A bécéiuhe tii
te
Ioane
Atabuhi ko a tii
Woo na e tii a tii ce?
Wo Ioane, pa apostolo, he li mwo pa ewa aiu ha a benaamwon de Iésu.
E tii éniile?
Ha awieme a jo 85 me 100, he caa ukéiu nang, ke e pihuô te ni acéihi ne Éféso, ha a province Asia (ha amu Turki jenaa). Ha a benaamwon naa, na e tii ati ni tii ten na nim na e mu ha a Tii Iitihi: a Pwooti Wâé (Tii te Ioane); 1, 2, 3 Ioane, me a tii Pii Beetihi.
E tii me dee?
Te ni puco te lépwo acéihi ne ko Iésu na lé mu ha a province Asia.
É ko ade na e tii?
E pacémuni lépwo acéihi ne Asia ko a juuju. Be wo lépwo béén mu kolé, ke lé pacémunilé ko ni pwooti na gele. Be lé pii pie, wo Iésu, ke time uce pa ju apulie pwohewiikenye, ke time e uce temehi ni tacebwén me ni picani te lépwo ju apulip. Ke lé pii mwo pie, piticenaado ne ko a éénye me ati ni naado na nye alihi. É mulang, na piticenaado ne ko a bwo mulie ha a mulihenye, heme wâé ai heme ta, be te piwien. Ke lé caa pwo me lé piâ ité ne ni béén ko a pwooti naa.
Ade ace âne a tii ce?
E paniimihi tenye wo Ioane pie, te a juuju pie, te pa ju apulie pwohewiikenye wo Iésu. Kehe icehi ana te pa Naî Padué mwo. Mepwo wo Padué, ke e pwéélang, ke ubwo a pwonimen konye. Ke genye temehi anaa mu ko Iésu na e caa pineuhi ni ta pwo tenye. Ke genye temehi mwo mu ko a Jenen Iitihi na e caa ne tenye wo Iésu.
Mepwo é ne ko pa ju acéihi ne ko Iésu, ke wâé heme e te cuwo ko mu ko a céihi na caa picaa ten ha atabuhi kon. Ke wâé mwo, heme e ne a mulihen me de ni béén, pwohewii Iésu.
Me wonaa, ke e habwii pie eânimen de Padué, ke e temehieng.
A bwomune a tii 1 Ioane
A pwooti te Padué na e ne a mulip (1.1−4)
Nye mulie ha a pwéélang (1.5―2.17)
Lépwo acubwoni Kériso (2.18−28)
Genye naî Padué (3.1−24)
Lépwo péroféta agele (4.1−6)
A pwonime Padué ke a pwonimenye (4.7−21)
Céihi ne ko pa Naî Padué (5.1−12)
E tii wo Ioane, beme mang a céihi tenye (5.13−21)
1
A pwooti te Padué na e ne a mulip
1.1 Ioane 1.1A Pwooti na e ne a mulip* 1.1 A Pwooti na e ne a mulip—A bwopiinen pie, Iésu Kériso. Omehi Ioane 1.1., ke e mu ha atabuhi ko a bwohemwo. Ke geme patemehieng tewé jenaa ni, be geme caa ju téneeng; ke geme caa ju alieng; ke geme caa ju ti kon; ke geme caa ju pinenimeme ne kon 1.1 Geme caa ju pinenimeme ne kon—Grek: Geme caa ju omeeng.. 1.2 Ioane 1.14Be e tuie 1.2 E tuie—Grek: Caa habwii a mulie naa., ke geme alieng, ke geme pajuujueng. Ke geme patemehi tewé pie, e mu kon a mulie na tice anebwén kon. Be e mu pele Caa, na e caa habwiieng deme. Nina geme alihi ke nina geme téne, ke geme patemehi tewé mwo, beme tai piwogenye ibu ne pele Caa me pa Naîn Iésu *Kériso. [Be lu te pimu ibu.] 1.4 Ioane 16.24Ke geme§ 1.4 Geme—Wo Ioane, ke e tii ha a bwo niimihi nen delé me lépwo apostolo béén. tii lé céiikewé a tii ce, beme hején a pipwodéén denye.
Nye mulie ha a pwéélang
1.5 1 Timoté 6.16; Cang 1.17Weengi a pwooti na geme téne mu ko Iésu Kériso, ke geme patemehi tewé: «Wo Padué, ke pa pwéélang, ke te tice melepiing kon.» 1.6 1 Ioane 2.4Hemepie genye pii pie genye mu ko Padué, ke mepie genye mwo te engen ha a melepiing, ke genye gele; ke time uce e konye a *juuju. Be e mu ha a pwéélang wo Padué, ke mepie genye engen ha a pwéélang, ke céiu genye. Ke a cewéhe Iésu Kériso, pa Naîn, ke e pétaabwon ni ta pwo tenye.
1.8−9 Psaume 32.5; Proverbes 28.13Hemepie genye pii pie te tice ta pwo tenye, ke genye te pigetikenye, ke time uce e konye a juuju. Kehe mepie genye pii te Padué ni ta pwo tenye, ke e mwomwon ke e juuju me e pétaabwon ni ta pwo tenye. 10 Hemepie genye pii pie te tice ta pwo tenye, ke genye pé Padaame me pa agele, ke time uce e konye a pwooti ten.

1:1 1.1 Ioane 1.1

*1:1 1.1 A Pwooti na e ne a mulip—A bwopiinen pie, Iésu Kériso. Omehi Ioane 1.1.

1:1 1.1 Geme caa ju pinenimeme ne kon—Grek: Geme caa ju omeeng.

1:2 1.2 Ioane 1.14

1:2 1.2 E tuie—Grek: Caa habwii a mulie naa.

1:4 1.4 Ioane 16.24

§1:4 1.4 Geme—Wo Ioane, ke e tii ha a bwo niimihi nen delé me lépwo apostolo béén.

1:5 1.5 1 Timoté 6.16; Cang 1.17

1:6 1.6 1 Ioane 2.4

1:8 1.8−9 Psaume 32.5; Proverbes 28.13