Efese ponokon 'wano kareta
Uwapo torupamy
Oruwa siriko Efese po Paulus tamamina man. Iro ke ro o'win tywotapo man mo'karon moro ponokon Tamusi amyikanamon maro. Ero kareta tymero i'wa man ipori'tomato'ko'me. One wara mo'karon Tamusi na'nanopy'san wairy 'se Tamusi wairy ekari'san iru'pyn me imero ero kareta ta. Tameronokon otykon ekarityry ta moro tywonumengary uku'pojan. Amykon terapa Tamusi na'nanopy'san apyimykon 'wano me enapa ero kareta wairy amyikaton amykon oty uku'namon.
Ero kareta wota'saka'san
1:1-2 Kareta a'motopo auranano
1:3 - 3:21 Kristus ta mo'karon Tamusi amyikanamon kuranondory
4:1 - 6:20 Moro asery amano emery
6:21-24 Kareta y'ma'topo auranano
1
Kareta a'motopo auranano
Paulus, mo'ko Tamusi nisanory wararo Jesus Kristus napojoma'po, ero kareta merojan mo'karon Efese* Amykon moro ‘Efese’ animero'pa tywaije mandon. ponokon Tamusi wyinonokon 'wa, mo'karon Kristus Jesus amyikanamon 'wa. Apojoma'san 18:19-21, 19:1 Oro mo'ko kyjumykon Tamusi, mo'ko Jopoto Jesus Kristus enapa tyturu'poporykon eneposen o'waine. Oro sara'me ajysen.
Mo'karon Tamusi napo'i'san waipory
Tykuranondo nainen mo'ko Kyjopotorykon Jesus Kristus jumy Tamusi. Mo'ko 'wa ro irombo tykuranondo kytaton pa'poro kapu tano kurano oty ke mo'ko Kristus ta. Mo'ko Kristus ta ro ero nono wo'kapyry uwaporo tapyije i'wa tywaije kytaton, tywyinonokon me kywaito'ko'me, ija'wany'pa tombata kywaito'ko'me enapa aipynano ta. Kari'na pynary ke ty'wa penaro terapa ty'makon me kywairykon man tyje i'wa tywaije man mo'ko Jesus Kristus ta. Moro wara ro irombo oty wairy 'se tywaije man. Iwara moro toty awongapojan mo'ko tynipynary ta ky'waine tynyry'po kurano poko.
Mo'ko ta ro tymboka i'wa kytaton moro imynuru ke. Morokon kyja'wanykonymbo tyka i'wa man, poto me imero moro tyturu'popory wairy ke. Kolose 1:14 Tywonumengapore tywairy ta, oty ukutyry ta enapa ty'wa moro tyturu'popory poto me imero tanepo i'wa man. Mo'ko Kristus ta moro tywonumenga'pombo kapy'mary man yry'po wara ro ty'wa, moro tynisanory poko tamorepa i'wa kytaton. 10 Moro inisanory me ro tywaije man moro tywonumenga'pombo kapy'mary, tywaije pa'poro oty we'i'po mero. Iwara pa'poro morokon kapu tanokon, nono tu'ponokon otykon a'nanopyry 'se tywaije man mo'ko Kristus upi'nonaka.
11 Mo'ko Kristus ta enapa Tamusi pyitorykon me na'na tyje tywaije man, mo'ko Tamusi 'wa moro tywonumengary yry'po wara ro. Tynisanory wara ro irombo Tamusi pa'poro oty ta kynemaminanon. 12 Iwara moro ikuranory poko ety awongary taro na'na man mo'ko Kristus po penaro terapa o'po'tononymbo me.
13 O'waine enapa moro iporono auranano, moro uta'no wyino ajunemyrykon man ekari'nen iru'pyn oka tota man. Moro amyika'po ke ro o'waine tywyinonokon me tyje mandon Tamusi 'wa. Mo'ko tykatopombo kurano a'kanano irombo tyje i'wa man o'waine. 14 Mo'ko a'kanano ro moro ky'waine Tamusi wyino oty apyiry man pori'tomanon. Tywyinonokon me kymbokarykon 'se tywaije man. Iwara moro ikuranory poko ety awongary taro kytaton.
Paulus auranary Tamusi 'wa
15 Mo'ko Jopoto Jesus ta o'waine Tamusi amyikary, o'waine pa'poro mo'karon Tamusi wyinonokon pynary setai. Iro ke ro 16 o'kapyn roten Tamusi ety sawongaje apokoine. O'kapyn roten irombo kajatojaton moro Tamusi 'wa yjauranary jako. 17 Waturupoja mo'ko Kyjopotorykon Jesus Kristus tamusiry 'wa, mo'ko kurano jumynano 'wa, mo'ko tywonumengaporen a'kanano, mo'ko o'waine Tamusi uku'pojan inoro yto'me i'wa o'waine. 18 Oro moro aturu'san enuru 'wano me taweije oty nainen. Iwara muku'ta'ton oty me moro i'wa ako'mato'konymbo aimomo'topo wairy, oty me moro tywyinonokon 'wa inyry kurano waipory wairy, 19 oty me moro ky'wanokon me ina'kuru pa'poro oty ko'pono ipori'tory wairy enapa. Moro poto 'su ipori'tory emaminary poko ro Tamusi amyikanamon me kytaton.
20 Moro iro ro rapa pori'tonano mo'ko Kristus ta tamamina man, moro Tamusi 'wa iromby'san wyino awongary jako, moro Tamusi 'wa kapu ta tapo'tun wyino andy'mory jako enapa, Ware 110:1 21 pa'poro oty undymanamon epo, pa'poro typori'tokamon epo, pa'poro pana'pyngon epo, pa'poro jopotokon epo, pa'poro tajatomy atywano epo enapa iwaito'me, erome roten kapyn, aire enapa te. 22 Pa'poro oty moro ipupuru upi'nonaka tyje i'wa man. Pa'poro oty epo jopoto me tyje i'wa man mo'karon tyna'nanopy'san apyimy 'wano me. Kolose 1:18 Ware 8:6 23 Mo'karon ina'nanopy'san apyimy undymanen me ro man. Mo'karon ina'nanopy'san apyimy a'no'kanon mo'ko pa'poro oty a'no'kanen.

*1:1 Amykon moro ‘Efese’ animero'pa tywaije mandon.

1:1 Apojoma'san 18:19-21, 19:1

1:7 Kolose 1:14

1:20 Ware 110:1

1:22 Kolose 1:18

1:22 Ware 8:6