2
Mo'ko Timoteus emamin
Amoro, ymuru, epana'tomapoko moro Kristus Jesus tano Tamusi turu'popory 'wa. Moro ywyino aneta'san, pyimano kari'na namyikapory auranano ikura'mapoko tamyikaporamon kari'na 'wa. Mo'karon ro amykon terapa emepary taro enapa kynaita'ton. Aikota'matonon a'sakary me aiko, amy iru'pyn Kristus Jesus 'wano warinu pokono wara. Amy pairo warinu pokono esyka'pa man one wara arepa enapyry man poko. Mo'ko tyko'maponenymbo warinu pokonokon jopotory nisanory wara roten irombo iwairy man. Amy e'kutoto moro u'mari apyitan, moro e'kuno emery wara tywe'ku'poto roten. Mo'ko o'mikatoto maina pokono 'wa 'ne ka'tu moro wonato'kon epery apyiry man. Moro ywykary uku'ko. Tamusi irombo pa'poro oty ta oty uku'potan o'wa.
Onumengako rapa mo'karon iromby'san wyino mo'ko David parymbo Jesus Kristus awomy'po poko. Moro ro moro ynekarory iru'pyn oka man. Moro poko ro enapa waikota'maje. Amy yja'wan kari'na wara pairo taru'ka wa. Moro Tamusi auranymbo te aru'ka'pa man. 10 Iro ke ro amy pairo o'to yjyry anije'tuma'pa wa, mo'karon Tamusi napo'i'san upu'san me, i'waine enapa i'matypyn kurano maro moro Kristus Jesus ta atuneno epoto'me. 11 Tamyikapore ero auranano man: Imaro kyromby'sando, imaro enapa nuro kytaita'ton. 12 Kyweja'nakarykon jako, imaro enapa jopoto me kytaita'ton. Mo'ko wyino okarity'pa ka'taine, mo'ko enapa kywyinonokon me okarity'pa kynaitan. Mateus 10:33, Lukas 12:9 13 Tamyikapore e'i'pa ka'taine, mo'ko mo'ja ro tamyikapore man. Moro one wara tywairy poko irombo tytuwarengepyry upijan.
Mo'karon iru'pyn oka u'manamon
14 Morokon otykon poko ro mo'karon Tamusi amyikanamon ituwaro'mako. Tamusi poko roten urutoko, asauranaka'pa iwaito'ko'me. Asauranakano amy pairo iru'pyn oty anenepy'pa man. Mo'karon epanamatonon any'manon roten. 15 O'mikako, Tamusi 'wa tapokupe ajepoto'me. Epy'i'topyn amaminatoto me aiko. Iru'pyn me moro iporono oka poko kari'na emepako. 16 Yja'wangon, itary'non auranano uremeko. Mo'karon moro wara tauronamon irombo aseme noro Tamusi nendoke'ta'ton. 17 Y'ma'kato aitoto anyky wara moro aurangon kynotaripa'tan. Imaroine ro enapa mo'ko Himeneus man mo'ko Filetus maro. 18 Mo'karon 'wa ro moro iporono oka tynonda man. Mo'karon iromby'san awomyry ekari'saton irombo tywo'ka'se terapa. Iwara ro Tamusi amyikanamon me amykonymbo wairy ambo'saton.
19 Moro Tamusi nikapy'po auto apo'ny te tyja'nare imero man. Moro poko ro tymero man: Numeri 16:5
Tamusi mo'karon tywyinonokon uku'san.
 
Tymero enapa man:
Pa'poro mo'karon Tamusi ety ejatonamon wairy man yja'wan me aino wyino tyse.
 
20 Amy poto 'su auto ta ika'mi'po kapy'san, amu'nymbo kapy'san otykon roten kapyn, wewe kapy'san, ori'no kapy'san otykon enapa te man. Amykonymbo tywaipore man. Amykonymbo aipo'pa man. 21 Aipo'non otykon wyino amy kari'na wekoroka'poto, tywaipore kynaitan. Tamusi wyino tywaije kynaitan. Mo'ko tyjopotory na'kuru me kynaitan. Pa'poro iru'pyn amaminano kapyry taro enapa kynaitan.
22 Pyito, amyija wowa'no'to'kon otykon urumenatoko. Erokon otykon te upiko mo'karon ikoroka'san turu'ponano maro Tamusi ety ejatonamon maro: tamambore aino, tamyikapore aino, aipynano, sara'me aino enapa. 23 Upu'po'ma, omepa'pa enapa kari'na ekari'namon auranano wyino te tyse aiko. Morokon 'wa irombo areku enepyry muku'sa. 24 Amy Tamusi pyitory 'wa areku kapyry kapyn man. Pa'poro ta'sakarykon poko te tawa'pore iwairy man. Iru'pyn me kari'na emepary ukutyry i'wa man. Yja'wan oty 'wa topory jako, iweja'nakary man. 25 Pyi'me'ke mo'karon ty'tu'kanamon e'mary i'wa man. Iwara ro pai Tamusi mo'karon i'tu'kanamon u'mapotan, moro iporono auranano uku'to'me i'waine. 26 Mo'ko ewa'rumy tamuru 'wa tapyirykon jako pai morokon i'wa tonando'konymbo wyino kyno'kata'ton. Kynenutata'ton rapa pai, mo'ko Tamusi nisanory ka'to'me ty'waine.

2:12 Mateus 10:33, Lukas 12:9

2:19 Numeri 16:5