 Y tiya' c'a ruxnakil-quiwech conojel ri lok'olaj tak kach'alal ri xe jun chuka' quibanon riq'uin ri Cristo Jesús. Ri kach'alal ri jec'o wiq'uin niquitak-e chuka' ruxnakil-quiwech. 22 Quiri' chuka' ri lok'olaj tak kach'alal je rusamajel ri rey César niquitak-e ruxnakil-iwech. Can conojel ri lok'olaj tak kach'alal niquitak ruxnakil-iwech.
23 Y ja' ta ru-bendición ri Kajaf Jesucristo xtic'ue' ta iwiq'uin chi'iwonojel. Amén.

*4:16 Hch 17:1

*4:16 2 Co 11:9

*4:18 Ex 29:18