Tii te
Jude
Atabuhi ko a tii
Woo na e tii a tii ce?
Wo Jude, pa ciéé Iésu me Cang. (Omehi a Mataio 13.55.) Time uce wo Jude, pa céiu apostolo (omehi 1.17−18).
E tii éniile?
Ha awieme a jo 64 me 67, ânebuhe a bwo tanahi na a pwomwo ubwo Iérusaléma.
E tii me dee?
Wieli é ne te lépwo acéihi ne ko Iésu, na te lépwo Juif mwo. Be hiwon ni pwooti na e tii na e âbé mu ha a Élele Iitihi Ânebun (l’Ancien Testament).
É ko ade na e tii?
Ha a benaamwon na e tii, ke hiwon lépwo apwopune na lépwo agele, na lé pwo me lé piâ ité wo lépwo acéihi koja a pwooti na juuju ko Iésu. Be lé pii pie, wo Iésu, ke time uce Padaame, ke lé pacémuni ni apulie ko a bwo mulie na mwiihi. Ke e tii wo Jude, beme e paténe lépwo acéihi, beme time lé uce âcehi ni cémun naa.
Ade ace âne a tii ce?
A céihi tenye, ke time e uce ne tenye a mwomwon beme nye mulie hauli. Be wo Padué, ke e ne a cuhinaado na te junihe ubwo te lépwona lé wonaa. Genye nemwo âcéi ni apulie na lé pii pie, me nye wonaa. Wâé heme nye mulie ne ha a céihi tenye, na bahi ne pwo a paan na mang. Ke genye pébé ni béénye, heme lé piâ ité koja anaa. Hiwon ni pwooti ne ha a Tii te Jude na piwien me ni pwooti na e ha a Béalohe Tii te Pétéru.
A bwomune a tii te Jude
Pipwobwocu (1.1−2)
Lépwo apwopune na lépwo agele (1.3−16)
Ni cémun me cuhinaado telé (1.3−7)
Lé pwotahi a puco tewé (1.8−13)
E mi pii a cuhinaado telé wo Énoka (1.14−16)
Bénebwéne pwooti (1.17−25)
1
Pipwobwocu
1.1 Mataio 13.55Woéo Jude, pa eabwé te Iésu *Kériso, ke pa âjiéne Cang, ke é pwotii lé céiikewé, wogewé ni apulie na e todekewé wo Padué. Ke e pipwoééhewé, ke wo Iésu Kériso ke e cilekewé. Wâé heme te ubwo ngen ne pelewé ati a pipwoééhe ke a péém de Padué.
Lépwo apwopune na lépwo agele
Ni ju bééng, ânebun ke nimung me é pwotii lé céiikewé, ko *a ju mulip na tai e konye ati. Ke [heme é téne a jepule ko ni naado na e tuie ne pelewé] ke é te pwome tii, beme é pamwoiukewé, me geé te nihe pwopa beme geé pwopahi a ju céihi tenye. Be a céihi na te océiu Padué ko ne tenye, wogenye ni apulie ten.
1.4 Galat 2.4; 2 Pétéru 2.1Be [é téne pie] lé êjele bé céiikewé ni apulie na time lé uce paciiti Padué. Ke lé bitehi me ta a pwooti ko a *pipwoééhe tice ja kon den, beme lé pwo ni huô na mwiihi ko ni éélé. Ke muhi telé ko Iésu Kériso, Padaame henye, ke pa apihuô tenye, na te ju céiu nang. Kehe caa bwolihi na tii ne he ni *tii iitihi [pie o te junihe ubwo] a cuhinaado te ati lépwona lé wonaa!
1.5 Exode 12.51; Nombres 14.29−30Geé temehi ehi ana é bo pii tewé, kehe nimung me é paniimihi tewé pie:
Wo Padaame* 1.5 Wo Padaame—Wo Iésu, ai Wo Iosua ne he ni béé tii iitihi he pwo grek ânebun., ke e caa *celuimi a bele ten, *Isaraéla, mu *Aigupito. Kehe icehi ana ni béén mu kolé, ke muhi telé me lé piténedeeng, ke e pwo me lé mele.
1.6 2 Pétéru 2.4Ke a céiu mwo, li e ne te ni *âcélo a pihuô [na te junihe ubwo wo Padué]. Kehe icehi ana [lé niimihi] ne ni béén mu kolé [pie te time uce jan] ke lé engen mulang. Ke é alecehen, ke e cielé wo Padué, ke e nelé ha a duaan na te nihe melepiing hen, beme lé pwokarépu, ucéihi a Tan na e bo tauti a bwohemwo hen.
1.7 Genèse 19.1−25; 2 Pétéru 2.6,10Ke a céiu mwo, ke ni apulie mu *Sodome me Gomore, me ni amu aujenilu, ke lé pwo ni huô na mwiihi ko ni éélé. Ke [wo Padué, ke e pwo me] cinilé ha a miû na tice anebwén kon, beme a ine a cuhinaado [te lépwona time lé uce piténedeeng].
Lé pwotahi a puco tewé
Ke lé wonaa wo lépwo apipune naa, he lé tuiebé pelewé. Be mwiihi ni huô telé. Ke lé âcehi ni niûlé, ke muhi telé me lé téne ni pihuô te Padaame 1.8 Pihuô te Padaame—ai A pihuô te ni apulie, ai A pihuô te ni âcélo., ke lé piciheta ne ko ni âcélo na te junihe ubwo *a wâé telé 1.8 Ni âcélo na junihe ubwo a wâé telé—Omehi a note ko 2 Pétéru 2.10.. 1.9 Daniel 10.13,21, 12.1; Zakari 3.2; 2 Pétéru 2.11; Pii Beetihi 12.7Mepwo é ne ko Michel, pa daame he ni âcélo, ke time e uce niimihi pie e pii me ta *Caatana, he lu pipééle pahi a déhi *Moosé. Be e te ju pii ten cehi pie: «Me e pwocuhinaado tem wo Padaame§ 1.9 É ne ha a jepule te lépwo Juif, ke wo Padué, ke e nebé Michel, pa daame he lépwo âcélo, beme e neduwo Moosé, he li e mele. Kehe wo Caatana, ke e pii ten pie, te tice mwomwon den me e pwo, be li e taunu pa céiu apulie wo Moosé (Exode 2.12), ke e pii wo Caatana pie den a éé Moosé. Kehe time e uce pihooni Caatana wo Michel he lu ko picihe.
10  1.10 2 Pétéru 2.12Kehe icehi ana ni apulie ce, ke time uce piwâ jélé, me lé pii me ta ni naado [na iitihi] na time lé uce temehi. Be lé pwohewii ni wota apiaba na te tice pwonimelé, ke lé âcehi nina te nimelé kon na e pébé a cuhinaado telé.
 
11  1.11 Genèse 4.7−8; Nombres 16.1−35; 2 Pétéru 2.15; 1 Ioane 3.12O ubwo ace cuhinaado telé!
Be lé âcehi a pwaadeni Kaina,
ke lé hane mwani
pwohewii Balaam.
Lé pwopa [ne ko Padué]
pwohewii Koré,
ke lé o mele ati!
 
12  1.12 2 Pétéru 2.13,17Lé pwotahi a puco tewé heme geé pwo a wiinaado te Padaame. Be lé te junihe wiinaado me ûdu, ke lé te piniimilé cehi, ke time uce tanim jélé kon.
Woélé, ni nii
na cuutéélé na a dan,
kehe te tice ute hen.
Woélé, ni acuwo na tice acehin,
be mele ni miin
ke mele ni waan
ke tawii taabwon.
13 Woélé, ni pihijié
na lé te ju ne cehi a buloop;
ke ûde ta he nen* 1.13 Ûde ta he nen—Grek: Mwiihi ni bwomu telé..
Woélé, ni ceni na lé téte hauli,
na o tahilé ne ha a melepiing
na tice anebwén kon.
E mi pii a cuhinaado telé wo Énoka
14  1.14 Genèse 5.18,21−24Te é mu kolé mwo, na e mi pii ânebun wo Énoka, pa bé7 he niide apulie tabuhi mu ko *Adamu, pie:
«E o caa tuie wo Padaame
me ni âcélo iitihi ten
na te junihe hiwon jélé.
15 E âbé tauti ati ni apulie.
E bo pwocuhinaado
te nina lé téétieng,
mu ko ati ni pwooti na ta
na lé pii ne kon 1.15 Dernière phrase—Geme caa neibuhi he pwo cemuhi ni pwooti na e piokelo ko pii he pwo grek.
 
16 Wonaa ni apulie na time uce piwâénimelé, ke lé tee cuwo ko pwohuu [te Padué]. Lé âcehi nina nimelé kon na ta. Ubwo ni pwolé, ke lé tee pipii delé, beme lé pipwoun delé. Ke lé pipaunu ni apulie beme lé pwo nina nimelé kon.
Bénebwéne pwooti
17 Kehe wogewé ni ju bééng, ke geé pipaniimihi ni pwooti na lé caa mi paténekenye kon ne ni *apostolo te Padaame Iésu Kériso. 18  1.18 2 Pétéru 3.3Be lé pii pie: «Lé o bo tuie ne kowé he *ni bénebwéne tan wo lépwo apulie na time lé uce paciiti Padué. Ke lépwo apihota, ke lé te ju engen cehi ne ko nina nimelé kon na ta.»
19 Woélé na lé pwo me [nye pipééle, ke] me nye pipiiden. Be lé te ju âcehi ni bwo niimihinaado te pa apulie, be time uce e kolé a *Jenen Iitihi.
20  1.20 Kolosé 2.7Kehe wogewé ni ju bééng, ke geé pipamwoiukewé, beme ubwo gewé da ne ha a ju céihi 1.20 A ju céihi—Grek: A céihi na te junihe iitihi. [ne ko Padué] ke geé tee pwoiitihi âcehi a pihuô na e ne tewé na a Jenen Iitihi. 21 Geé tee mulie ha a pipwoééhe te Padué, he geé mwo ko ucéihi a tan na e bo ne tewé hen a mulie na tice anebwén kon wo Padaame Iésu Kériso, pana e pipwoééhenye.
Geé pipwoééhe nina wahin a céihi telé
22 Geé pipwoééhe ni apulie na wahin ni céihi telé. 23  1.23 Zakari 3.2; Pii Beetihi 3.4[Ke mepwo nina lé â ité koja a pwaaden] ke geé céilé bé koja a miû. Ke geé pipwoééhe nina lé pwo nina ta, kehe geé pipwocilekewé, be koli geé pwo me alili gewé mu ko ni bwomu telé na mwiihi§ 1.23 Dernière phrase—Grek: Ke geé pipwoééhe ni béén, kehe geé pwo me mwotikewé mwo, he geé mwiihi ni epwén na tooli ko [ni bwomu ha] a éé apulie..
Nye pipwoun de Padué!
24 Te jan ne ko Padué me e cilekewé, beme time geé uce tupwo ne ha a ta. Ke e pwo me te tice ta pwo tewé, beme geé cuwo he pwahamiin, ne ha a wâé ten na junihe ubwo, ke é ne ha a pipwodéén. 25  1.25 Roma 16.27; 2 Pétéru 3.18Be pa *aceluimikenye na te céiu nang. Wâé heme nye pipwoun den ne he nii Iésu Kériso, Padaame henye* 1.25 1re & 2e phrases—ai Be weeng Padué na te céiu nang, na e pamulipikenye, ke e pipwaadeniin bé wo Padaame henye, Iésu Kériso. Ke wâé heme nye pipaunueng!! Be e mu pelen a wâé, ke a bwo ubwo nang, ke a junuun, ke a pihuô, mu ha atabuhi kon, é jenaa, ke é dieli mwo!
Wâé heme wonaa! Amen!

1:1 1.1 Mataio 13.55

1:4 1.4 Galat 2.4; 2 Pétéru 2.1

1:5 1.5 Exode 12.51; Nombres 14.29−30

*1:5 1.5 Wo Padaame—Wo Iésu, ai Wo Iosua ne he ni béé tii iitihi he pwo grek ânebun.

1:6 1.6 2 Pétéru 2.4

1:7 1.7 Genèse 19.1−25; 2 Pétéru 2.6,10

1:8 1.8 Pihuô te Padaame—ai A pihuô te ni apulie, ai A pihuô te ni âcélo.

1:8 1.8 Ni âcélo na junihe ubwo a wâé telé—Omehi a note ko 2 Pétéru 2.10.

1:9 1.9 Daniel 10.13,21, 12.1; Zakari 3.2; 2 Pétéru 2.11; Pii Beetihi 12.7

§1:9 1.9 É ne ha a jepule te lépwo Juif, ke wo Padué, ke e nebé Michel, pa daame he lépwo âcélo, beme e neduwo Moosé, he li e mele. Kehe wo Caatana, ke e pii ten pie, te tice mwomwon den me e pwo, be li e taunu pa céiu apulie wo Moosé (Exode 2.12), ke e pii wo Caatana pie den a éé Moosé. Kehe time e uce pihooni Caatana wo Michel he lu ko picihe.

1:10 1.10 2 Pétéru 2.12

1:11 1.11 Genèse 4.7−8; Nombres 16.1−35; 2 Pétéru 2.15; 1 Ioane 3.12

1:12 1.12 2 Pétéru 2.13,17

*1:13 1.13 Ûde ta he nen—Grek: Mwiihi ni bwomu telé.

1:14 1.14 Genèse 5.18,21−24

1:15 1.15 Dernière phrase—Geme caa neibuhi he pwo cemuhi ni pwooti na e piokelo ko pii he pwo grek.

1:18 1.18 2 Pétéru 3.3

1:20 1.20 Kolosé 2.7

1:20 1.20 A ju céihi—Grek: A céihi na te junihe iitihi.

1:23 1.23 Zakari 3.2; Pii Beetihi 3.4

§1:23 1.23 Dernière phrase—Grek: Ke geé pipwoééhe ni béén, kehe geé pwo me mwotikewé mwo, he geé mwiihi ni epwén na tooli ko [ni bwomu ha] a éé apulie.

1:25 1.25 Roma 16.27; 2 Pétéru 3.18

*1:25 1.25 1re & 2e phrases—ai Be weeng Padué na te céiu nang, na e pamulipikenye, ke e pipwaadeniin bé wo Padaame henye, Iésu Kériso. Ke wâé heme nye pipaunueng!