3
Tywotamyikary a'mojan rapa na'na? Amykonymbo kari'na wara 'kare tamyikato'kon kareta 'se na'na nan, o'wanokon me, awyinoine pai. Na'na karetary amyjaron mandon. Moro kareta na'na turu'san ta tymero man. Pa'poro kari'na moro kareta uku'san. Pa'poro kari'na kynerupanon. Amy Kristus wyinono kareta me awairykon menepojaton. Imerory epatongon me na'na tywaije man. Tapuru'po ke kapyn, mo'ko nurono Tamusi a'kary ke te tymero man, typipa'kamon topu poko kapyn, kari'na turu'san poko te. Exodus 24:12, Jeremia 31:33, Ezechiël 11:19, 36:26
Mo'ko Kristus po te na'na Tamusi amyikanon. Aseke kapyn amy oty kapyry taro na'na man. Aseke tynikapy'po oty me amy pairo oty yry upijan na'na. Tamusi te oty kapyry taro na'na yjan. Amy asery tykatopombo pokonokon kurangon pyitonano me na'na tyje i'wa man. Moro asery Tamusi wykatopombo imero'pa man. Tamusi a'kary nuku'pory te moro man. Moro imero'po irombo kari'na wojan. Mo'ko a'kanano te kari'na emangapojan. Jeremia 31:31
Moro romo'no emaminano'ponen, moro topu poko tymero man iro kurano me imero tywaije man. Mo'karon Israel pajanymbo 'wa pairo moro Moses embatary 'wa tywo'potyrykon tupi man, kurano me imero moro embatary wairy ke. Uta'toto me te moro kurano tywaije man. Exodus 34:29 Moro imero'po kuranory ko'po kapyn iro ke poto me moro a'kanano emaminano'ponen kuranory naitan? Kurano me moro yja'wan a'wembono auranano ynen a'ta irombo kurano me 'ne ka'tu rapa moro iru'pyn a'wembono auranano ynen kynaitan. 10 Amy oty kuranory any'manon rypo irombo moro iko'pono kurano. 11 Kurano me moro uta'toto a'ta irombo kurano me 'ne ka'tu rapa moro aitoto roten kynaitan.
12 Moropan oty momo'namon me enari'ma imero na'na kynaurananon. 13 Moses wara kapyn na'na man. Mo'ko ro tywotu'jondo man, mo'karon Israel pajanymbo 'wa moro uta'toto kurano enery pona moro i'matyry 'wa. Exodus 34:33 14 Tyja'nata te moro iwonumengarykon man. Moro Moses waijondo'po wara enapa erome noro moro penato Tamusi wykatopombo tyjondo roten man moro erupary jako. Omima'pa man moro ijondy. Mo'ko Kristus ta roten kynuta'san. 15 Erome noro moro Moses karetary erupary jako moro ituru'san tyjondo man. 16 Mo'ko Jopoto 'wa iwotu'mary jako te moro ijondy kynomimanon. Exodus 34:34 17 Mo'ko Jopoto mo'ko a'kanano me man. Mo'ko Jopoto a'kary waitopo po ro kari'na amy oty upi'no kapyn man. 18 Ky'karon te tu'jonga kytaton. Pa'poro kysenepojaton mo'ko Jopoto kuranory supikiri tano wara. Aseme noro kurano me kytaijaton, mo'ko a'kanano me aitoto Jopoto kuranory wara enapa kykuranorykon waito'me.

3:3 Exodus 24:12, Jeremia 31:33, Ezechiël 11:19, 36:26

3:6 Jeremia 31:31

3:7 Exodus 34:29

3:13 Exodus 34:33

3:16 Exodus 34:34