2
Kata'mato rapa moro o'waine ywopyry wairy 'se'pa wainen. Moro wara ywonumengary synen. Kata'mato ajyporykon jako y'wa, noky ko rapa yjewa'porotan, mo'ko kata'mato ynypo'po rato? Ytunda'pomboto, mo'karon yjewa'poronamon manombo 'wa kata'mato yjypory pona kareta simeron. Suku'sa irombo yjewa'pory wairy pa'poro ajewa'porykon me enapa. Moro kareta merory je'tun pe pore y'wa kynakon. Yturu'po kynesykakon imero. Yjenakuru kyno'sakon. Kata'mato ajypoto'ko'me kapyn moro kareta simeron. Poto me imero y'wa apynarykon ukutyry 'se te wakon o'waine.
Amy kari'na yja'wany kary
Kata'mato anapoto amy we'i'poto, awu kata'mato yjenapo'pa tywaije man. Pa'poro te amyjaron kata'mato tanapo i'wa mandon a'si'ko. “A'si'ko kata'mato typo i'wa mandon” wykaje, iko'po 'ne 'ne apo'tun pe mo'ko kata'mato ajenaponamonymbo poko ywairy pona. Iporo terapa man moro ajapyimykon 'wa mo'ko kari'na e'mapotyry. Morombo wyino iru'pa man moro ija'wany kary o'waine, moro ipori'tomary enapa o'waine. Ka'pa rapa iko'po 'ne 'ne kata'mato iwairy 'wa emapory. Iro ke ro kurujaton ipynato'me o'waine. Ero poko enapa irombo moro kareta simeron: Moro iru'pa awairykon enery 'se, moro pa'poro oty ta ipanaja'na'pa awairykon enery 'se enapa wainen. 10 Amy yja'wany kary jako o'waine, awu enapa moro ija'wany sikaje. Amy yja'wany kary man a'ta y'wa, tyka terapa y'wa man ajupu'san me mo'ko Kristus embata. 11 Iwara kyko'ponoma'paine mo'ko Satan kynaitan. Iru'pyn po irombo morokon iwonumengato'kon kysuku'saton.
Mo'karon Tamusi wyinonokon kuranory
12 Troas 'wa ytunda'po mero moro Kristus ekapory ekari'se, mo'ko Jopoto 'wa iru'pyn oma yry'po senen. Apojoma'san 20:1 13 Yja'kary te sara'me atapo'pa kynakon, mo'ko yja'sakary Titus anepory'pa ywe'i'po ke. Iro ke ro ywytory man ekarity'po mero y'wa mo'karon Troas ponokon 'wa, wytonen Masedonie 'wa.
14 Tamusi ety awongary te man. Pa'poro oty y'mondonen me irombo mo'ko Tamusi na'na aropory poko roten kynaijan mo'ko Kristus ta. Wararo moro Kristus ukutyry popory aripa'pojan na'na 'wa. 15 Tamusi embata irombo na'na ekosa moro Kristus popory man, mo'karon uta'no wyino Tamusi kynunenda'ton inaron 'wano me, mo'karon kynuta'kata'ton inaron 'wano me enapa. 16 Mo'karon kynuta'ta'ton inaron 'wa utapyrykon man ekari'san moro na'na ekosano Kristus popory. Mo'karon kynemanda'ton inaron 'wa emamyrykon man ekari'san moro na'na ekosano Kristus popory. Noky ko moro amaminano kapyry taro nan? 17 Mo'karon Tamusi auranymbo poko pyrata ka'namon apyimy wara kapyn irombo na'na man. Amu'mato kapyn kynaurananon na'na mo'ko Kristus ta Tamusi naurambarykon me Tamusi embata.

2:12 Apojoma'san 20:1