3
E o bo tuie mwo wo Padaame
Lépwo ju bééng wé, weengi a béalohe tii na é tii, beme é paniimihi tewé ati ni naado naa, ke me é pamwoiukewé, beme o mwomwon ke iitihi ni âniimihinaado tewé. 3.2 Jude 1.17Wâé heme geé pipaniimihi ni pwooti na lé caa mi pii ânebun wo lépwo péroféta iitihi [te Padué]. Ke geé cile ehi ni pihuô te Padaame, pana e caa celuimikenye, li lé caa pipatemehi tewé wo lépwo *apostolo tewé.
3.3 1 Timoté 4.1; Jude 1.18Weengi a pwooti na a junaado, na wâé heme geé temehi ehi: [Be caa mi pii tewé pie] lé o bo tuie ne kowé he *ni bénebwéne tan wo lépwo apulie na lé te ju engen cehi ne he nina nimelé kon na ta.
Ke lé o pihoonikewé 3.4 Mataio 24.48me pii tewé pie: «Kona e wé naa wo pali Iésu tewé li e pii pie e bo mwojuia cemwo? [O caa time e uce âbé!] Lé caa mele wo lépwoli lé mi céihi ne kon* 3.4 Lépwoli lé mi céihi ne kon—Grek: Wo lépwo caa tenye. [ke time lé uce alieng]! Be te tice ace céiu naado ne éni pwo bwohemwo celi me pitaatééhi mu ha atabuhi kon!»
3.5 Genèse 1.6−9Wo lépwo apihota na lé pii anaa, ke time uce nimelé me lé temehi pie, e ne a bwohemwo me a miiden wo Padué ko a pwooti ten. Be e taawie a bwohemwo mu ha a tabe, beme e mu aujenihi a bwohemwo na a tabe. 3.6 Genèse 7.11; 2 Pétéru 2.5Ke é alecehen, ke e pwo me tieden a bwohemwo ko a tabe. Be e patupwo ngen a jaa na junihe ubwo.
[Weengaa ana é pii]: Ke me lu mu a miiden me a bwohemwo jenaa ni, ke te é mu ko a pwooti te Padué. Ke e cile ati ni naado ko a pwooti ten, ucéihi a Tan na e bo tai tautilé hen. Ke é ha a Tan naa, ke e bo cini a miiden me a bwohemwo, me ati ni apulie na time lé uce paciitieng.
E uca be e te junihe pipwoééhenye
3.8 Psaume 90.4Kehe icehi ana wogewé lépwo bééng, ke geé nemwo pineuhi pie: «A tan na céiu, ke pwohewii ni jo na 1000 ne ha a bwo alihi nen de Padaame. Ke nina 1000 ni jo, ke pwohewii a tan na te céiu.»
3.9 Habakuk 2.3; 1 Timoté 2.4Ke [weengaa ana geé alihi pie] time uce a juuju a bwopiinen de ni béén pie, te bwoli Padaame me e pacuwohi ana e pii! Ûhu! E tai ucéikenye, [be te junihe bwala nang] ke e picani ne konye ni apulie. Be time o uce wâé ten hemepie e mele ace apulie celi te ju céiu nang. [Ke e ne te ni apulie ati a benaamwon] beme lé bitelé ne mwo kon koja ni ta pwo telé [ke me tai celuimilé].
10  3.10 Mataio 24.29,35; Luka 12.39; 1 Tésalonik 5.2Kehe icehi ana e bo te mwojuia mwobé wo Padaame 3.10 E bo te mwojuia mwobé wo Padaame—Grek: Ha a tan de Padaame., [ke e bo patéeti ni apulie] pwohewii pa abune. [Lé o bo téne] a tihinaado na te junihe ubwo, ke o te ju pwo é tieden a miiden. Ke o éle tieden ni ceni ne ha a miû na junihe ubwo. Ke o tieden 3.10 Tieden—ai Tauti. a bwohemwo me ati ni naado na e pwon!
Mulie ha a mulie na iitihi
11 Hemepie o tieden ati, ke o ade aceli me geé pwo? Weengi: Geé mulie ha a mulie na iitihi na wâé te Padué, ke geé te pipwoeabwé ten cehi. 12 Geé wonaa a bwo ucéihi nen, be§ 3.12 Be—ai Beme. e o bo tuiebé epin a Tan naa, [na e bo tauti ati ni naado wo Padué]; a tan na o éle ati a miiden me a bwohemwo ne ha a miû na ubwo. 13  3.13 Ésaïe 65.17, 66.22; Pii Beetihi 21.1,27Be e caa mi pii ânebun pie, me e bo ne a miiden me a bwohemwo na mwo coho. Ke ati ni naado na lé bo mu pwon, ke lé o mulie cehi ni bwo niimihinaado te Padué* 3.13 2e phrase—Grek: E bo mu lang a mwomwon.. Ke weengaa a bwohemwo na nye ucéihi [ha a pipwodéén]!
Bénebwéne pwooti
14 É mu ko anaa kuti, ke wogewé lépwo ju bééng, ke geé hane me geé mulie ha a mulie na iitihi, ucéihi a Tan naa. Be mepie geé wonaa, ke o tice ta kowé celi me e bo tautikewé kon wo Padué. Ke o pwo a péém ha awiemewé me weeng.
15-16  3.15 Roma 2.4[É ko ade na bwoli Padaame me e mwojuia mwobé?] Te ju é ko [a bwo bwala nang, me] a bwo picani ten ne konye! Ke geé nemwo pineuhi pie, wogewé, ke e caa celuimikewé [koja a cuhinaado]. Ke weengaa ana e mu tii me dewé wo Paulo, pa ju béénye na te junihe eânimenye ten. Be e pipatemehi ninaa, ne he ni tii ten ati, ko a bwo temehi nen na e ne ten wo Padué.
A juuju pie, te pibinyi a bwo temehi ne ni béé pwooti ten. Ke pwo ni apulie na lé pibitehi nina e pii. Wo lépwonaa, ke time uce pwo waalé ne ha a juuju, ke time uce lépwo ju acémun [ko ni tii iitihi] 3.15−16 8e phrase (Wo lépwonaa…)—Grek: Te tice aceli lé temehi [ko ni tii iitihi] ke time lé uce cumang [hen].. Be lé wonaa ne mwo he ni béé pwooti ne he ni tii iitihi. Ke é mu ko anaa kuti, ke lé â benihi a mele dieli mwo na e éité koja Padué 3.15−16 A mele dieli mwo na e éité koja Padué—Grek: A bwo tanahilé..
Bépinelé
17  3.17 Maréko 13.33; 1 Korénit 10.12[É tii a tii ce, beme] é mi paténekewé, wogewé lépwo bééng, ko lépwo [apipune agele] na time lé uce paciitihi ana juuju! É ko anaa na geé tee ûmiê! Ke geé pipwocile, be koli lé pihaamikewé, ke koli geé bo tupwo mu he na geé cumang lang.
18 Wâé heme piubwo ngen ne kowé a *pipwoééhe tice ja kon de Iésu Kériso, Padaame henye, ke pa *aceluimikenye. Wâé heme piubwo ngen ace bwo temehieng dewé! Pipaunueng ne ha a bwo ubwo na a wâé ten jenaa, ke é dieli mwo!
Wâé heme wonaa! Amen!

3:2 3.2 Jude 1.17

3:3 3.3 1 Timoté 4.1; Jude 1.18

3:4 3.4 Mataio 24.48

*3:4 3.4 Lépwoli lé mi céihi ne kon—Grek: Wo lépwo caa tenye.

3:5 3.5 Genèse 1.6−9

3:6 3.6 Genèse 7.11; 2 Pétéru 2.5

3:8 3.8 Psaume 90.4

3:9 3.9 Habakuk 2.3; 1 Timoté 2.4

3:10 3.10 Mataio 24.29,35; Luka 12.39; 1 Tésalonik 5.2

3:10 3.10 E bo te mwojuia mwobé wo Padaame—Grek: Ha a tan de Padaame.

3:10 3.10 Tieden—ai Tauti.

§3:12 3.12 Be—ai Beme.

3:13 3.13 Ésaïe 65.17, 66.22; Pii Beetihi 21.1,27

*3:13 3.13 2e phrase—Grek: E bo mu lang a mwomwon.

3:15-16 3.15 Roma 2.4

3:15-16 3.15−16 8e phrase (Wo lépwonaa…)—Grek: Te tice aceli lé temehi [ko ni tii iitihi] ke time lé uce cumang [hen].

3:15-16 3.15−16 A mele dieli mwo na e éité koja Padué—Grek: A bwo tanahilé.

3:17 3.17 Maréko 13.33; 1 Korénit 10.12