Timoteus 'wano ijokonory kareta
Uwapo torupamy
Ero kareta merory jako, mo'ko Paulus Rome po yja'wan kari'na aru'katopo ta tywaije man. Timoteus ainaka moro tamamin yry 'se Paulus wairy amyikapojan ero kareta. Kynipori'tomanon. Kynurujan. Morokon potonon me tynepory otykon ekari'san i'wa. Iru'pa kari'na emepary man ekari'san. Mo'ja ro Tamusi amyikary man ekari'san. Mo'ja ro kari'na weja'nakary man ekari'san. Tamyikapore kari'na wairy man ekari'san enapa.
Ero kareta wota'saka'san
1:1-2 Kareta a'motopo auranano
1:3 - 2:13 Tykota'mary jako Timoteus weja'nakary man
2:14 - 3:9 One wara mo'karon Tamusi auran u'manamon yry man
3:10 - 4:8 Paulus wara Timoteus wairy man
4:9-22 Kareta y'ma'topo auranano
1
Kareta a'motopo auranano
Paulus, mo'ko Tamusi nisanory wara ro Kristus Jesus napojoma'po, mo'ko Tamusi wykatopombo Kristus Jesus tano amano ekarojan inoro ero kareta merojan mo'ko typynen tymuru wara tynenary Timoteus 'wa. Mo'ko jumynano Tamusi turu'popory, mo'ko Kyjopotorykon Kristus Jesus turu'popory enapa amaro nainen. Akotanory enesen. Sara'me enapa ajysen. Apojoma'san 16:1
Timoteus pori'tomary Paulus 'wa
Mo'karon ytangonymbo wara enapa amy ikoroka'po turu'ponano maro mo'ko ynamyikary Tamusi ety sawongaje apoko. Koko, kurita Tamusi 'wa yjauranary wara ro irombo apoko wonumengaje. Moro awotamo'po poko rapa ywonumengary jako, ajenery 'se rapa wa, tawa'pore imero ywaito'me. Moro enapi'pa o'wa Kristus amyikary poko enapa wonumengapo'sa. Mo'ko anoty Lois, mo'ko asano Eunike enapa ajuwapo Kristus amyikanamon me tywaije mandon. Erome amoro enapa Kristus amyikanen me awairy samyikaje imero. Apojoma'san 16:1
Iro ke ro kytuwaro'maje rapa moro o'wa Tamusi nyry'po pori'tomato'me o'wa. Moro ro tapyije o'wa man otu'ponaka yjainary yry jako y'wa. Tamusi 'wa irombo amy tanarike kananamon a'kanano kapyn tyje man, amy pari'pe kananamon a'kanano te, amy ase'wa aipynatonon me kananamon a'kanano, amy tywonumengapore kananamon a'kanano. Typyike kyte'i mo'ko Kyjopotorykon amyikapory poko, moro upu'po me yjaru'ka'po poko enapa. Moro iru'pyn oka upu'po me amykonymbo maro awaikota'mary 'se'pa kyte'i. Tamusi pori'tory irombo mondo man. Tamusi 'wa ro tunenje kytaton. Tyko'ma i'wa kytaton tywyinonokon me kywaito'ko'me, morokon kynikapy'san amaminano poko kapyn, aseke tywonumengapore tywairy ke te, tyturu'popore tywairy ke enapa. Moro tyturu'popory ro penaro terapa tyje i'wa man ky'waine mo'ko Kristus Jesus ta. 10 Erome te moro tyturu'popory tanepo i'wa man mo'ko Kapano'namon Kristus Jesus wonepory ta. Mo'ko 'wa ro moro romo'no pori'tory tambo'se man. Taweije imero amano, iromby'pa aino enapa typo i'wa man moro iru'pyn oka 'wa.
11 Moro ekaroto'me ro apojoma'po me, amepanen me enapa tyje wa awu. 1 Timoteus 2:7 12 Iro poko ro ero wara wata'karykaje. Ipoko te epy'i'to'pa wa. Suku'sa irombo noky amyikary y'wa. Samyikaje imero moro a'wembono auranano ytopo kurita 'wa ro moro y'wa tynyry'po* Moro ‘y'wa tynyry'po’ ty'petakamary taro man ‘ty'wa ynyry'po’ ke. kura'mary taro iwairy.
13 Tamusi amyikary ta, moro Kristus Jesus tano aipynano ta enapa morokon ywyino aneta'san iru'pyngon auranano poko roten o'po'ko. 14 Mo'ko kytaine amandoto Tamusi a'kary 'wa ajepanopyry ta moro o'wa yry'po iru'pyn oty ikura'mako.
15 Muku'sa pa'poro mo'karon Asia ponokon wotu'ma'san ywyino. Imaroine ro mo'ko Fygelus, Hermogenes enapa mandon. 16 Oro mo'ko Jopoto tyturu'popory enepon mo'karon Onesiforus auty tanokon 'wa. Mo'ko Onesiforus irombo o'kapyn yturu'po ewa'poron. Aru'ka'po me ywairy poko epy'i'to'pa kynainen. 17 Rome 'wa tywopy'pomboto te yjupiry taropo'se i'wa man. Yjeponen enapa. 18 Oro mo'ko Jopoto moro Tamusi turu'popory enepon i'wa moro a'wembono auranano ytopo kurita. Morokon pyimano Efese po inikapy'san amaminano muku'sa aseke iru'pyn po.

1:2 Apojoma'san 16:1

1:5 Apojoma'san 16:1

1:11 1 Timoteus 2:7

*1:12 Moro ‘y'wa tynyry'po’ ty'petakamary taro man ‘ty'wa ynyry'po’ ke.