6
Ase'wa opano'no
Yja'sakarykon, amy 'wa yja'wan oty kapyrymbo epory'poto o'waine, amyjaron Tamusi a'kary narorykon me arotoko iru'pyn oma taka rapa. Pyi'me'ke erupatoko. Aseke oneko, amoro enapa aju'kuru pona. Ase'wa opano'toko. Iwara moro Kristus nyry'po omenano mika'ta'ton. Poto me amy poto me e'ipyn wokanopyry jako irombo, aseke kynomu'manon. Pa'poro kari'na 'wa aseke tamery mengary man. Moro wara ty'wano me roten kynotamyikatan. Amy terapa 'wa tywo'potyry ta kapyn kynotamyikatan. O'to aseke tywe'i'po poko irombo pa'poro kari'na wosaijomary kynaitan.
Mo'ko Tamusi auran poko omepatoto 'wa pa'poro tokosanokon iru'pyngon otykon wyino amy yry man mo'ko tamepanen ainaka. Kytomu'maton! Tamusi ataki'mapo'pa man. Kari'na irombo moro tynipomy'po po'san ro. Mo'ko aseke tyja'mun tu'po oty ponen irombo moro ja'munano nyry uta'no po'tan. Mo'ko a'kanano tu'po oty ponen rapa mo'ko a'kanano nyry i'matypyn amano po'tan. Moro iru'pyn oty kapyry poko irupota'pa kytaisen. Irupomamy'pa ka'taine, moro o'to kywe'i'san epety kysapyita'ton moro epety apyitopo kurita. 10 Iro ke ko'wu, oma epory wara ro ky'waine, moro iru'pyn oty kysika'sen pa'poro kari'na 'wano me, mo'karon Tamusi amyikanamon 'wano me 'ne ka'tu.
Kareta y'ma'topo auranano
11 Enetoko one wara potombo me terapa aseke yjainary ke ero merory y'wa o'waine. 12 Pa'poro mo'karon ja'munano ta tamepore tywoneporykon 'sangon awyry'katon awe'kotopoto'ko'me. Moro wara kynaijaton moro Kristus wakapuru poko kari'na erekuru 'wa tywekenarykon uremeto'me roten. 13 Aseke pairo mo'karon e'kotono 'sangon moro omenano mero'po wykary wara e'i'pa mandon. O'kotoporykon 'se te mandon, moro o'koto'san poko tywotamyikato'ko'me. 14 Awu te moro wara ywotamyikary 'se'pa wa. Ywotamyikary 'se roten wa mo'ko Kyjopotorykon Jesus Kristus wakapuru poko. Mo'ko poko ro ero nono wakapu poko typoka man y'wano me. Awu enapa typoka wa ero nono 'wano me. 15 Otymbo ro waty irombo man e'kotono ta, i'koto'pa aino ta pai. Moro asery me aino te poto me man. 16 Pa'poro mo'karon moro 'ne omenano wara amandonon 'wano me, mo'karon Tamusi pyitorykon Israel pajanymbo 'wano me enapa, sara'me aino nainen, kotano enery enapa.
17 Amy pairo noro kari'na yjamiromo'ka'pa nainen. Awu yja'mun poko irombo morokon Jesus upu'po me ywo'po pa'sanymbo kynonepojan.
18 Mo'ko Kyjopotorykon Jesus Kristus turu'popory aja'karykon maro nainen, yja'sakarykon. Iwara ro nainen.