5
Ri castigo ri xtika pa quiwi' ri beyoma' ri man utz ta quino'j (quina'oj)
Cami c'o ri ninjo' nin-ij chique ri beyoma': Quixok', can quixwuyin quixok', roma can nim ri sufrimiento ri xtipe pa iwi'. Ri ibeyomal k'ayinak chic, y ri itziak xechicopir yan ka. Ri i-mero moj chic. Y roma quiri' xu'on-ka chiwech, can nik'alajin chi rix man jun winak xito'. Can xe iwichi rix ximol. Y ri moj chi ri i-mero xquixruporoj. Q'uiy mero imolon, pero xa jojc'o chic chupa ri ruq'uisbel tak k'ij.* Mt 6:19 Y q'uiy mero imolon, roma man je'itojon ta utz ri xesamaj iwiq'uin cuando ximol ri i-cosecha. Y ri Ajaf xixrutzu-pe chi rix xiben ri engaño chi quiri' man je'itojon ta. Ri nimalaj Ajaf, ri Rajaf ronojel, can xeruc'oxaj ri samajel chi ye'ok' roma man tojon ta chique ri quich'acon.* Dt 24:14-15 Rix beyoma', can utz jixc'o roma man jun ex nu'on falta chiwe, y can benak iwánima chirij ri jec'o chech-ulef. Romari' xixtiojir yan ka anche'l nrojo' ri iwánima, y xa nipe yan ri camic pa iwi'. Rix can c'o ri anchique ye'ik'abaj chiquij ri chojmilaj tak winak, y can je'icamisan romari', y reje' can man niquito' ta qui' chiwech; xa choj quiri' niquiya-qui' pa ik'a'.
Tic'ue' i-paciencia y chuka' tibana' orar
Romari' wach'alal, nin-ij chiwe chi tic'ue' i-paciencia chi ronojel tiempo; tiyobej-apo ri k'ij cuando xtipe chic ri Ajaf. Anche'l nu'on jun achi riq'uin ri rutico'n, raja' can c'o ru-paciencia nuyobej ri na'ey y ruq'uisbel job, c'ajari' nu'on cosechar ri lok'olaj tico'n. Can quiri' chuka' tibana' rix. Tic'ue' i-paciencia. Can tiya' ruchuk'a' iwánima riq'uin ri Dios, roma ch'anin xtapon ri k'ij cuando xtipe chic ri Ajaf. Wach'alal, man tisujuj-iwi' chi quiri' man jun castigo xtika pa iwi' cuando ri Dios xquieru'on juzgar ri winak; roma ri k'ij ri' xa can nakaj chic c'o-wi. 10 Can tic'ue' i-paciencia, anche'l xqui'en ri achi'a' ri xerutak-pe ri Ajaf Dios ojer can, chi xquik'alajij ri rutzij. Reje' can xquicoch' ri sufrimiento. Quiri' chuka' tibana' rix wach'alal. 11 Roma can keta'n chi conojel ri c'o qui-paciencia chi niquicoch' ri sufrimiento, can quiequicot. Anche'l xu'on ri jun achi xubinaj Job ri xc'ue' ojer can, ri can yalan xu'on sufrir.* Job 1:21-22; 2:10 Chuka' can iweta'n ri xu'on ri Ajaf riq'uin, chi xulesaj-e ru-sufrimiento y c'ajari' q'uiy bendición xuya' che. Ri Ajaf yalan utz y yalan nujoyowaj kawech.* Sal 103:8 12 Pero ri más nic'atzin wach'alal, ja chi cuando rix c'o ri nijo' ni'ij, xe ti'ij ja' o ti'ij ni; pero man tiben jurar. Man tisiq'uij ri rocaj ni ri rech-ulef o ch'aka chic ex chi niben jurar. Chi quiri' man jun castigo xtika pa iwi' cuando xtapon ri k'ij chi ri Dios xquieru'on juzgar ri winak.* Mt 5:34-37 13 Y xa c'o jun chi'icojol ri nu'on sufrir, tu'ona' orar. Xa c'o jun niquicot ri ránima, tubixaj rubi' ri Dios. 14 Xa c'o jun chiwe ri niyawaj, quieroyoj ri kach'alal ri je-pa'l chech ri samaj chi'icojol, chi quiri' niqui'en orar pa ruwi'; y pa rubi' ri Ajaf tiquiya' aceite olivo pa ruwi'.* Mr 6:13 15 Y xa can riq'uin ronojel cánima niqui'en orar, ri yawa' can xtic'achoj roma ri Ajaf. Y xa c'o mac jerubanon, man xe ta nic'achoj, xa can xquiecoch'otaj (xquiecuyutaj) chuka' rumac. 16 Man quie'iwewaj ri imac, can quie'ik'alajij chiwech, y tito-iwi' riq'uin oración, chi quiri' jixc'achoj. Y xa can choj-wi ri ic'aslen chech ri Dios, y riq'uin ronojel iwánima xtiben orar, can q'uiy ri xtuya-pe ri Dios chiwe. 17 Anche'l xu'on ri Elías, ri achi ri xc'ue' ojer can. Raja' can jun winak chuka' anche'l roj. Pero riq'uin ronojel ránima xu'on orar. Raja' can xuc'utuj che ri Dios chi quiri' man chic tu'on job, y can quiri' xbanataj. Oxi' juna' y nic'aj man xu'on ta job.* 1 R 17:1; 18:1 18 Y c'ajari' ri Elías xu'on chic orar y xuc'utuj che ri Dios chi tu'ona' chic pe job, y can quiri-wi xbanataj. Can xka-pe ri job, y ri tico'n can xquiya' chic quiwech.* 1 R 18:42-45 19 Wach'alal, xa c'o jun chiwe ri satzinak (sachinak) y rumalin can ri ketzij, y rix nito' chi nitzolaj-pe ránima riq'uin ri Dios, yalan utz. 20 Y titemaj c'a, xa rix niben che jun aj-mac chi nitzolaj chic pe ri ránima riq'uin ri Dios, y ja' nuc'uaj chic jun mej (bey) jun utz c'aslen chech ri Dios, can xiben che chi yecoch'otaj (yecuyutaj) ronojel ri rumac ri xeru'on, y nicolotaj chech ri camic ri nuc'om-pe ri mac.* Pr 10:12

*5:3 Mt 6:19

*5:4 Dt 24:14-15

*5:11 Job 1:21-22; 2:10

*5:11 Sal 103:8

*5:12 Mt 5:34-37

*5:14 Mr 6:13

*5:17 1 R 17:1; 18:1

*5:18 1 R 18:42-45

*5:20 Pr 10:12