Tii te Paulo
nge céii
Filémon
Atabuhi ko a tii
Woo na e tii a tii ce?
Wo Paulo, pa apostolo. Ke e mu pelen wo Timoté.
E tii éniile?
Ha awieme a jo 60 me 62, ha a bécéiuhe bwo mu he karépu te Paulo ne Rome (Apostolo 28.30−31). Ha a benaamwon naa, ke e tii ni tii na paa: a tii ce, nge céii Filémon; ke ni béé tii mwo nge céii lépwo Éféso, ke lépwo Filipi me lépwo Kolosé.
E tii me dee?
Te pa céiu acéihi na a niin pie Filémon ne ha a pwomwo ubwo Kolosé. Pa béé Paulo ko penem (1.1), ke pa apulie na pwo naamuun, be pwo ni apenem tice ja kon den.
É ko ade na e tii?
Wo Onésime, pa apenem tice ja kon (esclave) de Filémon, ke e bune ni mwani ten, ke e cela. Ke e tehene nge ha a pwomwo ubwo Rome, ke pitapitilu me Paulo nelang. Ke é mu ko a pwooti te Paulo, ke e céihi ne ko Iésu wo Onésime. Ke wo Paulo, ke e neeng ngemwo pele Filémon. Ke e pwotii nge céiieng, beme e hegi mwo Onésime, pwohewii pa acéihi béén ne ko Iésu.
Ade ace âne a tii ce?
Ha a benaamwon na lé pihuô hen wo lépwo Roma, ke hiwon ni apulie na pwo ni apenem tice ja kon delé. É ne he ni bwo niimihi nen de ni apulie na hiwon jélé, ke piticenaado ne ko ni apenem tice ja kon delé. Kehe icehi ana e habwii wo Paulo pie, genye nemwo niimihi anaa, wogenye lépwo acéihi ne ko Iésu. Be e pii te Filémon pie, wo Onésime, ke caa time uce pa apenem tice ja kon den cehi. Kehe caa pa acéihi béén ne ko Padaame. Ke wâé heme e hegieng wo Filémon, ha a pipwoééhe (1.16), ke me e pineuhi ni ta na e pwo.
E temehi wo Paulo pie, e okéé wo Filémon, ko a ta na e pwo ten wo Onésime, ke é nelang he na genye alihi pie, e paciheeng me bwala, ne ha a pipwoééhe.
É ne ha a tii ce, ke genye alihi mwo a ocine ne ko a bwopwonen de Kériso tenye ni apulie na nye pwo nina ta. Be e pineukenye, ke e hegikenye. Ke e pii pie, wogenye lépwo béén. Ke pwohewii ana e pwo me de Onésime wo Paulo (1.18−19), ke e pwocuhi ati ni kérédi tenye wo Kériso, ko a bwo mele ten me denye.
A bwomune a tii te Filémon
Pipwobwocu (1.1−3)
A pipwoééhe me a céihi te Filémon (1.4−7)
Go hegi mwo Onésime (1.8−21)
Bépinelé (1.22−25)
1
Pipwobwocu
Woéo* 1.1 Woéo—Grek: Wogemu. Wo Paulo na e pwotii, kehe icehi ana e habwii pie, céiu pwonimelu me Timoté na e mu pelen. Paulo na é pwotii lé céiiko, go Filémon, pa bééng ko a penem, na te nihe eânimung dem. É ko mu he karépu, mu ko ni penem dong me de *Kériso Iésu. Ke [e ne bwocu tem mwo] wo Timoté, pa céiu acéihi béényu. 1.2 Kolosé 4.17; 2 Timoté 2.3Ke [go ne a bwocu temu] te Apia, ê céiu béényu, ke wo Arkipe, pa béényu ko pwopa [me de Padaame henye Iésu Kériso]. Ke [go pwobwocu mwo] te ni béé acéihi, na lé pineibulé ne he pomwa tem. Wâé heme etewé a *pipwoééhe tice ja kon me a péém na e âbé mu ko Padué Caa tenye me Padaame henye Iésu Kériso. Adéiko!
A pipwoééhe me a céihi te Filémon
Tee ati he ni benaamwon na é mu pwoiitihi hen, ke é pwo-olé te Padué kom. Be é téne ni jepule ko a céihi tem ne ko Padaame Iésu, me a bwo pipwoééhe tem ne ko ati ni acéihi. É ilehi koja Padué pie, wâé heme te nihe ubwo da a pipwoééhe tem ne ko lépwo béém acéihi 1.6 A pipwoééhe tem ne ko lépwo béém acéihi—Grek: A pimu ibu ne ha a céihi, ai A bwo pipatemehi na a céihi.. Ke ni apulie 1.6 Ni apulie—ai Go., ke lé o alihi ehi ati ni pétaapwo naado na wâé, na e konye, mu ko Kériso. 1.7 2 Korénit 7.4Te nihe pipwodéén a pwonimung, go pa ju bééng, ko a pipwoééhe tem. Be go pwopweehi ni pwonime ni apulie te Padué, ke anaa kuti ana e pamwoiuéo.
Go hegi mwo Onésime
[É mu ko a pipwoééhe tem] ke time é uce pi-imwiéo, me é ilehi kojako [pie, me go hegi ehi pa ju bééng§ 1.8 Me go hegi ehi pa ju bééng—Ni pwooti na e mu ha a niide a tii 17.]. Te jan ne kong me é pihuôhi ne tem anaa, ne he nii Kériso. Kehe icehi ana é te ju ilehi kojako, be te nihe eânimung dem, woéo Paulo, na caa pa apulie pwonimung* 1.9 Woéo…na caa pa apulie pwonimung—ai Woéo pa apulie na e pahedeéo ngen wo Kériso., ke é ko mu he karépu, [mu ko ni penem dong] me de Kériso Iésu.
10  1.10 1 Korénit 4.15; Kolosé 4.9Weengi ana é ilehi kojako: Me go hegi mwo pa *apenem tice ja kon dem [li e cela kom]: wo Onésime. Be [caa pa acéihi] he é mu éni he karépu. Ke caa pa naîng ne ha a céihi.
11 [A nii Onésime, ke a bwopiinen pie ‘pa apicani tenye’.] Ke é hemepie time e uce picani tem ânebun, kehe é jenaa ni, ke e te nihe picani tenyu.
É neeng mwo lé céiiko
12-13 Be pana te junihe e ha a pwonimung. Ke te nihe nimung me é te imwieng ne éni pelong, ha a benaamwon ce, beme e mwo picani tong, he mwo ko tieko. Be é mwo mu he karépu mu ko [a bwo patemehi nen dong] a *Pwooti Wâé te Iésu Kériso. Kehe icehi ana é o neeng mwo lé céiiko, 14 hemepie nimem. Kehe time é o uce wonaa hemepie te muhi tem. Be wâé heme go hegieng 1.14 Go hegieng—Grek: A naado na wâé na go pwo. ha a ju pwonimem, kehe me time uce é mu ko a bwo huôhi ne tem dong.
15 A juuju pie, pwo a céiu benaamwon na time geu uce pimu ibu hen. Wieli me wonaa, beme geu bo pimu ibu mwo dieli mwo. 16  1.16 1 Timoté 6.2Be é jenaa ni, ke caa time uce pa apenem dem cehi, kehe caa pa âjiénenyu mwo ne he nii Kériso. Caa pa ju bééng, ke wogo, ke wâé heme go te nihe piwâéeng. Be pa apenem dem, ke a céiu mwo, ke caa pa acéihi béém ne ko Padaame.
Go hegieng pwohewii ne kong
17 Hemepie junaado ne tem pie wogenyu lupwo béén [ne he nii Kériso] ke go hegieng mwo, pwohewiin heme woéo. 18 Ke mepie e bune ace céiu naado kojako 1.18 Mepie e bune ace céiu naado kojako—Grek: Mepie pwo kérédi ten ne pelem., ke mepie e pwo ace naado celi time uce wâé, ke go ne he niing ati. 19 Woéo na é tii ni atii ce, ko a ing: Woéo Paulo, na é bo pwocuhin ne tem. Kehe icehi ana wogo mwo, go pa bééng, ke wâé heme go niimihi§ 1.19 Wâé heme go niimihi—Grek: Time é o uce pii tem. pie, é mu kong li go hegi *a ju mulip. 20 É mu ko anaa, ke é ilehi kojako go Filémon pie, go pwo ana é pii, ne he nii Padaame, beme o wâé a pwonimung, be wogenyu lupwo acéihi ne ko Kériso* 1.20 Be wogenyu lupwo acéihi ne ko Kériso—ai Ne he nii Kériso..
21 É caa céihi ne ko a bwo piténedehi tem. Ke anaa é pwotii lé, be é temehi pie, go o bo pwo celi nihe piubwo koja nina é ko pii lé.
Bépinelé
22  1.22 Filipi 1.25, 2.24É niimihi pie [wo Padué, ke e] o caa ne me é âdé caniêkewé ati, wonaa mu ko ni pwopwoiitihi tewé. Ke go pwopweehi ace nemwa celi me é mu hen. 23  1.23 Kolosé 1.7E pwobwocu tem wo Épafras, pa bééng ko a mu éni he karépu, mu ko [a bwo patemehi nen den] Kériso Iésu. 24  1.24 Kolosé 4.10−12,14; 1 Timoté 4.10−11Ke lé pwobwocu tem mwo wo Maréko, me Aristarke, me Démas, me Luka, lépwo bééng ko a penem.
25 Wâé heme tai e pelewé ati, a pipwoééhe tice ja kon de Padaame henye Iésu Kériso!
Adéikewé!

*1:1 1.1 Woéo—Grek: Wogemu. Wo Paulo na e pwotii, kehe icehi ana e habwii pie, céiu pwonimelu me Timoté na e mu pelen.

1:2 1.2 Kolosé 4.17; 2 Timoté 2.3

1:6 1.6 A pipwoééhe tem ne ko lépwo béém acéihi—Grek: A pimu ibu ne ha a céihi, ai A bwo pipatemehi na a céihi.

1:6 1.6 Ni apulie—ai Go.

1:7 1.7 2 Korénit 7.4

§1:8 1.8 Me go hegi ehi pa ju bééng—Ni pwooti na e mu ha a niide a tii 17.

*1:9 1.9 Woéo…na caa pa apulie pwonimung—ai Woéo pa apulie na e pahedeéo ngen wo Kériso.

1:10 1.10 1 Korénit 4.15; Kolosé 4.9

1:14 1.14 Go hegieng—Grek: A naado na wâé na go pwo.

1:16 1.16 1 Timoté 6.2

1:18 1.18 Mepie e bune ace céiu naado kojako—Grek: Mepie pwo kérédi ten ne pelem.

§1:19 1.19 Wâé heme go niimihi—Grek: Time é o uce pii tem.

*1:20 1.20 Be wogenyu lupwo acéihi ne ko Kériso—ai Ne he nii Kériso.

1:22 1.22 Filipi 1.25, 2.24

1:23 1.23 Kolosé 1.7

1:24 1.24 Kolosé 4.10−12,14; 1 Timoté 4.10−11