3
Mo'karon Tamusi auran u'manamon emery
Morokon irokonymbo ro kurita awosin pe amano wairy man uku'ko. Aseke typoko roten kari'na kynonumengatan. Pyrata poko enumene kynaitan. Tywotamyikake kynaitan. Kawo kynotapotan. Ajuto kynaitan. Tyjumy 'wa, tysano 'wa epanama'pa kynaitan. Tynapo'i'po iru'pyn oty poko tawa'pore onepo'pa kynaitan. Nendoto'pa kynaitan. Aipynano anukuty'pa kynaitan. Tarekuru nondary 'se'pa kynaitan. Ta'sakary ety emapotan. Aseke tywotundymary upitan. Tokone kynaitan. Iru'pyn oty apokupe e'i'pa kynaitan. Ta'sakary ekaramatan. Onumenga'pa anarinon otykon ka'tan. Kynaitan 'ne. Tyja'mun nisanory pynatan Tamusi pynary ko'po. Tamusi wyinono wara kynonepotan. Moro Tamusi wyino aino pori'tory urumenatan te. Mo'kopangon wyino tyse aiko.
6-7 Mo'karon wyino ro mandon mo'karon typosinen ta roten kari'na autykon taka o'mytonon. Ru'mangon woryijan, mo'karon ija'wanykon tunsi'ke man inaron, mo'karon tameronokon inisanorykon kynarojaton inaron, mo'karon tywomepaporykon poko roten tywairykon se'me moro iporono oty ukutyry upijaton inaron yry 'se mandon tupi'nonakaine. Mo'ko Janes 'wa, mo'ko Jambres 'wa enapa moro Moses auran arima'po wara enapa mo'karon moro iporono auranano arimaton. Moro iwonumengarykon tywotany'ma man. Tamusi amyikanamon me u'kurukon kapyn man. Exodus 7:11 Aronge roten terapa te o'to kynaita'ton. Moro oty anukuty'pa iwairykon eneta'ton irombo pa'poro kari'na, moro oty anukuty'pa mo'karon okonokon wairy ene'po wara enapa.
Irokonymbo ro aturuto'kon
10 Amoro te ywekenanen me me'i moro ynyry omepano ta, moro yjemamyry emery ta, moro ywytotopo ta, moro Tamusi amyikanen me ywairy ta, moro y'wa otykon apyiry ta, moro pynato ywairy ta, moro yweja'nakary ta, 11 moro kari'na erekuru 'wa ywekenary ta, moro ywota'karykary ta enapa. Ata'karykato'kon otykon irombo yjeponen moro Antioki po, moro Ikonium po, moro Lystra po enapa. Moro moro wara kari'na erekuru 'wa ywekenary ta te weja'nakai. Pa'poro morokon otykon wyino Tamusi yjunemyi. Apojoma'san 13:14-52, Apojoma'san 14:1-7, Apojoma'san 14:8-20 12 Pa'poro mo'karon Kristus Jesus ta Tamusi amyikanamon me tamamyrykon 'se mandon inaron wekenatan kari'na erekuru. 13 Mo'karon yja'wangon, amu'mato aitonon kari'na te yja'wan me 'ne ka'tu rapa kynaita'ton, ta'sakarykon emu'mary ta, aseke tywomu'marykon ta enapa.
14 Amoro te morokon awomepato'konymbo anamyikary otykon aroko mo'ja ro. Mo'karon ajemepanamonymbo irombo muku'sa. 15 Morokon Tamusi wyinonokon kareta enapa muku'sa, pitani me awe'i'po po ro. Morokon ro tywonumengapore ajyry taro man, ajunendo'me moro Kristus Jesus amyikary 'wa. 16 Pa'poro Tamusi karetary tano mo'ko Tamusi a'kary ni'namoro'po me man. Iru'pa man kari'na emepato'me, onumengapo'pa kari'na wairy enepoto'me, iru'pa rapa kari'na yto'me, tamambore aino ta kari'na tuwaro'mato'me enapa. 17 Tamepore mo'ko Tamusi wyinono kari'na yjan. Pa'poro iru'pyn amaminano ka'to'me irombo tywomepa'ma kynaitan.

3:8 Exodus 7:11

3:11 Apojoma'san 13:14-52, Apojoma'san 14:1-7, Apojoma'san 14:8-20