A béciéhe tii
te
Ioane
Atabuhi ko a tii
Woo na e tii a tii ce?
Wo Ioane. (Omehi Atabuhi ko a tii 1 Ioane.)
E tii éniile?
Ha awieme a jo 85 me 100.
E tii me dee?
Te pa céiu apihuô te ni acéihi, na pii kon pie Gaïus. Wieli pace béé lépwo apulie na cié jélé na cihe kolé ne ha a Tii Iitihi. Ai, wieli pace apulie celi e pihuô te ni acéihi ne Pergame.
É ko ade na e tii?
Pwo pa céiu apulie na pii kon pie Diotrèfe na te junihe ta nina e pwo ne hadenii ni acéihi. Muhi ten me e piténedehi ni pihuô te Ioane, be pa upwonimen. Ke e pawie lépwo béé apipune mu hadenii ni acéihi (1.9). Kehe icehi ana time uce wonaa ni bwopwonen de Gaïus, be pa apulie na wâé nang. Ke e pwotii nge céiieng wo Ioane, beme e pamwoiueng, beme e te cuwo ko pwo ana wâé. Ke e paténeeng ko Diotrèfe.
Lé niimihi wo lépwo béé dotéén ko Tii Iitihi pie, wo Ioane, ke e tii ni tii ten na cié ha a benaamwon na céiu, ke e ne te Démétrius (1.12), beme e ne te Gaïus me ni acéihi béén:
• 1 Ioane—a pune te ati ni acéihi ha a province Asia (ha amu Turki jenaa).
• 2 Ioane—a tii te Gaïus me ni acéihi na lé mu pitapitilé ne pelen (ke time e uce pii ni niilé, be koli e bo pwotahi ne kolé).
• 3 Ioane—a tii te Gaïus cehi, beme e habwii ten Démétrius, pa apé tii, ke me e paténeeng mwo ko Diotrèfe.
Ade ace âne a tii ce?
Cié ni apulie hen, na me nye pé ce denye mu kolé:
Gaïus, be a mulihen, ke wâé ke mwomwon, ke e hegi ehi ati ni apulie te Padué, na lé tuie ne ha amu ten (1.3,5)
Démétrius, be pa apulie na e engen ha a juuju (1.12)
Diotrèfe (omehi ni niide a tii ânebun), be e pwo nina ta, ke genye nemwo pipwohewiieng!
Wo Ioane, ke e pii me wâé lépwo ju eabwé te Padué na lé engen mu ha a céiu duaan, ke me lé â ha a céiu duaan, beme lé â pipatemehi a Pwooti Wâé, ke me lé pamwoiu lépwo acéihi lang. A penem denye, wogenye ni naî Padué, me nye hegilé ehi me picani telé (1.6−8).
Wo lépwonaa, ke time uce lépwo apwocémun na e pii me ta jélé ne ha a 2 Ioane 1.7. Nye pineité lupwo pubu apulie naa, âcehi a pwooti na e ha a 2 Ioane 1.8. Be lé mu ko ni pipune te Kériso ne ni béén; kehe ni béén, ke lé piâ ité kojan.
A bwomune a tii 3 Ioane
Pipwobwocu (1.1−4)
Genye hegi ehi ni béénye coho (1.5−12)
E pii me ta Ioane wo Diotrèfe (1.9−11)
Bépinelé (1.13−15)
1
Pipwobwocu
1.1 Apostolo 19.29; Roma 16.23Woéo [Ioane] pa ukéiu [ne ha a céihi] ke é pwotii lé céiiko, go Gaïus, be te nihe eânimung dem* 1.1 Nihe eânimung dem—ai Te junihe eânimung dem mu ko a juuju na e konyu..
Pa ju bééng, é cihe beme wâé ne kom ati ne he ni pwaadeniim, ke me pepule go ne ha a éém, ke é ne ha a jenem. 1.3 2 Ioane 4Te junihe piwâénimung, he lé tehenebé ni béénye acéihi, ke lé uti a mulihem na mwomwon, âcehi a *juuju. Be te tice aceli é pipwodéén kon, celi ubwo kojan heme é téne pie lé engen ha a juuju ni naîng ne ha a céihi 1.4 Ni naîng ne ha a céihi—Grek: Ni naîng. (Be wo Ioane na e pwo me lé céihi ne ko Iésu)..
Genye hegi ehi ni béénye coho
Pa ju bééng, [é te temehi pie] go penem ha a juuju, be go pipwopweehi ne ko ati ni acéihi béénye 1.5 Ni acéihi béénye—A bwopiinen ni pie, lépwona lé âbé beme lé pacémuni ni acéihi. ne pelem, ke é ne mwo ko ni béénye coho [na lé tuie ne ha amu tem]. 1.6 Tit 3.13Ni apulie naa, ke lé uti te lépwo acéihi a pwonimem kolé.
Wâé heme go bo picani telé ne he ni pwaadeniilé, beme lé panebwénihi ni penem§ 1.6 Penem—ai Engen. delé. Be wâé te Padué heme nye wonaa a bwo picani tenye. 1.7 1 Korénit 9.12Be lé engen ne he nii Iésu *Kériso, be te tice celi lé pé mu ko nina tice céihi telé. É mu ko anaa, ke wâé heme genye hegi ehi ni apulie naa, beme genye tai penem ibu ne ko a bwo patemehi na a juuju.
E pii me ta Ioane wo Diotrèfe
Ânebun, ke é pwotii* 1.9 Ânebun, ke é pwotii—A céiu tii te Ioane, na time e uce mu ha a Tii Iitihi. nge céii lépwo acéihi, kehe time e uce hegiéo wo Diotrèfe. Be pana nimen me piubwo nang mu hadeniiwé. 10 É mu ko anaa, na mepie é tehene lé pelewé, ke é o pii beetihi tewé ni penem na e pwo na time uce wâé: Be e te nihe pipiikeme, ke time e uce hegi mwo ni apulie te Padué na lé tehene lé pelewé. Ke nina nimelé me lé hegi ni béénye naa, ke e cubwonilé, ke e pawielé mu ha a *puco te ni acéihi!
11  1.11 1 Ioane 3.6−10Pa ju bééng, go nemwo âcéi [nina lé pwo] nina ta, kehe go âcehi nina wâé. Be wo pana e pwo ni penem na ta, ke time e uce temehi Padué. Ke wo pana e pwo ni penem na wâé, ke e âbé mu ko Padué.
12 Ke hemepwo é ne ko Démétrius, ke lé tai piieng me wâé ne ni apulie ati, be e pajuujueng ni penem den 1.12 Ni penem den—Grek: A juuju.. Ke wogeme mwo. Ke go te temehi mwo pie nina geme uti, ke ni juuju.
Bépinelé
13  1.13 2 Ioane 12Hiwon ni naado na me é pii tem, kehe time uce nimung me é tii ne he tii. 14 Be é céihi pie, time uce bwolihi, ke genyu o caa pitookenyu mwo, beme genyu picihe ibu.
15 Me e mu kom a péém! Lé pwobwocu tem ni béém [na élé éni]. Ke go bo muko pétaapwo pwobwocu te ati ni béénye na élé pelem.

1:1 1.1 Apostolo 19.29; Roma 16.23

*1:1 1.1 Nihe eânimung dem—ai Te junihe eânimung dem mu ko a juuju na e konyu.

1:3 1.3 2 Ioane 4

1:4 1.4 Ni naîng ne ha a céihi—Grek: Ni naîng. (Be wo Ioane na e pwo me lé céihi ne ko Iésu).

1:5 1.5 Ni acéihi béénye—A bwopiinen ni pie, lépwona lé âbé beme lé pacémuni ni acéihi.

1:6 1.6 Tit 3.13

§1:6 1.6 Penem—ai Engen.

1:7 1.7 1 Korénit 9.12

*1:9 1.9 Ânebun, ke é pwotii—A céiu tii te Ioane, na time e uce mu ha a Tii Iitihi.

1:11 1.11 1 Ioane 3.6−10

1:12 1.12 Ni penem den—Grek: A juuju.

1:13 1.13 2 Ioane 12