A béalohe tii
te
Pétéru
Atabuhi ko a tii
Woo na e tii a tii ce?
Wo Simon Pétéru, pa céiu acémun de Iésu Kériso. Pa apulie na piubwo nang ne hadenii ni acéihi.
E tii éniile?
Ha awieme a jo 65 me 67. E tii wo Pétéru mu Rome, ânebuhe a bwo mele ten ne ko a kuricé, pwohewii Iésu.
E tii me dee?
Te ati ni acéihi ne ko Iésu Kériso.
É ko ade na e tii?
Ha a benaamwon na e tii, ke hiwon lépwo apipune na lépwo agele, na lé pwo me lé piâ ité wo lépwo acéihi koja a pwooti ko Iésu na juuju. Ke e tii wo Pétéru, beme e paténe lépwo acéihi, beme time lé uce âcéilé. Ke e tii mwo beme e pinelé, be e temehi pie, e o te ju téele mele.
Ade ace âne a tii ce?
E pamwoiukenye wo Pétéru, beme nye te cuwo ko âcéi Iésu, beme o te cuwo ko piubwo ngen ace bwo temehieng denye, me a pipwoééhe tice ja kon ne konye. E o caa mwojuia mwo wo Padaame Iésu Kériso, ke genye nemwo pipéce ne ko lépwona lé pii pie, time o uce wonaa. O ubwo a cuhinaado te lépwo apwopune na lépwo agele. Hiwon ni pwooti na piwien me ni pwooti na e ha a Tii te Jude.
A bwomune a tii 2 Pétéru
Pipwobwocu (1.1−2)
Mulie ha a mulie na wâé te Padué (1.3−21)
Lépwo apwopune na lépwo agele (2.1−22)
E o bo tuie mwo wo Padaame (3.1−13)
Bénebwéne pwooti ke bépinelé (3.14−18)
1
Pipwobwocu
Woéo Simon Pétéru [na é pwotii]. Woéo pa eabwé te Iésu *Kériso, ke é apostolo ten [be e pahedeéo ngen, beme é â pipatemehi a pwooti ten]. É pwotii lé céiikewé, wogewé nina céiu a céihi tenye. A céihi tenye naa, ke a naado na te junihe wâé, be genye caa hegi mu ko Iésu Kériso, Padué henye, na weeng wo Padué ke pa *aceluimikenye. Junihe mwomwon ati ni bwopwonen den, be time e uce pipwoinen ne konye, be e tai ne tenye a céihi na piwien* 1.1 Dernière phrase—ai Weeng na e pwo me nye mwomwon ne he pwahamii Padué. Grek: Ko a bwo mwomwon nang..
Wâé heme lu adéikewé wo Padué henye ke wo Padaame henye Iésu Kériso. Wâé heme te piubwo ngen a bwo temehinaado tewé ne kolu, beme piubwo ngen ne kowé a *pipwoééhe tice ja kon me a péém delu!
Mulie ha a mulie na wâé te Padué
E todekenye wo Padaame 1.3 Padaame—Wieli wo Iésu, ai wieli wo Padué Caa., beme nye mu ha *a wâé ten na te junihe ubwo! Ke é mu ko a bwo temehieng denye, ke jan me nye mulie ha a mulie na iitihi ke wâé ten. Ke e ne tenye, ko a junuun, ati ni junaado, be me wonaa a bwo mulie tenye. É mu ko ati ninaa, ke e ne tenye ali e caa mi pii ânebun: ati ni *adéihi na te junihe wâé, ke te junihe ubwo wéden! [Geé imwi ehi ninaa] beme o tuwokewé koja nina nimewé kon na ta, na e pwotahi ne ko ni apulie pwo bwohemwo! Ke o céiu a pwonimewé me Padué, ke geé o pwohewiieng.
Ke geé te nihe hane beme e ne kowé ni acehin ce, na a céihi tewé 1.5 Beme e ne kowé ni acehin ce, na a céihi tewé—Grek: Geé ne mwo te a céihi tewé a mwomwon. Ke geé ne mwo pwo a mwomwon… É ha a Tii Iitihi he pwo grek, ke piokelo ko pii ati ni naado ne he ni niide a tii 5−7.:
Geé mulie ha a mulie na mwomwon;
Geé temehi Padué, ke o piubwo da a bwo temehieng dewé;
1.6 Galat 5.22−23Geé pipwoiipikewé;
Geé cumang ne he ni picani;
Geé paciiti Padué me piténedeeng;
Geé pwo me eânimewé te ni acéihi bééwé;
Geé pipwoééhe ati ni apulie.
Pwo me piubwo da ana wâé
Weengaa ni wâé na me e mu kowé. Ke mepie ubwo ne kowé, ke o pepule gewé, beme geé pwo celi wâé, ke o jan ne kowé me geé temehi ehi§ 1.8 O jan ne kowé me geé temehi ehi—ai O piubwo da a bwo temehi nen dewé. Padaame henye, Iésu Kériso. Hemepie pwo pace apulie celi tieden ne ten ni wâé naa, ke e pwohewii pana bwi nang. Be e neuhi pie, caa puueng mu he ni ta na e pwo bwolihi.
10 E caa pipégalikewé wo Padué, wogewé lépwo bééng, ke e todekewé beme lépwo apulie ten. Ke wâé heme geé te junihe mwoiu, me geé habwii anaa ne he ni bwomu tewé* 1.10 Habwii anaa ne he ni bwomu tewé—Grek: Pajuujuhi.. Be me wonaa, ke time o uce tacida mwodawé, ke o time geé uce tupwo. 11 Ke e bobe hegikewé ha a pipwodéén 1.11 Ha a pipwodéén—Grek: Me ubwo., ne ha a Mwametau te [pa Naîn] Iésu Kériso, Padaame henye, ke pa aceluimikenye; ne ha a Mwametau na tice pwonehin.
Time o uce bwolihi ke é o mele
12 Geé caa te temehi ati ni naado naa, na é ko pii ni, ke geé caa te cumang, ne ha [a bwo mulie tewé âcehi] a juuju. Kehe icehi ana [time uce piwâ jo me] é te paniimihi tewé mwo. 13 Ke é niimihi pie, o wâé heme é te cuwo ko wonaa, he é mwo teko mu éni pwo bwohemwo. 14  1.14 Ioane 21.18−19; 2 Korénit 5.1Be e caa habwii tong wo Padaame Iésu Kériso pie, time o uce bwolihi, ke é o caa engen mu éni pwo a bwohemwo ce 1.14 É o caa engen mu éni pwo a bwohemwo ce—Grek: É o caa necu a mwa mwaanu ce.. 15 Ke wâé heme é te nihe penem ni, beme é alecehen, ke me geé bo tee niimihi nina é patemehi tewé.
Geme piuti tewé nina geme alihi
16  1.16 Mataio 17.1−5[Wogeme me lépwo *apostolo bééng, ke] geme caa pipatemehi tewé a junuu Padaame Iésu Kériso, me a bwo mwojuia cemwo ten§ 1.16 A bwo mwojuia cemwo ten—ai A bwo tehenebé ten.. Time uce ace céiu jemaa te lépwo apulie, ke time uce ace jepule celi e âbé mu ko ace pitemang deme* 1.16 2e phrase—Grek: Time geme uce âcehi ni jepule na [geme] pwo ko a bwo temehinaado [teme]..Be geme te ju piuti tewé cehi nina geme alihi ko ni naamiime.
Be geme alihi a bwo ubwo na a wâé te Padaame Iésu na pwomelaan, 17-18  1.17 Mataio 17.5he li geme mu pwo ali juwole iitihi. Ke geme téne a pwocihe te Padué Caa mu he miiden, Padaame henye na te junihe ubwo a wâé ten ke a junuun. Be e te junihe pipaunu me pipwoun de Iésu [ânebuheme] he e pii beetihi pie: «Wo paje, ke pa Naîng [na te céiu nang] na te junihe eânimung den. Weeng na é caa te pipégalieng ha a pipwodéén dong.»
A Tii Iitihi ke a pwooti te Padué
19 É mu ko anaa kuti 1.19 É mu ko anaa kuti—A bwopiinen pie, é mu ko ana caa te pacuwohi li pwooti li lé caa mi pébé wo lépwo péroféta ânebun: pwooti ko a bwo ubwo na a wâé te Kériso., ke jan me nye céihi ne ko ati ni pwooti te lépwo *péroféta, ke me nye nenimenye ne kon. Be lé pwohewii a mwomiû na e pwéélang ha a melepiing, ucéihi a bwo taa te a ceni pwopwometan, ânebuhe a téale. [Be é jenaa, ke wo Kériso] ke e caa tuie ne he ni pwonimenye!
20 Go nemwo niimihi pie, jan me go te pitemehi cehi ce bwopiine ni pwooti he ni *tii iitihi, na lé pwaadeniin bé wo lépwo péroféta 1.20 2e phrase—A bwopiinen pie: Temehi a bwopiine a pwooti te Padué, ke a penem de ati ni acéihi. Ai, Wâé heme geé temehi pie, te tice pwooti he ni tii iitihi celi e te ju âbé cehi mu ko ce bwo niimihi nen de lépwo péroféta.. 21  1.21 2 Timoté 3.16; 1 Pétéru 1.11−12Be time uce aceli e âbé mu kolé lépwo apulie. Kehe te a *Jenen Iitihi na e penem kolé, beme lé pébé a pwooti na e âbé mu ko Padué.

*1:1 1.1 Dernière phrase—ai Weeng na e pwo me nye mwomwon ne he pwahamii Padué. Grek: Ko a bwo mwomwon nang.

1:3 1.3 Padaame—Wieli wo Iésu, ai wieli wo Padué Caa.

1:5 1.5 Beme e ne kowé ni acehin ce, na a céihi tewé—Grek: Geé ne mwo te a céihi tewé a mwomwon. Ke geé ne mwo pwo a mwomwon… É ha a Tii Iitihi he pwo grek, ke piokelo ko pii ati ni naado ne he ni niide a tii 5−7.

1:6 1.6 Galat 5.22−23

§1:8 1.8 O jan ne kowé me geé temehi ehi—ai O piubwo da a bwo temehi nen dewé.

*1:10 1.10 Habwii anaa ne he ni bwomu tewé—Grek: Pajuujuhi.

1:11 1.11 Ha a pipwodéén—Grek: Me ubwo.

1:14 1.14 Ioane 21.18−19; 2 Korénit 5.1

1:14 1.14 É o caa engen mu éni pwo a bwohemwo ce—Grek: É o caa necu a mwa mwaanu ce.

1:16 1.16 Mataio 17.1−5

§1:16 1.16 A bwo mwojuia cemwo ten—ai A bwo tehenebé ten.

*1:16 1.16 2e phrase—Grek: Time geme uce âcehi ni jepule na [geme] pwo ko a bwo temehinaado [teme].

1:17-18 1.17 Mataio 17.5

1:19 1.19 É mu ko anaa kuti—A bwopiinen pie, é mu ko ana caa te pacuwohi li pwooti li lé caa mi pébé wo lépwo péroféta ânebun: pwooti ko a bwo ubwo na a wâé te Kériso.

1:20 1.20 2e phrase—A bwopiinen pie: Temehi a bwopiine a pwooti te Padué, ke a penem de ati ni acéihi. Ai, Wâé heme geé temehi pie, te tice pwooti he ni tii iitihi celi e te ju âbé cehi mu ko ce bwo niimihi nen de lépwo péroféta.

1:21 1.21 2 Timoté 3.16; 1 Pétéru 1.11−12