23
Ri Jesús nic'uax chech ri Pilato
Y c'ajari', conojel ri jec'o chiri' xecataj, y xquic'uaj ri Jesús chi niquijach pa ruk'a' ri Pilato, ri gobernador. Y chiri' chech raja', niquisujuj-apo y niqui'ij: Roj keta'n chi ri Jesús can q'uiy rumac. Raja' nuya' quino'j (quina'oj) ri winak. Raja' nu'ij chuka' chique ri winak chi can man tiquitoj ri impuestos che ri rey César. Y chuka' nu'ij chi ja raja' ri Cristo ri takon-pe roma ri Dios, y re' nrojo' nu'ij chi ja raja' ri Rey, xecha'.
Y ri Pilato xuc'utuj che ri Jesús: ¿Ja ret ri qui-Rey ri israelitas? xcha' che. Y ri Jesús xu'ij che: Ja', can quiri-wi, anche'l ri xa'ij, xcha'.
Y ri Pilato xu'ij chique ri nimalaj tak sacerdotes y chique ri winak chuka': Ren man jun ch'a'oj ninwil chirij ri jun achi re', xcha'.
Pero reje' man yetane' ta ka. Xa niquitaj quik'ij chi niqui'ij-apo: Xa nuya' quino'j (quina'oj) ri winak pa ronojel tenemit chi ri Judea. Chila' pa Galilea rutz'amon-pe ru'onic. Y quiri' nu'on petenak, y c'aja' xkana' c'o chic we' pa tenemit Jerusalem, xecha-apo.
Cuando ri Jesús xuc'uax-apo chech ri Herodes
Y cuando Pilato xuc'oxaj ri niqui'ij, xuc'utuj xa aj-Galilea ri Jesús. Y cuando x-ix che chi can aj-Galilea-wi, raja' xutak-e ri Jesús che ri Herodes, ri gobernador pa Galilea. Y can jabel xu'on chique roma ri Herodes c'o chiri' pa tenemit Jerusalem ri k'ij ri'. Y cuando ri Herodes xutzu' ri Jesús, yalan xquicot ránima, roma can q'uiy yan k'ij rurayin nutzu'. Y q'uiy ri ruc'oxan chirij. Romari' yalan nurayij nutzu' jun mej (bey) cuando nu'on jun milagro. Y ri Herodes q'uiy ex xuc'utuj che ri Jesús, pero ri Jesús man jun tzij xu'ij che. 10 Y can jec'o-apo chuka' ri nimalaj tak sacerdotes y ri maestros chi ri ley, chi niquisujuj ri Jesús. Reje' can niquitaj quik'ij chi yesujun-apo. 11 Y ri Herodes y ri ru-soldados, can man jun rakalen xqui'en che ri Jesús y chuka' xetze'n chirij. Xquiya' jun tziak chirij, can anche'l ri yequicusaj ri reyes. Roma chiquiwech reje' xa man jun rakalen ri Jesús. Y c'ajari' ri Herodes xutzolej chic ri Jesús che ri Pilato. 12 Ri Herodes y ri Pilato c'o ayowal chiquiwech. Pero ri k'ij ri' xa xk'ax ri ayowal chiquiwech y xquijo-ka-qui'.
Ri Pilato nujach-e ri Jesús chi nicamises chech cruz
13 Y c'ajari' ri Pilato xeroyoj ri nimalaj tak sacerdotes y ri je autoridad quichi ri israelitas. Y chuka' xeroyoj ri winak. 14 Y xu'ij chique: Rix xo'iya' ri Jesús pa nuk'a', y ni'ij chi nuya' quino'j (quina'oj) ri winak. Pero can chiwech rix xinc'utuj che, y ren nintzu' chi can manak jerubanon ronojel ri ni'ij rix chirij. 15 Y chuka' ri Herodes man jun anchique xril chirij ruc'aslen, cuando xixintak-e riq'uin, y romari' xutzolej chic pe chue. Xe riq'uin ri' nakatemaj chi raja' man jun anchique rubanon chi nicamises ta. 16 Cami xtintak ruch'ayic, y c'ajari' ninsk'opij-e, xcha' ri Pilato.
17 Ri Pilato can nusk'opij-wi jun chique ri jec'o pa cárcel, roma can quiri-wi ni'an juna-juna' cuando napon ri pascua, ri jun quinimak'ej ri israelitas. 18 Romari' conojel xech'o'n-apo riq'uin ronojel quichuk'a', y xqui'ij: ¡Ja ri Barrabás task'opij-e y ri Jesús ticamises! xecha-apo.
19 Y ri Barrabás c'o pa cárcel roma xcataj chirij ri gobierno chiri' pa tenemit y chuka' rubanon camic. 20 Roma ri Pilato can nrojo-wi nusk'opij-e ri Jesús, romari' xch'o'n chic jun mej (bey) chique ri winak. 21 Pero ri winak xech'o'n-apo riq'uin ronojel quichuk'a', y xqui'ij: ¡Ticamises chech cruz! ¡Ticamises chech cruz!
22 Y pa rox mej (paj) ri Pilato xuc'utuj chique: ¿Anchique mac rubanon chiwech ri jun achi re'? Ren man jun ch'a'oj ninwil chirij chi quiri' nicamises. Xtintak ruch'ayic, y después ninsk'opij-e, xcha'.
23 Pero ri winak y ri nimalaj tak sacerdotes, can riq'uin ronojel quichuk'a' niquic'utuj-apo chi ticamises ri Jesús chech jun cruz, y ja ri niqui'ij reje' ri xch'acon. 24 Y ja cuando Pilato xu'ij chi ti'an anche'l niquic'utuj-apo reje'. 25 Y xusk'opij-e ri achi ri xquic'utuj-apo reje' che. Ri achi ri' c'o pa cárcel roma xcataj chirij ri gobierno y chuka' xu'on camic. Pero ri Jesús xujach-e chi ticamises chech cruz, roma can jari' xquijo' ri winak.
Cuando ri Jesús xbajix chech cruz
26 Y cuando ri soldados quic'uan-e ri Jesús chi ne'quibajij chech cruz, xquic'ul jun achi aj-Cirene ri rubinan Simón; raja' petenak pa k'ayis, y ri soldados chirij raja' xquiya-wi-e ru-cruz ri Jesús. Y ja raja' xuc'uan-e ri cruz, y benak-e chirij ri Jesús.
27 Y can je q'uiy winak ri je-benak chirij. Y je q'uiy ixoki' chuka' can yalan ye'ok' roma ri Jesús. 28 Pero ri Jesús xtzu'n can chirij, y xu'ij chique: Rix ixoki' aj-Jerusalem, man quiniwok'ej ren. Xa ja rix tiwok'ej-ka-iwi', y tiwok'ej chuka' quiwech ri ac'uala' ri jec'o iwiq'uin. 29 Roma can xquiepe k'ij chi yalan sufrimiento. Romari' xti'ix chi jabel quibanon ri ixoki' ri can manak-wi yec'ue' cal y chuka' ri man jun mej (bey) xquiyobej ta jun ac'ual, y ri man jun mej (bey) xquiya' ta rutz'um (rume') jun ne'y. 30 Y roma ri sufrimiento ri', ri winak can xquiech'o'n chique ri nima'k tak juyu' y xtiqui'ij: Quixtzak-pe chakij. Chuka' chique ri cocoj tak juyu' xtiqui'ij: Kojiwewaj,* Os 10:8; Ap 6:16 xquiecha'. 31 Roma xa ren jin anche'l jun che' ri can rex y ni'an chue chi nink'axaj sufrimiento, ¿anchique como xti'an chique ri xa je anche'l jun che' ri je chaki'j chic? xcha' ri Jesús.
32 Y jec'o chuka' ca'i' elek'oma' ri je-uc'uan-e, chi yecamises junan riq'uin ri Jesús. 33 Y cuando xe'apon anchi' c'o-wi ri lugar rubinan Calavera, xquibajij ri Jesús chech ri ru-cruz, y quiri' chuka' ri ca'i' elek'oma'. Jun xpobex pa ru-derecha y ri jun chic pa ru-izquierda. 34 Y ri Jesús xu'ij: Nata' Dios, tacoch'o' (tacuyu') quimac, roma man quieta'n ta anchique ri niqui'en, xcha'. Y ri soldados xquilesaj suerte chirij ri rutziak ri Jesús chi niquina'ej anchique tziak niquic'uaj-e chiquijunal.* Sal 22:18 35 Y ri Jesús nitz'et-apo coma q'uiy winak y chuka' coma autoridades chiquicojol ri israelitas. Y conojel ri winak re' yetze'n-apo chirij y niqui'ij: Raja' can je q'uiy xerucol. Cami tucolo-ri' raja', xa can ketzij chi ja raja' ri Cristo ri cha'on roma ri Dios, yecha'.
36 Y can quiri' chuka' niqui'en ri soldados. Yetze'n-apo chirij ri Jesús, yebe-apo (yejel-apo) riq'uin y niquisuj-e jun ch'amilaj ruya'al-uva che. 37 Y niqui'ij che chuka': Xa can ja ret qui-Rey ri israelitas, tacolo-awi' ayon, yecha' che.
38 Y chutza'n ri cruz c'o jun letrero tz'iban-e pa oxi' ch'abel. Tz'iban pa ch'abel griego, pa latín y pa hebreo. Y ri tzij re' nu'ij: Jare' qui-Rey ri israelitas.
39 Y jun chique ri je ca'i' elek'oma' ri jec'o chuka' chech qui-cruz, itzel xch'o'n-apo che ri Jesús y xu'ij: Xa can ketzij chi ja ret ri Cristo, tacolo-awi' ret, y kojacolo' roj chuka', xcha' che.
40 Pero ri jun chic xuch'olij ri x-in quiri' che ri Jesús y xu'ij-apo che: ¿Can man naxi'j ta awi' chech ri Dios chupa ri castigo anchi' jojc'o-wi riq'uin? 41 Roj c'o roma quiere' banon chake, roma riq'uin re' nakatoj ri itzel ri jekabanon. Pero raja' man jun mac rubanon.
42 Y ri elek'om ri' xu'ij-apo che ri Jesús: Quinanataj juba', cuando xcape y ja ret na'an yan gobernar, xcha'.
43 Y ri Jesús xu'ij che: Can ketzij nin-ij chawe, chi can ja' yan cami xcabec'ue' wiq'uin anchi' c'o ri lugar chi jojquicot chi jumul, xcha' ri Jesús che.
44 Y pa nic'aj-k'ij la'k ri' ronojel ri rech-ulef xk'okumer-ka. Y ri k'eku'm ri' xq'uis-e c'a nak'ak'ij a las tres. 45 Ri k'ij man xuya' ta chic rusakil, y ja' cuando xk'ach'itaj ri tziak ri yo'n-apo chi nujach rupa ri rocho ri Dios.* Ex 26:31-33 46 Can ja' cuando ri Jesús riq'uin ronojel ruchuk'a' xu'ij: Nata' Dios, pa ak'a' ninjach ri wánima,* Sal 31:5 xcha'. Y can xe xu'ij quiere', ja' xcom-ka.
47 Cuando ri capitán quichi ri soldados xutzu' ri xbanataj, xuya' ruk'ij ri Dios, y xu'ij: Can ketzij-wi chi ri jun achi re' man jun rumac, xcha'.
48 Y conojel ri winak ri jec'o-apo y xquitzu' ri xbanataj, niquitin quic'u'x xetzolaj roma ruquiy (nik'axon) cánima. 49 Y ri quieta'n rech ri Jesús, y ri ixoki' ri can pa Galilea quitzekleben-pe,* Lc 8:2-3 c'a naj jec'o-wi niquitzu-apo ri xbanataj.
Cuando xmuk ri Jesús
50 Y c'o jun achi José rubi', raja' aj-tenemit Arimatea ri c'o pa Judea. Ri jun utzilaj y chojmilaj achi re' caxbil ri achi'a' ri je autoridad chiquicojol ri israelitas. 51 Y ri José ruyoben cuando ri Dios xtu'on gobernar, y romari' raja' man xka ta chech ri xqui'en ri raxbil che ri Jesús. 52 Y raja' xbe c'a riq'uin ri gobernador Pilato chi nuc'utuj ri ruch'acul ri Jesús, chi numuk. 53 Y cuando rukasan chic pe ri ruch'acul ri Jesús chech ri cruz, xupis pa jun tziak. Y c'ajari' xberumuku' can pa jun jul ri c'oton chech jun nimalaj abaj ri can anche'l jun juyu'. Y man jun ucusayon ri jul ri'. 54 Pero ri k'ij ri', ri winak niquinaba' yan ronojel ri xtec'atzin chique roma ri k'ij chi uxlanen nitiquier yan ka. Y can ja' cuando nika ri k'ij, ja nitiquier-ka.
55 Y ri ixoki' ri c'a pa Galilea je-petenak chirij ri Jesús, xebe cuando xbemuk can; y romari' can quieta'n utz anchi' xmuk-wi can, y chuka' xquitzu' can anchique ru'onic x-an can che ri ruch'acul. 56 Y cuando xetzolaj pa tak cocho ri ixoki' ri', xequi'en ru'onic jubulaj tak ak'om roma jari' ne'quiya' can chirij ruch'acul ri Jesús. Y xe'uxlan chupa ri jun k'ij chi uxlanen ri', can anche'l nu'ij chupa ru-ley ri Moisés.* Ex 20:10; Dt 5:14

*23:30 Os 10:8; Ap 6:16

*23:34 Sal 22:18

*23:45 Ex 26:31-33

*23:46 Sal 31:5

*23:49 Lc 8:2-3

*23:56 Ex 20:10; Dt 5:14