3
Y xa quiri', ¿anchique nakach'ec chi joj israelitas? ¿Y chuka' anchique nakach'ec roma banon ri circuncisión chake? Ren nin-ij chiwe chi can q'uiy nakach'ec romari'. Pero ri más c'o rakalen, ja chi ri Dios pa kak'a' roj ruyo'n can ri rutzij. Y ¿utz como naka'ij chi roma jec'o kawinak ri man xquinimaj ta, romari' ri Dios manak xtu'on ri ru'in? Man quiri' ta. Ri Dios can nu'on-wi ri nu'ij, más que conojel ri winak man quiri' ta niqui'en. Anche'l ri tz'iban can chupa rutzij ri Dios:
Ri winak xtiquitzu' chi can ketzij-wi ri na'ij.
Y xa jec'o winak ri yalan itzel yech'o'n chawij, can xtik'alajin chi can man ketzij ta ri niqui'ij.* Sal 51:4
Quiri' nu'ij ri tz'iban can.
Pero xa roma man choj ta ri naka'an, más k'alaj chi ri Dios can choj-wi, ¿anchique ni'ij rix? ¿Man utz ta como nu'on ri Dios cuando nuya' ri castigo pa kawi' roma ri man choj ta yeka'an? Ren yich'o'n anche'l xabachique (xama'anchique) winak. Man quiri' ta. Roma xa ta quiri', ri Dios manak ta nitiquier yeru'on juzgar ri winak.
Chuka' man tinojij chi itzel nu'on ri Dios cuando nu'ij aj-mac chiwe y jixru'on juzgar roma ri tz'ucuj-tzij ri niben. Y más que rix ni'ij-ka chi roma ri tz'ucuj-tzij ri' can k'alaj chi ri Dios can ketzij-wi ri nu'ij, romari' ri winak niquiya' ruk'ij. Man tinojij quiri'. Man tinojij chi roma niben ri itzel tak ex niyo'x ruk'ij ri Dios. Roma conojel ri quiri' niqui'ij, can utz chi nika ri castigo pa quiwi', roma jec'o ri qui'in chi roj jari' nakac'ut, pero ri' man ketzij ta.
Can man jun xtitiquier xtu'ij chi can manak rumac
¿Y cami anchique ni'ij rix? ¿Ja como roj israelitas ri más joj utz chech ri Dios que ri man je israelitas ta? Man quiri' ta. Anche'l xin-ij yan ka, conojel winak, je israelitas o man israelitas ta, conojel je-kajinak chuxe' mac. 10 Quiri' chuka' nu'ij rutzij ri Dios ri tz'iban can:
Man jun winak utz ruc'aslen. Can man jun.
11 Man jun nrojo' nu'on entender anchique ri utz
y man jun chuka' ri nicanon richi ri Dios.
12 Conojel xquisetz-qui' (xquisech-qui') roma man ja' ta rubey ri Dios xquic'uaj. Man utz ta quic'aslen.
Can man jun winak ri nibano ri utz.* Sal 14:1-3; 53:1-3 Can man jun.
13 Niqui'en engaños riq'uin ri niqui'ij.
Je anche'l cumetz ri yecamisan roma yec'uxun (yeti'on).* Sal 140:3
Quichi' can anche'l jun jul anchi' mukun jun caminak y xjak chic jun mej (bey).* Sal 5:9
14 Can siempre itzel yech'o'n chiquij ch'aka chic. Ri tzij ri yequi'ij, can yalan ruquiy (yek'axon); can pokon ri tzij ri niqui'ij.* Sal 10:7
15 Man tiquic'oxaj jun ex, can ja' yan junanin yebe chi yecamisan.
16 Xabachi' (Xama'anchi') yek'ax-wi niquiyala' can bis y ruquiy (k'axon).
17 Man quieta'n ta anchique modo niquiwil jun c'aslen chi uxlanen.* Is 59:7-8
18 Man niquixi'j ta qui' chech ri Dios.* Sal 36:1
Quiri' tz'iban can chupa rutzij ri Dios.
19 Y roj keta'n chi ri nu'ij ri ley ri tz'iban can, chique ri jec'o chuxe' ri ley nich'o'n-wi. Can man jun nitiquier ni'in chi can manak rumac. Can conojel ri jec'o chech-ulef can xquie'apon-wi chech ri Dios. 20 Can man jun winak rubanon ronojel ri nu'ij ri ley. Y romari' ri ley man nitiquier ta nu'on chake chi can man jun ta kamac nakakalej chech ri Dios.* Sal 143:2; Gá 2:16 Ri ley xe nuc'ut chakawech chi joj aj-mac.
Anchique modo man jun kamac nakakalej chech ri Dios
21 Y cami ri Dios nuc'ut chakawech anchique modo naka'an chi quiri' man jun kamac nakakalej chech. Raja' nuc'ut chakawech chi can man roma ta ri ley man jun kamac nakakalej chech, y ri' can bin-wi can chupa ri ley y bin can chuka' coma ri achi'a' ri xquik'alajij rutzij ri Dios ri xec'ue' ojer can. 22 Ri Dios can nuc'ut chakawech chi xabachique (xama'anchique) winak ri nunimaj ri Jesucristo, man jun rumac nrakalej chech ri Dios.* Gá 2:16 Roma chech raja' joj junan konojel, 23 roma can konojel xka'an mac, y romari' naj xojc'ue-wi che ri Dios ri can c'o ruk'ij. 24 Pero roma ri favor ri xu'on ri Dios chake, man jun kamac nakakalej chech raja'. Y ri favor ri' xa nusipaj chake, roma ri Cristo Jesús xcom chi xutoj ronojel kamac. 25 Ri Dios xutak-pe ri Cristo chi xcom y xbin ruquiq'uiel, roma ja raja' xtojo quimac ri winak. Ri can nuya' ránima riq'uin ri Cristo can nicoch'otaj (nicuyutaj) rumac. Ri Dios can runojin-wi-pe chi nutak-pe ri Cristo, y romari' k'alaj chi can choj-wi ri xu'on cuando man xuya' yan ta ruq'uiexel quimac ri winak ri xec'ue' ojer can. 26 Y chuka' romari' k'alaj chi can choj ri nu'on kaq'uin roj chupa ri tiempo re', cuando nu'on chake chi can man jun kamac nakakalej chech roma kaniman ri Jesús.
27 Romari' manak modo nakana' chi joj nimalaj tak winak, y naka'ij ta chi can utz kac'aslen. Roma man xojcolotaj ta roma utz ri xka'an, xojcolotaj roma xkaya' kánima riq'uin ri Jesús. 28 Y k'alaj chi xabachique (xama'anchique) winak ri nuya' ránima riq'uin ri Jesús, man jun rumac nrakalej chech ri Dios, más que man rubanon ta pe ri nu'ij chupa ru-ley ri Dios.
29 ¿C'o como modo naka'ij chi ri Dios xe kachi roj ri joj israelitas? Manak modo naka'ij quiri', roma ri Dios can qui-Dios-wi chuka' ri man je israelitas ta. 30 Xe jun Dios c'o, y ja raja' ri nu'on chique ri niquiya' cánima riq'uin, chi can manak quimac niquikalej chech; xa je israelitas ri banon ri circuncisión chique o man israelitas ta ri man banon ta ri circuncisión chique. 31 ¿Niben entender rix chi roj xka'ij chi ri ru-ley ri Dios, manak chic nic'atzin chique ri niquinimaj ri Jesús? Man quiri' ta. Ri kaniman chic ri Jesús, jari' ri can ketzij nakanimaj ri ley.

*3:4 Sal 51:4

*3:12 Sal 14:1-3; 53:1-3

*3:13 Sal 140:3

*3:13 Sal 5:9

*3:14 Sal 10:7

*3:17 Is 59:7-8

*3:18 Sal 36:1

*3:20 Sal 143:2; Gá 2:16

*3:22 Gá 2:16