Ri na'ey carta ri xutz'ibaj ri apóstol San Pedro
1
Ri Pedro nitz'iban-e
Ren Pedro, jun ru-apóstol ri Jesucristo, nintak-e ri carta re' chiwe rix ri man jixc'o ta chupa ri rech-ulef ri can iwichi rix, xa iquiran-iwi' pa rech-ulef Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y pa Bitinia. Ri Katata' Dios xixrucha', roma can quiri-wi runojin-pe chiwij. Y can ja ri Espíritu Santo ri xlesan-e ri itzel tak ex ri c'o pa ic'aslen, chi quiri' jixniman che ri Jesucristo, y quiri' nich'ajch'ojir ri ic'aslen. Roma ja ri ruquiq'uiel ri Jesucristo ri xbin cuando xcom, jari' ri nich'ajo-e ri imac. Y ri Dios xtuya' ta q'uiy bendición y uxlanen pa iwánima.
Ri c'ac'ac' c'aslen nu'on chake chi can nakaya' kánima riq'uin ri Dios chi can c'o ri xtuya' raja' chake ri chicaj
Nakaya' ruk'ij ri Dios, Rutata' ri Kajaf Jesucristo. Raja' yalan xujoyowaj kawech, romari' xutak-pe Ralc'ual chi xcom y xc'astaj-pe chiquicojol ri caminaki', chi quiri' xuya' jun c'ac'ac' kac'aslen. Y re' can nu'on chake chi nakaya' kánima riq'uin ri Dios, chi raja' can xtuya' chake ri ruyacon chake chicaj. Ri xtuya' ri Dios chake chila' chicaj manak xtik'ey, man xtu'on ta tz'il, ni man xtu'on ta chuka' anche'l ri cotz'i'j ri xa nichaki'j-ka. Y roma can kayo'n kánima riq'uin ri Dios, romari' raja' can jojruchajij riq'uin ri ruchuk'a', chi quiri' can xkojcolotaj-wi cuando xtipe ri Jesucristo. Can xojcolotaj yan, pero ri Dios c'a chupa ri k'ij ri' xtuk'alajij chi can quiri-wi.
Y jari' ri nibano chake chi niquicot ri kánima, más que c'o jun jani' k'ij jojbison roma jojtojtobex riq'uin q'uiy rech sufrimientos. Y ri' can nic'atzin-wi chake, chi quiri' nik'alajin xa can ketzij kayo'n kánima riq'uin ri Dios o manak. Nic'atzin chi jojtojtobex anche'l ni'an che ri oro. Ri oro nik'axex pa k'ak' chi quiri' nitz'et xa utz o man utz ta. Y roj jojtojtobex riq'uin ri sufrimiento, chi nik'alajin xa can ketzij kayo'n kánima riq'uin ri Dios. Xa roj nakaya' kánima riq'uin ri Dios, ri' c'o más rakalen chech ri oro, roma ri oro xa niq'uis. Y xa jojtojtobex y nakacoch' ronojel, xti'ix chake chi can utz ri xka'an. Y ri Jesucristo xtuya' chuka' kak'ij cuando xtok'alajin-ka.
Y más que rix man jun mej (bey) itz'eton ri Jesucristo, can nijo-wi, y chuka' iyo'n iwánima riq'uin, y romari' yalan jixquicot; y ri nina' can nim, y can man jixtiquier ta ni'ij anchique nina'. Rix, can xtiwil-wi ri irayin-pe; y ri' ja chi xquixcolotaj chi ronojel tiempo. Can romari' iyo'n iwánima riq'uin ri Dios.
10 Ri achi'a' ri xek'alajin rutzij ri Dios ojer can, can c'o ta xquijo' xquina'ej más chirij anchique modo jojcolotaj roj cami. Y can xquitaj quik'ij chi xquina'ej. Y ja reje' ri xe'in can chirij ri utz ri xtuya' ri Dios chake roj ri jojc'o chupa ri tiempo re'. 11 Can c'o ta xquijo' xquina'ej más chirij ri xu'ij ri Espíritu Santo chique. Roma ri Espíritu Santo ri c'o pa cánima xu'ij chique chi ri Cristo can xtu'on-wi sufrir y cuando ruk'axan chic ri sufrimiento ri', xtic'ue' ruk'ij. Pero man xk'alajin ta anchique tiempo y anchique winak ri', y reje' jari' ri c'o ta xquijo' xquina'ej. 12 Pero ri Dios xuk'alajij chique ri achi'a' ri', chi ronojel ri xqui'ij chirij ri Cristo, man pa qui-tiempo ta reje' xtibanataj-wi, xa c'aja' chupa ri ka-tiempo roj. Y jari' ri tzijon chiwe rix coma achi'a' ri xetzijon ri utzilaj rutzij ri Dios chiwe, y ja ri Espíritu Santo ri takon-pe chicaj xto'n quichi chi xquitzijoj. Y hasta ri ángeles chuka' niquijo' niquina'ej más chirij ri tzijon can chiwe rix.
Ri Dios jojroyoj chi nakac'uaj jun c'aslen ch'ajch'oj chech
13 Romari' rix, tinojij utz ri anchique niben y can ticusaj ri ino'j (ina'oj) chi niben cuenta iwi'. Y chuka' can riq'uin ronojel iwánima tiyobej ri utzilaj tak ex ri xtuya' ri Dios chiwe cuando xtok'alajin-ka ri Kajaf Jesucristo. 14 Can tic'utu' chi can ketzij-wi jix ralc'ual chic ri Dios, can quixniman che. Man tiben ri itzel tak ex ri ye'irayij, anche'l ri xiben cuando man jun anchique iweta'n chirij ri Jesucristo. 15 Pa ruq'uiexel ri', quixoc anche'l ri Dios ri xwoyon iwichi. Raja' can ch'ajch'oj y can man jun rumac. Rix chuka' tic'uaj jun c'aslen ch'ajch'oj anche'l raja'. 16 Can tibana' anche'l nu'ij rutzij ri Dios ri tz'iban can: Can tic'uaj jun c'aslen ch'ajch'oj, roma ren can jin ch'ajch'oj-wi,* Lv 11:44-45; 19:2 nicha' ri Dios. Quiri' ri tz'iban can.
17 Ri Dios man nutzu' ta anchique rakalen jun winak chi quiri' nu'on juzgar. Roma xa utz ronojel ri jerubanon, raja' nuya' jun utz ruq'uiexel che. Y xa man utz ta ri jerubanon, raja' chuka' xtuya' ruq'uiexel che. Romari', xa rix Katata' jixcha' che ri Dios, can tixi'j-iwi' ronojel tiempo ri xquixc'ue' chech-ulef, chi quiri' man jixka ta pa mac. Roma ri Dios can pa ruchojmil-wi nu'on juzgar. 18 Rix can iweta'n chi ri xqui'en ri iwati't-imama' ri xec'ue' ojer can, man jun rakalen. Y chech ri itzel tak ex ri xqui'en reje' xixcolotaj-wi-pe. Y cuando xixcolotaj-pe chech ri itzel tak ex ri', man riq'uin ta jun ex ri can niq'uis anche'l ri oro o plata. 19 Xa can riq'uin ri lok'olaj ruquiq'uiel ri Cristo xixcolotaj-wi-pe. Raja' can anche'l ri jun alaj ral oveja ri can man jun ruyabil y can ch'ajch'oj-wi ri niyo'x chech ri Dios; can quiri' ri Cristo. 20 Ojer can ri', cuando c'a man jani c'o ri rech-ulef, ri Dios can runojin yan chi nutak-pe ri Cristo, pero xa c'aja' pa ruq'uisbel tak k'ij xok'alajin-ka chech-ulef. Y roma ri Dios yalan jojrojo', romari' xutak-pe ri Cristo. 21 Y roma can iniman ri Cristo, can iniman chuka' ri Dios. Roma ja ri Dios xbano che ri Cristo chi xc'astaj-pe chiquicojol ri caminaki', y ja chuka' raja' ri xbano chi c'o chuka' ruk'ij ri Cristo. Quiri' xu'on roma nrojo' chi can niya' iwánima riq'uin raja' y niyobej ri xtuya' chiwe.
22 Can ja ri Espíritu Santo ri xsamaj pa iwánima cuando xic'oxaj ri ketzij y xixniman che, y romari' cami ch'ajch'oj ri iwánima. Y re' nu'on chiwe chi can ketzij ye'ijo' ri ch'aka chic kach'alal y man riq'uin ta ca'i' ipalaj. Xa can riq'uin ronojel iwánima tijo-iwi' y can riq'uin jun ch'ajch'oj iwánima chuka'. 23 Quiri' tibana' roma rix c'o jun c'ac'ac' ic'aslen. Y ri c'aslen ri' man niq'uis ta anche'l ri c'aslen we' chech-ulef. Ri c'ac'ac' ic'aslen, jari' ri xiwil cuando xinimaj rutzij ri Dios, ri tzij ri can xtic'ue' chi ronojel tiempo y can nuya' c'aslen. 24 Roma chupa rutzij ri Dios ri tz'iban can, nu'ij:
Ri c'aslen we' chech-ulef, xa anche'l ri k'ayis.
Roma ri k'ayis xa nichaki'j-ka.
Y quiri' chuka' jun winak ri yalan ruk'ij; ri ruk'ij xtu'on anche'l nu'on ri rucotz'ijal k'ayis.
Roma ri rucotz'ijal ri k'ayis xa ch'anin nitzak-e.
25 Pero ri rutzij ri Ajaf Dios can xtic'ue' chi ronojel tiempo.* Is 40:6-9
Quiri' tz'iban can.
Y ja utzilaj tzij ri' ri xtzijos chiwe.

*1:16 Lv 11:44-45; 19:2

*1:25 Is 40:6-9