2
Romari' tiya' can ronojel itzel tak ex ri xiben chupa ri tiempo ri xk'ax can; man chic quie'iben engañar ri winak, man tiben chic ca'i' ipalaj, man itzel titzu' jun chic winak roma utz c'o, ni man tiben jix rak'. Rix can tibana' anche'l niqui'en ri ac'uala' ri c'aja' quie'alex, can niquirayij yetz'uman (yeme'), y xe riq'uin ri' yeq'uiy. Y quiri' chuka' rix, can tirayij nic'oxaj y ninic'oj rutzij ri Dios, roma can ketzij-wi. Chi quiri' niq'uiy ri ic'aslen chech ri Dios y jixcolotaj. Y can quiri' xtiben, roma rix can iweta'n yan chi ri Ajaf can utz runo'j (runa'oj) iwiq'uin.* Sal 34:8
Ri Cristo can anche'l jun abaj ri c'o ruc'aslen
Can siempre más nakaj quixc'ue-apo riq'uin ri Jesucristo, roma ja raja' ri anche'l jun abaj ri c'o ruc'aslen. Raja' itzel xtz'et coma ri achi'a', romari' man xcuses ta. Can xqui'en anche'l niqui'en ri achi'a' je banoy-jay, roma cuando reje' man utz ta niquitzu' jun abaj, ja' niquiya' can. Y quiri' xqui'en che raja'. Pero chech ri Dios, ri Jesucristo can cha'on-wi, y q'uiy rakalen. Y roma jixc'o riq'uin ri Jesucristo, rix chuka' jix anche'l abaj ri c'o quic'aslen, romari' can tiya' lugar che ri Dios chi jixrucusaj chi jixoc rocho ri Espíritu Santo. Y can jix lok'olaj sacerdotes ri c'o anchique nisuj che ri Dios. Can ja' rix mismo tisuju-iwi' chech ri Dios, y raja' can xtika chech, roma can pa rubi' ri Jesucristo niben-wi. Roma chupa rutzij ri Dios ri tz'iban can, nu'ij:
Ren xtinya' jun Abaj pa tenemit Sión. Y ri Abaj re' can cha'on-wi. Can q'uiy-wi rakalen, y can xtic'atzin chi quiri' man nitzak ta ri jay.
Y conojel ri xtiquinimaj, can manak-wi xquieq'uixbises can.* Is 28:16
Quiri' nu'ij ri tz'iban can.
Romari' chiwech rix ri iniman rubi', raja' can q'uiy rakalen. Pero ri winak ri man niquijo' ta niquinimaj, niqui'en anche'l ri banoy-jay ri nu'ij chupa rutzij ri Dios ri tz'iban can:
C'o jun Abaj ri man xka ta chiquiwech ri je banoy-jay.
Pero xa ja ri Abaj ri' ri xc'atzin, roma can jari' ri xcuses chi quiri' manak nitzak ri jay.* Sal 118:22
Y chupa rutzij ri Dios ri tz'iban can, nu'ij chuka' chirij ri Abaj ri':
Jec'o ri xtiquipaxij-qui' chech ri Abaj y xquietzak,* Is 8:14-15 nicha' rutzij ri Dios ri tz'iban can.
Ri xtiquipaxij-qui' chech ri Abaj, can xquietzak pa quic'aslen, roma can man yeniman ta che rutzij ri Dios; quiri' xtiqui'en roma can quiri-wi runojin-pe ri Dios chiquij.
Ri can je richi-wi ri Dios
Pero rix ri iniman ri Dios, jix jun tenemit ri can jix-cha'on-wi roma ri Dios. Y jix ru-sacerdotes ri nimalaj Dios ri ka-Rey.* Ex 19:5-6 Y chuka' can jix jun lok'olaj tenemit.* Dt 4:20; 7:6; 14:2; 26:18; Tit 2:14 Can jix rutenemit-wi ri Dios. Y quiri' rubanon raja' chiwe chi quiri' jixtiquier nitzijoj chi raja' can utz-wi iwiq'uin. Y ja raja' ri xlesan-pe iwichi chupa ri k'eku'm y xixruya' chupa ri nimalaj sakil riq'uin raja'. 10 Chupa ri tiempo ri xk'ax can, man tenemit ta ibanon. Pero cami, can jix rutenemit-wi ri Dios. Y chuka' chupa ri tiempo ri xk'ax can, man iweta'n ta chi ri Dios can nujoyowaj iwech. Pero cami iweta'n chic chi ri Dios can nujoyowaj-wi iwech,* Os 2:23 roma xixrucol yan chupa ri imac.
Tibana' anche'l ri nrojo' ri Dios
11 Rix wach'alal ri can jixinjo-wi, ninc'utuj jun favor chiwe. Roma rix can jix richi chicaj y man richi ta ronojel tiempo jixc'o chech-ulef, romari' man tiya' lugar chi yebanataj ri itzel tak ex ri nirayij. Roma xa ja ri itzel tak ex ri nirayij, jari' ri yebano ayowal riq'uin ri iwánima. 12 Romari' can tic'uaj jun c'aslen utz chiquiwech ri winak ri man quieta'n ta rech ri Dios. Reje' yequimolola-pe tzij chiwij, chi rix man utz ta ri ic'aslen, pero roma can niquitzu-wi chi can utz-wi ri ic'aslen, can xtiquiya' ruk'ij ri Dios cuando xtapon ri k'ij chi raja' xtu'on juzgar.
13 Y chi'iwonojel quixniman chique conojel ri yebano gobernar, roma ja quiri' nrojo' ri Ajaf. Quixniman che ri rey, roma ja raja' ri c'o más ruk'ij. 14 Quixniman chuka' chique ri ch'aka chic ri yebano gobernar, roma ja reje' ri je-yo'n roma ri Dios chi yequi'en castigar ri winak ri c'o itzel tak ex yequi'en. Y je-yo'n chuka' chi niquiya' quik'ij ri winak ri niqui'en ri utz. 15 Ri Dios can nrojo' chi rix can siempre ja ri utz ri niben, chi quiri' ri winak ri man jun quieta'n y man utz ta yenojin, man jun anchique xquietiquier xtiqui'ij chiwij.
16 Rix can ketzij-wi chi jix libre. Can tibana' chi jix libre, pero man roma ta ri' can ja ri itzel tak ex niben. Man tiben quiri'. Xa can quixc'ue' chuxe' rutzij ri Dios, y ja ri nrojo' raja', jari' tibana'. 17 Tijo-iwi' chi'iwach'alal iwi'. Tixi'j-iwi' chech ri Dios chi quiri' man jixka ta pa mac. Quie'ibana' respetar conojel winak. Tibana' respetar ri rey.
18 Y rix samajel, can co'l tibana-ka y quixniman chique ri i-patrón. Xa utz quino'j (quina'oj) iwiq'uin, can quixniman chique; xa can itzel quino'j (quina'oj) iwiq'uin, can quixniman chuka' chique. 19 Roma xa ni'an chiwe chi niben sufrir y manak imac, y rix nicoch' ronojel ri' roma iweta'n chi ri Dios c'o iwiq'uin y jixrutzu-pe, raja' can nika chech chi quiri' niben. 20 Pero xa jixch'ay roma imac, man jun utz nuc'om-pe chiwe, más que nicoch' ronojel. Pero xa niben sufrir roma c'o utzilaj tak ex ri niben y can nicoch', ri Dios can nika-wi chech ri niben. 21 Quiri' nrojo' ri Dios chiwe; raja' xixroyoj chi niben anche'l xu'on ri Cristo. Raja' can xu'on sufrir koma y xuc'ut can chakawech chi roj man takapokonaj-ki' naka'an sufrir. 22 Ri Jesucristo can man jun mej (bey) xu'on mac. Ni man jun mej (bey) chuka' xu'ij jun tzij chi xu'on engañar jun winak.* Is 53:9 23 Cuando xe'ix cowilaj tak tzij che coma ri winak, man xutzolej ta ruq'uiexel chique. Y cuando c'o anchique x-an che, man jun mej (bey) xu'ij ta chique chi nu'on ruq'uiexel chique. Xa pa ruk'a' ri Dios xuya-wi can ronojel ri xqui'en ri winak che. Roma ri Dios can pa ruchojmil-wi nu'on juzgar. 24 Y ja ri Cristo ri xuc'uan ri kamac chech cruz chi quiri' roj nakaya' can ri itzel tak ex, y nakac'uaj ta jun chojmilaj c'aslen. Ja raja' ri xsocotaj y xcom chech cruz chi quiri' roj nic'ue' jun utz kac'aslen.* Is 53:5 25 Roma chupa ri tiempo ri xk'ax can, rix xiben anche'l ovejas ri je-satzinak (je-sachinak).* Is 53:6 Pero cami xa xtzolaj yan pe ri iwánima riq'uin ri Cristo. Y ja raja' jojru'on cuenta y nuchajij ri kánima.

*2:3 Sal 34:8

*2:6 Is 28:16

*2:7 Sal 118:22

*2:8 Is 8:14-15

*2:9 Ex 19:5-6

*2:9 Dt 4:20; 7:6; 14:2; 26:18; Tit 2:14

*2:10 Os 2:23

*2:22 Is 53:9

*2:24 Is 53:5

*2:25 Is 53:6