2
Lépwo apipune na lépwo agele
2.1 Mataio 24.11; Jude 1.4Ânebun, ke lé tuie ne ko a bele *Isaraéla ne ni péroféta agele. Ke o te piwien mwo jenaa ni. Be lé o êjele bé céiikewé ni apipune na lépwo agele. [Ke lé o pii pie, lépwo apulie te Padaame henye.] Kehe icehi ana muhi telé kon, weeng pali [e pineeng beme] e celuimilé* 2.1 Celuimilé—Grek: Pwocuhilé.. Ke lé o pwo me lé bitelé ne ni apulie mu he ni céihi telé 2.1 6e phrase—Grek: Lé pébé ni pwooti na e pwo me tieden (doctrines de perdition).. [Kehe icehi ana o te woélé mwo, na] o te junihe epin me ta ace bwo tanahilé taabwon!
O hiwon ce béén celi lé o âcehi ni cémun delé, me ni huô telé na mwiihi ko ni éélé. Ke é mu ko anaa, ke o pii me ta a ju céihi [ne ko Kériso]. Ke wo lépwo apipune naa, na lépwo agele, ke lépwo atapi. Ke lé o pipwohuô tewé, beme lé pé ni mwani tewé. Kehe icehi ana time o uce bwolihi ace bwo pwo me tielé. Be e caa te niimihi [wo Padué] ânebun pie, me e bo ne cuhinaado telé.
Lé o pwocuhinaado
2.4 Jude 1.6Be e epin wo Padué me e ne cuhinaado te lépwoli *âcélo li lé cubwonieng. Be e cielé ko ni itihe toki, ke e nelé ha a melepiing, ucéihi a Tan na e bo tauti ni apulie hen.
2.5 Genèse 6―8; 2 Pétéru 3.6A céiu mwo, ke é bwolihi, ke e pwocuhinaado te ni apulie ne pwo bwohemwo na time lé uce paciitieng. Be li e pwopune telé wo Noé, me lé mulie ha a mulie na mwomwon [ne he pwahamii Padué. Kehe icehi ana time lé uce piténedeeng. Ke lé tai mele] ne ha a jaa na te junihe ubwo wéden, na e tilihi a bwohemwo ati. Ke te 8 cehi nina celuimilé: wo Noé me [a pwomwoiu ten].
2.6 Genèse 19.24; Jude 1.7A céiu mwo, ke wo Padué, ke e pwo me tieden lupwo pwomwo ubwo *Sodome me Gomore. Ke te tice aceli e cuwo, te icehi ni dehe miû. E wonaa beme a béhabwiinen ne ko ati ni apulie na time lé uce paciitieng, he ni tan na mwo e he pwaaden 2.6 He ni tan na mwo e he pwaaden—ai (A béhabwiinen) ne ko nina e bo tuie ne kolé.. 7-8  2.7 Genèse 19.1−16Kehe icehi ana pwo pa apulie na te céiu nang, mu kolé, na mwomwon ni huô ten ne he pwahamii Padué: wo Lota§ 2.7−8 Lota—Pa acim ko Abérama. Omehi note ko Luka 17.28.. É ati he ni tan, he e ko mulie ha awiemelé, ke e te alihi ke téne ni naado na mwiihi na lé pwo. Ke te junihe téé a pwonimen kon. Ke te weeng cehi na e celuimieng wo Padué [koja a miû].
Be wo Padaame, ke te jan me e *celuimi lépwona lé paciitieng koja ni picani telé. Ke mepwo é ne ko lépwo apulie na ta jélé, ke pwojunuun me e nelé he karépu, ucéihi a Tan na e bobe tauti a bwohemwo ati hen. 10  2.10 Jude 1.7−8,16Ke o te junihe ubwo a cuhinaado na e bo ne te lépwona lé mulie he nina nimelé kon na ta, ke lé pwo ni huô na mwiihi ne ko ni éélé. Ke piwien ne mwo ko ni béén na lé pwo me piticenaado ne ko ni pihuô ten.
Lépwo upwonimelé
Lé wonaa wo lépwo apipune na lépwo agele. Be lé pwo upwonimelé, ke time uce piwâ jélé me lé pwo ati nina ta, ke me lé pii me ta ni âcélo na junihe ubwo *a wâé telé* 2.10 Ni âcélo na junihe ubwo a wâé telé—Grek: Lépwona caa telé a wâé (êtres glorieux). Wieli lépwo âcélo, ai lépwo eabwé te ni âcélo, ai ni duéé, ai lépwo apulie na lé pihuô ne éni pwo bwohemwo.. 11  2.11 Jude 1.9Kehe ni âcélo, nina te junihe pwo niihelé kojalé , ke time lé uce niimihi pie, me lé pii me ta lépwonaa 2.11 Kojalé; Lépwonaa—Wieli lépwo apipune na lépwo agele, ai wieli nina caa etelé a wâé na piilé ne ha a niide a tii 10., ne he pwahamii Padué! 12  2.12 Jude 1.10Kehe icehi ana wo lépwo apwocémun naa, ke [time uce mwotilé, me] lé pihoonihi ni naado [na te junihe piwéden kojalé] na te tice aceli lé temehi ne kon.
Mepwo é ne ko a mulihelé, ke pwohewii ni wota apiaba na te tice pwonimelé, na lé mu éni [pwo bwohemwo] beme o tailé, me taunulé. Ke mepwo ni huô telé na mwiihi, ke e o péélé nge ha a cuhinaado dieli mwo 2.12 Dernière phrase—Grek: Lé o mele pwohewii ni wota.. 13 Ke o pwotahi ne kolé, pwohewii a bwo pwotahi ne ko lépwo béén.
Wo lépwo apulie naa, ke te nihe piwâénimelé heme lé getikewé, wogewé [lépwo ju acéihi]. Be lé temehi neduwohi ni ta pwo telé, heme lé mu he ni piwiinaado tewé, ke lé pwo me time wâé a pimu ibu tewé, ke lé pwo me tanim gewé. Be:
Lé pwo ni naado na mwiihi ne ha a pwaale§ 2.13 2e, 3e & 4e phrases—Grek: Be wâé telé me lé âcehi nina nimelé kon na ta, heme pwang. Pwo alili me ni huô telé na ta. Wâé telé me lé pipwohuô [tewé] me geé piwiinaado ibu.;
14 Lé te cuwo ko ome ni toomwo, ke ta ni pwonimelé ne kolé;
Lé te pwo taaci ni bwo niimihinaado na ta;
Lé te hane taaci ni naado na ânenimelé kon;
Lé picéide lépwona time uce mang ni céihi telé, beme lé pwo nina ta.
 
É mu ko ati ninaa, ke e caa piapwolé wo Padué, [ke e bo ne telé a cuhinaado na junihe ubwo]. 15-16  2.15−16 Nombres 22―24; Jude 1.11; Pii Beetihi 2.14Be lé caa piâ ité koja a pwaaden na mwomwon. Ke lé pipwohewii Balaam, pa naî Béor* 2.15−16 Béor—ai Bosor.. Be weeng, [ke pa péroféta agele ânebun] ke te junihe wâé ten a bwo hegi mwani, beme e pwo nina ta. Kehe icehi ana [wo Padué] ke e pééleeng ko ni huô ten na ta. Ke e pacuwoeng koja nina e niimihi me e bo pwo ha a bwo tice pwonimen. Ke e pwo me e paciheeng na a buriko ten, ha a pati apulie!
Lépwo eabwé te a ta
17  2.17 Jude 1.12−13Wo lépwo apipune na lépwo agele, ke [te tice naado celi lé pébé celi wâé]. Lé pwohewii ni pwomiidu na tice tabe hen, me ni nii na pé na a dan: [Te junihe bwiile, kehe te tice ute hen.] Ke e caa imwi ni atebwo telé wo Padué ne ha a melepiing iitihi.
18 Ubwo ni pwolé, ke lé tee pipii delé ko ni jame pwocihe na te tice ânen. Ke lé cine lépwona lé caa âbé koja a mulie na ta, beme lé pwo mwo ati ni bwopemilé na mwiihi. [Be lé pii telé pie, wâé heme nye] âcehi ati nina nimenye kon na ta.
19 Lé pii tewé pie, lé tuwokewé koja nina lé ciekewé [beme time geé uce pipwoeabwé ko ce patén]. Kehe icehi ana woélé, ke cielé ko ni bwomu telé na mwiihi, na péélé nge ha a mele 2.19 Péélé nge ha a mele—Grek: Pwotahinaado ne kolé, ai Péélé nge ha a bwo pwo me tielé.! Be wo pa céiu apulie, ke pa eabwé ko ana e pé pihuô ne kon.
20  2.20 Mataio 12.45Ânebun, ke lé te temehi Iésu Kériso, Padaame henye, ke pa *aceluimikenye. Be e caa tuwolé koja ni huô na mwiihi te lépwo apulie pwo bwohemwo. Kehe icehi ana lé te mwojuia mwo, beme lé te pipwoeabwé te mwo a ta. [Te junihe pwoééhelé!] Be caa te junihe ta jélé kojan ânebun!
21  2.21 Luka 12.47−48Ânebun, ke lé hegi ni pihuô na iitihi [koja Padaame] ke lé temehi a pwaaden na mwomwon. Kehe icehi ana [lé tahi taabwon ati, beme] lé mwojuia cemwo. Ke mwo te wâé ne kolé, heme mwo time lé uce temehi a juuju! 22  2.22 Proverbes 26.11Genye alihi ne kolé pie, te a juuju [lupwo alo] apii kon ce: E pieni mwo ni unyehen wo pa wotaahen.Proverbes 26.11
Ke «Nye puu a puwokwo, kehe e mwojuia ne mwo ha a hepule.»

2:1 2.1 Mataio 24.11; Jude 1.4

*2:1 2.1 Celuimilé—Grek: Pwocuhilé.

2:1 2.1 6e phrase—Grek: Lé pébé ni pwooti na e pwo me tieden (doctrines de perdition).

2:4 2.4 Jude 1.6

2:5 2.5 Genèse 6―8; 2 Pétéru 3.6

2:6 2.6 Genèse 19.24; Jude 1.7

2:6 2.6 He ni tan na mwo e he pwaaden—ai (A béhabwiinen) ne ko nina e bo tuie ne kolé.

2:7-8 2.7 Genèse 19.1−16

§2:7-8 2.7−8 Lota—Pa acim ko Abérama. Omehi note ko Luka 17.28.

2:10 2.10 Jude 1.7−8,16

*2:10 2.10 Ni âcélo na junihe ubwo a wâé telé—Grek: Lépwona caa telé a wâé (êtres glorieux). Wieli lépwo âcélo, ai lépwo eabwé te ni âcélo, ai ni duéé, ai lépwo apulie na lé pihuô ne éni pwo bwohemwo.

2:11 2.11 Jude 1.9

2:11 2.11 Kojalé; Lépwonaa—Wieli lépwo apipune na lépwo agele, ai wieli nina caa etelé a wâé na piilé ne ha a niide a tii 10.

2:12 2.12 Jude 1.10

2:12 2.12 Dernière phrase—Grek: Lé o mele pwohewii ni wota.

§2:13 2.13 2e, 3e & 4e phrases—Grek: Be wâé telé me lé âcehi nina nimelé kon na ta, heme pwang. Pwo alili me ni huô telé na ta. Wâé telé me lé pipwohuô [tewé] me geé piwiinaado ibu.

2:15-16 2.15−16 Nombres 22―24; Jude 1.11; Pii Beetihi 2.14

*2:15-16 2.15−16 Béor—ai Bosor.

2:17 2.17 Jude 1.12−13

2:19 2.19 Péélé nge ha a mele—Grek: Pwotahinaado ne kolé, ai Péélé nge ha a bwo pwo me tielé.

2:20 2.20 Mataio 12.45

2:21 2.21 Luka 12.47−48

2:22 2.22 Proverbes 26.11