Ri carta ri xutz'ibaj ri apóstol San Pablo chique ri kach'alal aj-Roma
1
Pablo nitz'iban-e chique ri kach'alal aj-Roma
Ren Pablo jin jun rusamajel ri Jesucristo. Ri Dios xiroyoj chi xinoc apóstol. Raja' xirucha' chi nintzijoj ri utzilaj rutzij chique ri winak.
Ri Dios xu'ij chique rusamajel ojer can chi can c'o ri xtuya-pe, y reje' can xquitz'ibaj-wi can ri xu'ij ri Dios. Xquitz'ibaj can chupa ri lok'olaj ru-libro ri Dios. Y ri xu'ij ri Dios chique rusamajel ojer can, can chirij-wi ri Ralc'ual, y ri' ja ri Kajaf Jesucristo. Y cuando ri Jesucristo xpe we' chech-ulef, xoc winak anche'l roj, y raja' ru-familia can ri rey David. Y cuando xc'astaj-pe chiquicojol ri caminaki', can xk'alajin-wi chi ja raja' Ralc'ual ri Dios y can man jun rumac. Y xk'alajin chuka' chi can c'o-wi ruchuk'a'. Y roma raja' yalan jojrojo', xu'on favor chake chi xojoc apóstoles. Quiri' xu'on chake roma xrojo' chi pa rubi' raja' nakatzijoj rutzij pa ronojel rech-ulef. Raja' nrojo' chi conojel ta winak niquinimaj rutzij y chuka' xquieniman ta che. Y ri Jesucristo xixroyoj chuka' rix chi xixoc richi.
Y ri carta re' nintak-e chiwe rix kach'alal, ri jixc'o chiri' pa tenemit Roma. Ri Dios yalan jixrojo' y romari' xixroyoj chi xixoc ralc'ual. Y ja' ta ri bendición y ri uxlanen ri nipe riq'uin ri Katata' Dios y ri Ajaf Jesucristo xtic'ue' ta pa iwánima chi'iwonojel.
Pablo nrojo' yeru'on visitar ri kach'alal aj-Roma
Na'ey ninjo' ninya' matiox che ri Dios iwoma rix, roma nitzijos pa ronojel rech-ulef chi rix can iyo'n-wi iwánima riq'uin ri Dios. Y xe roma ri Jesucristo yitiquier ninya' matiox che ri Dios. Y ri ka-Dios can reta'n-wi chi siempre nin-en orar pa iwi'; ri Dios ri can riq'uin ronojel wánima nin-en servir. Can nintzijoj-wi ri utzilaj rutzij ri nich'o'n chirij ri Ralc'ual. 10 Y ninc'utuj chuka' che ri Dios chi xtu'on ta chue chi xquitiquier ta xquinapon iwiq'uin, xa quiri' nrojo' raja'. Q'uiy yan tiempo nurayin yinapon iwiq'uin. 11 Roma can ninjo' jixintzu', y ninjo' jixinto' chi quiri' rix c'o ta más ri nitemaj riq'uin ri Espíritu Santo, y quiri' más niya' iwánima riq'uin ri Dios. 12 O más utz nin-ij chi nakato-ki', chi nic'ue' más ruchuk'a' kánima. Rix yinito' y ren jixinto', y quiri' xtaka'an roma kaniman ri Jesucristo.
13 Wach'alal, ren ninjo' chi rix nina'ej chi q'uiy mej (paj) nunojin yibe iwiq'uin,* Hch 19:21 pero man jin-tiquirinak ta. Can ninrayij-wi chi rix nitemaj ta más chirij rutzij ri Dios, can anche'l nubanon quiq'uin je q'uiy winak ri man je israelitas ta. Y roma ta ri' can xtiwachin ta chuka' rutzij ri Dios pa ic'aslen. 14 Can nic'atzin chi ren nintzijoj rutzij ri Dios chique ri winak griegos y chique ri man je griegos ta, chique ri can q'uiy quieta'n y chuka' chique ri man jun quieta'n. 15 Romari' ren can ninjo' nintzijoj ri utzilaj rutzij ri Dios chila' pa Roma ri itenemit.
Ri ruchuk'a' ri utzilaj rutzij ri Dios
16 Ren man yiq'uix ta nintzijoj ri utzilaj rutzij ri Dios, roma ja tzij re' ri uchuk'a' ri nucusaj ri Dios chi yerucol ri yeniman richi. Ri tzij ri' na'ey xtzijos chique ri israelitas; c'ajari' xtzijos chuka' chique ri man je israelitas ta. 17 Ri utzilaj rutzij ri Dios nuk'alajij chakawech anchique ri xu'on ri Dios, chi quiri' man jun kamac nakakalej chech. Cuando nakaya' kánima riq'uin, can ja man jun kamac nakakalej can chech. Anche'l nu'ij chupa rutzij ri Dios ri tz'iban can: Jun winak ri can choj yan ruc'aslen, can xtic'ue-wi ruc'aslen riq'uin ri Dios, roma can riq'uin-wi raja' ruyo'n-wi ránima.* Hab 2:4 Quiri' nu'ij ri tz'iban can.
Ri quimac ri winak ri man quieta'n ta rech ri Dios
18 Ri Dios catajinak ruyowal chiquij ri winak ri man utz ta quic'aslen chech. Y roma itzel quic'aslen, quik'aton ri ketzij. Romari' ri Dios can xtuya-wi-pe ri castigo pa quiwi'. 19 Roma reje' can c'o ta ri xetiquier xquitemaj chirij ri Dios, roma ri Dios can xuk'alajij-wi chiquiwech. 20 Ri Dios man nitz'etetaj ta. Pero ri rech-ulef y ri ch'aka chic ex ri xeru'on, can yetz'etetaj-wi, y roma ronojel ri ex ri', k'alaj chi can c'o-wi Dios. Pa ruticribel-pe ri rech-ulef xk'alajin chiquiwech ri winak chi can c'o Dios y chuka' k'alaj chi ri ruchuk'a' man niq'uis ta. Romari' ri winak can man xquietiquier ta xtiqui'ij: Roj man jun kamac roma man jun x-in chake chi c'o Dios. 21 Reje' quieta'n chi can c'o-wi Dios, pero man quiyo'n ta ruk'ij anche'l rakalen, ni man quiyo'n ta matiox che, xa ja ri man jun quikalen ri yequinojij; je nacanak y k'eku'm rubanon cánima. 22 Niqui'ij chi q'uiy quieta'n, y xa can más nacanak xqui'en-ka. 23 Roma man niquiya' ta ruk'ij ri Dios ri can man nicom ta. Xa ja ri yecom ri niquiya' quik'ij. Roma hasta jequibanon quiwachibel winak, quiwachibel chicop ri c'o quixic', quiwachibel cumetz y quiwachibel ri c'o quieji' cakan; y jari' ri niquiya' quik'ij.
24 Romari' ri Dios xuya' lugar chique chi tiquic'uaj na ri itzel c'aslen, roma can xe ri' nurayij ri cánima. Can xk'ax rui' ri itzel tak ex ri xequi'en. Can q'uix-q'uix ronojel ri xequibanala-ka chiquiwech reje'. 25 Xa xquiyuj ri ketzij, roma man xquitzeklebej ta ri ketzij Dios y xa ja ri dioses ri man je ketzij ta xequitzeklebej. Man xquiya' ta ruk'ij ri Dios ni man xqui'en ta servir. Xa ja ri ex je-banon roma raja' ri xquiya' quik'ij y xequi'en servir. Y ja ri Dios ri can rakalen niyo'x ruk'ij chi ronojel tiempo. Amén.
26 Y roma quiri' niqui'en, ri Dios xeruya' can chi quiec'uax roma ronojel ri itzel tak ex ri niquirayij pa cánima; ri can nuyec q'uix. Roma jec'o ixoki' man xequijo' ta chic achi'a', xa quiq'uin yan chic ixoki' xquic'uaj-qui'. 27 Y quiri' chuka' ri achi'a', man xequijo' ta chic ixoki', xa achi'a' yan chic xequicanoj y xquic'uaj-qui' quiq'uin. Yalan itzel tak ex ri xequi'en, y man xeq'uix ta; can xquiya-qui' chupa ri itzel tak ex ri niquirayij. Y can ja' yan reje' mismo yetojo ronojel itzel bey ri xquic'uaj.
28 Reje' xquinojij chi can man jun nic'atzin chique niquitemaj rech ri Dios. Romari' ri Dios xeruya' can chi tiyujtaj ri niquinojij y tiquibana' ri man utz ta. 29 Can nojinak ri cánima riq'uin ronojel itzel tak ex. Roma ri achi'a' y ri ixoki' niquicanola-qui' chi niqui'en mac. Yequi'en itzel tak ex chique ch'aka chic. Siempre niquirayij ri ex ri c'o riq'uin jun chic. Q'uiy itzel tak ex niquirayij niqui'en chique ri ch'aka. Can yalan itzel niquitzu' jun chic roma utz c'o. Yecamisan. Niqui'en ayowal. Niqui'en engaños. Jun ex ri niquitzu', can ja' yan niquijal rubixic. 30 Xe tzij niqui'en chiquij ch'aka chic; can yalan itzel niqui'ij chiquij y man niquijo' ta ri Dios. Nik'ax rui' ronojel ri niqui'en roma c'o juba' quik'ij. Can yalan niquina'. Can siempre niquinojij anchique modo niqui'en ri itzel ex. Man yeniman ta chique quite-quitata'. 31 Niqui'en anche'l je nacanak. Man niqui'en ta ri niqui'ij. Man yequijo' ta ri calc'ual ni ri quite-quitata'. Man niquijoyowaj ta quiwech ri ch'aka, y man yecoch'on (yecuyun) ta. 32 Reje' quieta'n chi ri Dios ru'in, chi conojel ri yebano itzel tak ex anche'l ri', can xtika ri camic pa quiwi'. Pero más que quieta'n, can niqui'en-wi ronojel ri itzel tak ex anche'l ri', y reje' yequicot cuando jec'o ch'aka chic quiri' niqui'en.

*1:13 Hch 19:21

*1:17 Hab 2:4