2
Ri Dios can pa ruchojmil-wi nu'on juzgar
Pero rix nuwinak israelitas, ri ni'ij chi can man utz ta ri quibanon ri winak ri yebano quiri',* Mt 7:1; Lc 6:37 man utz ta ri ni'ij, roma rix xa quiri' chuka' niben, y romari' manak modo ni'ij chi can man jun imac. Can keta'n chi ri Dios nuya' ruq'uiexel chique conojel winak roma ri mac ri jequibanon. Can anche'l niqui'en, quiri' xtu'on ri Dios quiq'uin. Y cuando rix ni'ij chi yalan itzel quibanon ri winak ri niqui'en mac anche'l ri', y xa ja' quiri' chuka' niben rix; ¿ninojij como rix chi ri Dios manak xtuya' ruq'uiexel ri imac chuka'? ¿Man ibanon ta como entender anchique roma ri Dios yalan utz iwiq'uin y anchique roma raja' can nucoch' (nucuy) mac y q'uiy ru-paciencia? Chiwech ka rix nina' chi can utz niben xabachique (xama'anchique) mac ri nijo' y raja' man jun anchique nu'on chiwe. Pero xa man quiri' ta. Raja' quiri' rubanon-pe iwiq'uin rix roma nrojo' chi niya' can ri mac. Pero rix cof ibanon che ri iwánima. Man nijo' ta niya' can ri mac. Y roma quiri' niben, can nimol-apo ri castigo chiwij. Can xtika ri ru-castigo ri Dios pa iwi' chupa ri k'ij cuando raja' xtu'on juzgar. Roma raja' can pa ruchojmil-wi nu'on juzgar. Roma can anche'l ri kabanon chikajunal, quiri' chuka' ri ruq'uiexel ri xtutzolej chake.* Sal 62:12 Xa jojcoch'on y siempre nakac'uaj jun c'aslen utz, ri Dios xtuya' chake ri c'aslen ri man niq'uis ta. Jari' ri xtuya' ri Dios chake roj ri can nakarayij jojbec'ue' chila' chicaj chi ronojel tiempo, anchi' xe sakil c'o y chiri' chuka' can nim xti'an chake. Pero xa man jojniman ta che ri Dios, can xtika-wi ru-castigo pa kawi'. Y can nim ri castigo ri xtika pa kawi'. Quiri' xtakac'ulumaj xa man jojniman ta che ri nu'ij ri ketzij tzij, y xa ja ri man choj ta ri nakanimaj. Can conojel winak ri yebano itzel tak ex, itzel ri ne'quic'ulumaj, y xte'quibana' sufrir. Na'ey xtika ri castigo pa quiwi' ri israelitas, c'ajari' pa quiwi' ri man je israelitas ta. 10 Pero conojel ri yebano ri utz, xquiebec'ue' chicaj anchi' xe sakil c'o, y nim xti'an chique; can xtic'ue' uxlanen pa cánima chi ronojel tiempo. Y ja ri israelitas ri na'ey xti'an quiri' chique, c'ajari' ri man je israelitas ta. 11 Roma ri Dios junan nu'on chake konojel.* Dt 10:17
12 Ri Dios can ruyo'n-wi ri ley chake roj israelitas; y xa naka'an mac, ri Dios can ja ri ley ri' ri nucusaj chi jojru'on juzgar. Pero ri winak ri manak ri ley re' quiq'uin y niqui'en mac, can xtika-wi chuka' ri castigo pa quiwi', pero manak xticuses ri ley ri' chiquij chi ye'an juzgar. 13 Ri winak ri xe niquic'oxaj ri nu'ij ri ley y man niqui'en ta ri nu'ij, can c'o quimac niquikalej chech ri Dios. Pero ri yebano y niquinimaj ri nu'ij ri ley, can man jun-wi quimac niquikalej chech. 14 Ri winak ri man je israelitas ta ri niqui'en ri nu'ij ri ley, más que reje' man quic'oxan ta anchique nu'ij, pero can k'alaj chi pa cánima can c'o-wi ri ni'in chique anchique ri utz y anchique ri man utz ta. Anche'l xa c'o ri ley pa cánima. 15 Anche'l xa can tz'iban ri ley pa cánima, y jari' ri ni'in chique anchique ri utz y anchique ri man utz ta. Y reje' utz nuna' ri cánima cuando ja ri utz niqui'en, y cuando man utz ta niqui'en, ri cánima can nibison. Reje' can quieta'n ri utz y ri man utz ta ri niqui'en. 16 Y can quiri' chuka' xtuna' ri cánima chupa ri k'ij cuando xquie'an juzgar. Can xtoka ri k'ij cuando xquie'an juzgar conojel winak y xtiyo'x ruq'uiexel ri quimac, ri xqui'en pa ewel y ri man pa ewel ta xqui'en. Y ri Dios can ja ri Jesucristo ri xtucusaj chi nu'on juzgar. Quiri' nu'ij ri utzilaj rutzij ri Dios ri nintzijoj.
Ri israelitas y qui-ley
17 Rix nuwinak, ri can yalan jixquicot cuando ni'ix israelitas chiwe, rix ninojij chi can xixcolotaj yan, roma ri Dios chiwe rix xuya-wi ri ley. Y chuka' yalan nina' roma ni'ij chi jix rutenemit ri Dios. 18 Rix jixtijox riq'uin ri ley, y romari' iweta'n anchique ri nrojo' ri Dios chi naka'an, y chuka' iweta'n anchique ri utz y anchique ri man utz ta. 19 Y rix ninojij chi can jixtiquier nic'uaj quibey ri man yetzu'n ta y niya' quisakil ri jec'o pa k'eku'm. 20 Ninojij chuka' chi can jixtiquier ye'itijoj ri winak ri man jun quieta'n, y ye'itijoj chuka' ri ac'uala'. Roma chiwe rix yo'n-wi ri ley ri c'o q'uiy no'j (na'oj) y c'o ronojel ri ketzij chupa. 21 Rix ni'ij chi ye'itijoj ri ch'aka chic. ¿Manak como nic'atzin chi nitijoj-ka-iwi' rix na'ey? Roma ni'ij chique ri ch'aka chi can man utz ta ri elak'. ¿Manak como jixelak' rix? 22 Rix ni'ij chique ri achi'a' ri c'o quixaylal chi can man tiquicanoj jun chic ixok, y chuka' ni'ij chique ri ixoki' ri c'o cachijlal chi can man quiebe riq'uin jun chic achi. Y rix ¿manak como niben quiri'? Rix ni'ij chi can itzel quietz'et ri dioses ri man je ketzij ta; xa quiri' ni'ij, ¿anchique roma nilek'aj ri c'o pa tak jay anchi' jec'o-wi ri dioses ri man je ketzij ta? 23 Can nina' chi jix nimalaj tak winak roma c'o ri ru-ley ri Dios iwiq'uin. Pero roma man niben ta ri nu'ij ri ley, ri winak ri man je israelitas ta itzel yech'o'n chirij ri Dios. 24 Romari' ri rutzij ri Dios nu'ij: Ri winak ri man je israelitas ta itzel yech'o'n chirij ri Dios,* Is 52:5 roma niquitzu' ri itzel tak ex ri niben rix israelitas. Quiri' tz'iban can.
25 Roj israelitas can banon ri circuncisión chake, y ri' yalan utz. Pero xa manak naka'an ri nu'ij ri ley, man jun nic'atzin chi banon ri circuncisión ri' chake; xa junan anche'l man banon ta ri circuncisión chake. 26 Y xa c'o jun achi ri man israelita ta y can nu'on ri nu'ij ri ley; chech ri Dios, ri jun ri nu'on quiri' anche'l xa can banon ri circuncisión che, más que man rubanon ta. 27 Ri achi ri can nu'on-wi ri nu'ij chupa ri ley, y man banon ta ri circuncisión che, ja raja' ri xtibano juzgar iwichi, y romari' nik'alajin chi rix ri man niben ta ri nu'ij ri ley, can man utz ta chi quiri' niben roma can pa ik'a' rix c'o-wi ri ley y chuka' banon ri circuncisión chiwe. 28 Can jix israelitas-wi y banon ri circuncisión chiwe. Pero man xe ta ri' nic'atzin chi nik'alajin chi jix rutenemit ri Dios; jix israelitas xe roma can quiri' xixalex y banon ri circuncisión chiwe, pero ri' xa pa ich'acul c'o-wi. 29 Roma chech ri Dios ri ketzij je rutenemit raja', ja ri winak ri ch'ajch'oj cánima. Reje' can banon ri circuncisión pa cánima. Ri circuncisión ri' ni'an roma ri Espíritu Santo y man ja' ta ri nu'ij chupa ri ley. Y ri winak ri banon ri circuncisión chique pa cánima, jari' ri can yeka chech ri Dios y más que man yeka ta chiquiwech winak.

*2:1 Mt 7:1; Lc 6:37

*2:6 Sal 62:12

*2:11 Dt 10:17

*2:24 Is 52:5