6
Mo'karon taporemynamon pyitonano
Pa'poro mo'karon taporemynamon pyitonano 'wa mo'karon taporenjan ety apyiry man kawo, moro Tamusi ety jamikary pona, moro Kristus wyinono omepano jamikary pona enapa. Tamusi wyinonokon me mo'karon taporenjan a'ta, moro asewara tymaroine Tamusi amyikanamon me iwairykon poko enu'karykon kapyn man mo'karon ipyitorykon 'wa. Iru'pa 'ne ka'tu rapa te tamamingon kapyry i'waine man pyitonano me. Typynamon Tamusi wyinonokon me irombo mo'karon tamamimboramon pyitonano newa'pororykon jopoto mandon.
O'mapo'to'kon
Irokon poko ro kari'na emepako. Irokon wara ro iwaito'ko'me urutoko. Amy kari'na 'wa amy terapa omepano yry jako, morokon iru'pyngon Kyjopotorykon Jesus Kristus wykato'konymbo wara ro kapyn, moro Tamusi wyinono omepano wara ro kapyn oty ekarityry jako, kynaijan 'ne, otymbo anukuty'pa tywairy se'me. Iwosauranakary sanory kyniwojan. Moro ro amyne aino, areku, ojuno, omendono, oju'po'no ene'san to'mere'samon ra'naka. Mo'karon 'wa ro moro iporono auranano tuta'ka man. Moro Tamusi amyikary enejaton amy pyrata ene'nen oty me.
Typyratake 'kuru imero moro Tamusi amyikary kari'na yjan, morokon tokosanokon otykon poko 'ne tawa'pore a'ta. Amy pairo oty anenepy'pa 'kuru ero nono tu'ponaka tywaije kytaton. Amy pairo oty arory enapa irombo kysupijaton iwyino. Tarepane, tynopone enapa ka'taine, tawa'pore kywairykon man.
Mo'karon typyratake tywairykon 'se aitonon epojan atu'kuno. Kynotapyipojaton tameronokon yja'wangon otykon sanory 'wa. Moro ro moro emamyrykon any'manon. Moro ro kari'na uta'kanon. Kari'na y'ma'kanon. 10 Pa'poro yja'wan oty apo'ny me irombo moro pyrata sanory man. Moro pyrata sanory 'wa ro amykonymbo kari'na tuta'kapo mandon moro Tamusi amyikary wyino. Tameronokon je'tunano 'wa tywopopo mandon.
Irokonymbo ro aturuto'kon
11 Amoro te, Tamusi wyinono kari'na, morokon otykon wyino tyse aiko. Tamambore aino, Tamusi wyino aino, Tamusi amyikanen me aino, aipynano, eja'nakano, pyi'me'ke aino upiko. 12 Tamusi wyinono e'kutoto me o'mikako, i'matypyn amano apyito'me o'wa. Moro waton me ro tyko'ma mana. Moro waton me ro enapa Tamusi amyikanen me tywokari'se mana iru'pyn me, pyimanokon kari'na netary me.
13 Mo'ko oremano undy Tamusi embata, mo'ko Pontius Pilatus embata iru'pyn me oty amyikaponenymbo Kristus Jesus embata enapa wykaje o'wa, Johanes 18:37 14 moro ywykatopombo apyiko ija'wany'pa, takapore enapa, mo'ko Kyjopotorykon Jesus Kristus wonepotopo kurita taronaka ro. 15 Iwonepotopo kurita ro kynenepotan mo'ko o'wino sara'man Jopoto, mo'karon potonon jopoto Jopotory, mo'karon oty undymanamon undymanen, 16 mo'ko o'wino iromby'pa aino aporemy, mo'ko kari'na wopyry a'kotonen aweinano ta amandoto, mo'ko kari'na nene'torymbo, mo'ko amy pairo enery upijan inoro. Mo'ko 'wa ro nainen kurano me aino, typori'toke aino enapa, i'maty'pa. Iwara ro nainen.
17 Mo'karon ero nono tu'po typyratake aitonon urutoko imero, kawo okanopy'pa iwaito'ko'me. Mo'ja ro e'ipyn typyratake aino poko iwo'potyrykon kapyn man. Tamusi poko te iwo'potyrykon man. Mo'ko ro amo'ma imero pa'poro oty yjan a'kuto'me, 18 iru'pyn amaminano ka'to'me kari'na 'wa, kurangon amaminano undy me iwaito'ko'me, amo'ma iwaito'ko'me, ase'wa iwaito'ko'me enapa. 19 Iwara ro ty'wanokon me amy iru'pyn amano apo'ny kura'mata'ton. Aire moro iro 'ne ro amano apyita'ton.
20 Timoteus, moro o'wa yry'po oty ikura'mako. Itary'non, yja'wangon auranano, mo'karon tonapirykon ta oty uku'namon me ojatotonon kari'na wykato'kon etary 'se kyte'i. 21 Moro oty uku'namon me tywokarityrykon ta ro amykon kari'na 'wa moro Tamusi amyikary emary tuta'ka man.
Oro Tamusi turu'popory amaroine nainen.

6:13 Johanes 18:37