A béalohe tii
te
Ioane
Atabuhi ko a tii
Woo na e tii a tii ce?
Wo Ioane. Omehi Atabuhi ko a tii 1 Ioane.
E tii éniile?
Ha awieme a jo 85 me 100.
E tii me dee?
Te ê céiu toomwo na pii kon pie Kiria, a ocine ko lépwo acéihi ha a céiu duaan. Wieli lépwo acéihi na lé mu pitapitilé ne pele Gaïus. (Omehi Atabuhi ko a tii 3 Ioane.) Be é ha a benaamwon naa, ke hiwon ni apulie na lé pwotahi ne ko ni acéihi ne ko Kériso. É mu ko anaa, na time uce nimen me e pipatemehi ni ju niilé ne ha a tii.
É ko ade na e tii?
E tii a bécéiuhe tii ten, 1 Ioane, he e paténe lépwo acéihi ko lépwona lé pacémunilé ko ni pwooti na gele. Ke e tii mwo, be wo lépwonaa, ke lé ko piengen mu ha a céiu duaan, nge ha a céiu duaan, beme lé pipwohuô te lépwo acéihi (1.10−11).
Ade ace âne a tii ce?
Lupwo pwooti na junaado ne ha a tii ce (me ati ni tii te Ioane), ke a juuju, me a pipwoééhe. A juuju, ke e âbé mu ko Kériso me a pwooti kon (1.1−4). Omehi mwo a juuju ne ha a Niinaado (Vocabulaire) ha anebwén ko a tii. Heme nye mulie ne ha a juuju, ke o habwii ne ha a pipwoééhe tenye (1.5), ke genye o temehi lépwo apwocémun na lé pipwohuô, ke time genye o uce picani telé ne he ni penem delé (1.10−11).
A bwomune a tii 2 Ioane
Pipwobwocu (1.1−3)
Mulie ha a juuju me a pipwoééhe (1.4−6)
Lépwo apipune agele (1.7−11)
Bépinelé (1.12−13)
1
Pipwobwocu
Tii te [Ioane] pa ukéiu ne ha a céihi, ne te ê toomwo na e pipégalieng wo Padué, me ni naîn* 1.1 Ê toomwo…me ni naîn—A puco te ni acéihi ha a céiu duaan. Omehi Atabuhi ko a tii.. Te nihe eânimung dewé, ke time uce woéo cehi, kehe tai nina lé temehi a *juuju. Eânimeme tewé, wonaa mu ko a juuju na e konye, na e o te mu konye dieli mwo.
Me e mu pelenye a *pipwoééhe tice ja kon, ke a péém, ke a *adéihi, mu pele Padué Caa, me Iésu *Kériso pa Naîn, ne ha a juuju ke a pipwoééhe!
Mulie ha a juuju me a pipwoééhe
1.4 3 Ioane 3Te nihe ubwo a pipwodéén dong he é too ni béé naîm, na lé engen ha a juuju, âcehi a patén na e ne tenye wo Caa. 1.5 1 Ioane 2.7É jenaa, go êje, ke weengi ana é ilehi: Me pieânimenye tenye! Time uce a patén na mwo coho na é tii me dem, be ana genye caa te hegi ha atabuhi kon 1.5 Ha atabuhi kon—Wieli a bwopiinen pie He geé tabuhi céihi, ai Ha atabuhi ko a bwohemwo, ai Tabuhi ha a benaamwon na pipatemehi a Pwooti Wâé.. Be a pipwoééhe, ke me genye âcehi ni patén de Padué. Wonaa a patén na caa picaa tewé ha atabuhi kon: Geé pwo me pieânimewé tewé 1.6 Geé pwo me pieânimewé tewé—Grek: Mulie ha a pipwoééhe.!
Lépwo apipune agele
1.7 1 Ioane 4.1−3Hiwon ni apulie na lé pipwohuô, na lé âbé ne pwo a bwohemwo, ke muhi telé me lé mwomwohi pie wo Iésu Kériso [ke pa *Mesia na] e âbé ha a éé apulie. Woélé ni apipwohuô ke ni acubwoni Kériso.
Geé pipwocilekewé, beme time geé uce patieden ni acehi ni penem dewé§ 1.8 Penem dewé—ai Penem deme, ai Penem denye, ne he ni béé tii iitihi he pwo grek ânebun., kehe me geé hegi a cuhin na hején. Wo paceli e piâ ité koja a pwaaden, ke me time e uce mu ko ni cémun de Kériso, ke te time uce e kon wo Padué. Kehe wo paceli e mu ko ni cémun de Kériso, ke e kon wo Caa me pa Naîn.
10 Mepie pwo paceli e âbé ne pelewé, ke me te tieden kon a cémun de Kériso, ke geé nemwo hegieng ne pelewé, ke geé nemwo pwobwocu ten* 1.10 Geé nemwo pwobwocu ten—Ai, Geé nemwo pamwoiueng ne ha a penem den.. 11 Be wo pana e hegieng, ke e hegi mwo ni naado na ta na e pwo.
Bépinelé
12 Hiwon ni naado na me é pii tewé, kehe time uce nimung me é tii ne he tii. Be é niimihi pie é bo âdé ne pelewé, ke me genye picihe ibu, ne ha a pipwodéén na hején.
13 Lé niimiko ni naî ê béém 1.13 Ni naî ê béém—A puco te ni acéihi ne ha a duaan na e mu hen wo Ioane. Omehi note ko a niide a tii 1. na e pipégalieng wo Padué, ke lé pwobwocu tem.

*1:1 1.1 Ê toomwo…me ni naîn—A puco te ni acéihi ha a céiu duaan. Omehi Atabuhi ko a tii.

1:4 1.4 3 Ioane 3

1:5 1.5 1 Ioane 2.7

1:5 1.5 Ha atabuhi kon—Wieli a bwopiinen pie He geé tabuhi céihi, ai Ha atabuhi ko a bwohemwo, ai Tabuhi ha a benaamwon na pipatemehi a Pwooti Wâé.

1:6 1.6 Geé pwo me pieânimewé tewé—Grek: Mulie ha a pipwoééhe.

1:7 1.7 1 Ioane 4.1−3

§1:8 1.8 Penem dewé—ai Penem deme, ai Penem denye, ne he ni béé tii iitihi he pwo grek ânebun.

*1:10 1.10 Geé nemwo pwobwocu ten—Ai, Geé nemwo pamwoiueng ne ha a penem den.

1:13 1.13 Ni naî ê béém—A puco te ni acéihi ne ha a duaan na e mu hen wo Ioane. Omehi note ko a niide a tii 1.