4
Tamusi embata, Kristus Jesus, mo'ko nuronokon poko, iromby'san poko enapa a'wembono auranano ytan inoro embata, moro iwopyry upu'po me, moro inundymary upu'po me enapa wykaje o'wa: Moro Tamusi auran ekaroko. Moro poko ro aiko, iru'pa oma a'ta, yja'wan me oma a'ta enapa. Onumengapo'pa kari'na wairy enepoko. Kari'na e'mako. Kari'na ipana'tomako. Eja'nakatoto amepanen me imero aiko.
Amy jako irombo mo'karon kari'na moro iru'pyn omepano apyiry 'se'pa noro kynaita'ton. Tamepanamon unsi'kota'ton tokosaine, morokon tynetarykon 'san auranano ekari'to'me i'waine. Moro iporono auranano wyino kynotu'mata'ton morokon ikapy'san auranano 'wa terapa.
Amoro te pa'poro oty ta tuwaro aiko. Aikota'mano ta atapyiko. Iru'pyn oka ekari'nen emamin ika'ko. Moro anikapyry amaminano ikapy'mako.
Awu irombo, ymynuru kyne'kanjan terapa. Yrombyry 'wa terapa wa. Iru'pa tywe'ku wa. Moro aka'nuno ty'ma'ka y'wa man. Moro Tamusi amyikary tykura'ma y'wa man. Moro tamamboramon 'wano u'mari apyiry roten y'wa man. Moro ytan ro y'wa moro a'wembono auranano ytopo kurita mo'ko iporo a'wembono auranano ynen Jopoto. Y'wa roten kapyn te kynytan. Pa'poro mo'karon iwopyry ewa'manamon 'wa enapa te kynytan.
Kareta y'ma'topo auranano
O'mikako me ko'i awo'to'me y'wa. 10 Moro eromeno nono pynary ke ty'wa, mo'ko Demas 'wa tyno wa. Tesalonika 'wa tyto man. Mo'ko Kresens Galatie 'wa tyto man. Mo'ko Titus Dalmati 'wa tyto man. Kolose 4:14, Filemon 24, 2 Korinte 8:23, Galatie 2:3, Titus 1:4 11 Mo'ko Lukas roten yjekosa man. Mo'ko Markus aitango. Ene'ko amaro. Iru'pyn yjemamin epaton man mo'ko man. Kolose 4:14, Filemon 24, Apojoma'san 12:12,25, 13:13, 15:37-39, Kolose 4:10, Filemon 24
12 Mo'ko Tikikus Efese 'wa semo'nen. Apojoma'san 20:4, Efese 6:21-22, Kolose 4:7-8 13 Awopyry jako moro Troas po Karpus ekosa ynino'po wo'mynano ene'ko y'wa. Morokon kareta enapa, morokon kareta me tonomy pi'pombo kapy'san 'ne ka'tu rapa ene'ko. Apojoma'san 20:6 14 Mo'ko siparari pokono Aleksander yja'wan me imero ypoko kynainen. Moro wara iwe'i'po epemapotan i'wa mo'ko Jopoto. 1 Timoteus 1:20, Ware 62:12, Rome 2:6 15 Ipona tuwaro aiko amoro enapa. Moro kynekarityrykon auranano arimanen me imero tywaije man.
16 Moro koromo ywosaijomary jako amy pairo yjepatoma'pa kynainen. Pa'poro te ynosen. Moro anepemapo'pa i'waine Tamusi nainen. 17 Mo'ko Jopoto te yjepano'nen. Ypori'toman. Iwara moro oka sekaro'man. Pa'poro mo'karon Simosu me e'i'non kynetasen. Ononen yndary wyino taijoma wa. 18 Yjaijomatan mo'ko Jopoto yja'wan oty wyino. Yjunendan moro kapu tano tynundymary 'wano me. Mo'ko ety awongary ro man i'matypyn me imero. Iwara ro nainen.
19 “Iru'pa aiko!” ywyka'po ekari'ko mo'ko Priska 'wa, mo'ko Akila 'wa, mo'karon Onesiforus auty tanokon 'wa enapa. Apojoma'san 18:2, 2 Timoteus 1:16-17
20 Mo'ko Erastus Korinte po kynainopon. Mo'ko Trofimus je'tun pe sinon Milete po. Apojoma'san 19:22, Rome 16:23, Apojoma'san 20:4, 21:29 21 Moro i'sano tundary uwaporo awo'to'me o'mikako.
Mo'ko Eubulus, mo'ko Pudens, mo'ko Linus, mo'ko Klaudia, pa'poro mo'karon Kristus wyinonokon enapa “Iru'pa aiko!” tyka'san aropojaton o'wa.
22 Oro Tamusi aja'kary maro nainen.
Oro Tamusi turu'popory amaroine nainen.

4:10 Kolose 4:14, Filemon 24, 2 Korinte 8:23, Galatie 2:3, Titus 1:4

4:11 Kolose 4:14, Filemon 24, Apojoma'san 12:12,25, 13:13, 15:37-39, Kolose 4:10, Filemon 24

4:12 Apojoma'san 20:4, Efese 6:21-22, Kolose 4:7-8

4:13 Apojoma'san 20:6

4:14 1 Timoteus 1:20, Ware 62:12, Rome 2:6

4:19 Apojoma'san 18:2, 2 Timoteus 1:16-17

4:20 Apojoma'san 19:22, Rome 16:23, Apojoma'san 20:4, 21:29