Kristus amyikanamon Simosu 'wano kareta
Uwapo torupamy
Ero kareta meronenymbo atukuty'pa man. Mo'karon Jopoto Jesus Kristus amyikanamon Simosu 'wano me te tymero man, mo'ja ro Kristus amyikato'me i'waine. Moro penato omenano mero'po wykary wara Tamusi ety awongary pona i'waine kynurujaton. Moro penato omenano mero'po nyry'po ko'po moro Jesus Kristus nyry'po wairy ekari'san. Pa'poro oty ko'po mo'ko Jesus Kristus wairy ekari'san. Moro penato omenano mero'po pyitorykon ko'po, mo'ko Moses ko'po, mo'ko A'aron ko'po enapa mo'ko Jesus wairy ekari'san. Iru'pa 'ne ka'tu rapa moro asery omenano wairy ekari'san. Morokon Tamusi wykato'konymbo apyinamon me mo'karon Jesus amyikanamon wairy ekari'san. Kynurujaton enari'ma Tamusi apo'ny 'wa itoto'ko'me, tapano'to'ko'me i'wa. Moro enari'ma tywairykon emary kapyn i'waine man. Mo'karon uwaponokonymbo Tamusi amyikanamonymbo wara iwairykon man.
Ero kareta wota'saka'san
1:1 - 2:18 Kapu tanokon apojonano ko'po poto me Jesus wairy
3:1 - 4:13 Moses ko'po poto me Jesus wairy
4:14 - 7:28 Mo'ko Tamusi pokonokon jopotory me Jesus wairy
8:1 - 9:28 Moro asery Tamusi wykatopombo
10:1-39 Pari'pe 'ne ka'tu rapa moro Tamusi 'wa Kristus nyry'po wairy
11:1-40 Mo'karon uwaponokonymbo Tamusi amyikanamonymbo
12:1 - 13:19 One wara mo'karon Tamusi amyikanamon emamyry man
13:20-25 Kareta y'ma'topo auranano
1
Mo'ko Tamusi ymuru wairy poto me
Penaro o'kapyn roten pyime auranano ta Tamusi 'wa mo'karon kytangonymbo torupa tywaije mandon mo'karon tauran uku'ponamon yndary ke. Erokon irokonymbo ro kurita te torupa tywaije i'wa kytaton mo'ko tymuru yndary ke. Mo'ko ro pa'poro oty apyinen man me tyje tywaije i'wa man. Mo'ko ta enapa pa'poro oty tyka'se tywaije i'wa man.
Mo'ko Tamusi ymuru moro ikuranory enepojan. Emery arojan ro. Moro auran pori'tory pa'poro oty undymanon. Moro yja'wan me e'i'po wyino ekorokano enepo'po wyino, tywotandy'mo man mo'ko poto 'su kawono apo'tun wyino.
Mo'karon kapu tanokon apojonano ko'po kawo tywaije man. Mo'karon apojonano etykon ko'po irombo kawono atywano tapyije tywaije i'wa man.
Amy jako pairo amy tapojon 'wa yka'pa Tamusi tywaije man: Ware 2:7, 2 Samuel 7:14, 1 Kronieken 17:13
Ymuru amoro mana. Erome kypa'kanopyi.
 
Amy apojonano poko enapa yka'pa tywaije man:
Ijumy me waitake. Mo'ko ymuru me kynaitan.
 
Irombo nono tu'ponaka mo'ko koromono tymuru aropory jako, tyka rapa man: Deuteronomium 32:43 (LXX)
Pa'poro Tamusi apojongon kynokunamata'ton ipo'ponaka.
 
Mo'karon tapojongon poko rapa tyka man: Ware 104:4 (LXX)
Mo'ko pepeito me mo'karon tapojongon yjan inoro, mo'ko wa'to ka'muru me mo'karon typyitorykon yjan inoro.
 
Mo'ko tymuru poko tyka man: Ware 45:6-7
Moro jopoto me awaitopo ajapo'ny, Tamusi, mondo roten kynaitan. Sapatoro imero moro anundymary mundymaje moro ajaposeny ke. Tamambore aino typyne o'wa man. Emambo'pa aino ajato'ke man. Iro ke ro, Tamusi, tawa'poren jopoto me tyje Tamusi 'wa mana mo'karon aja'sakarykon ko'po.
 
10 Tyka enapa man: Ware 102:25-27 (LXX)
O'wa, Jopoto, moro nono koromo tapo'nyndo man. Morokon kapu ajainary 'wa tyka'se man. 11 Morokon kynuta'tan. Amoro te maitake roten. Pa'poro morokon amy penato'po wo'mynano wara kynaitan. 12 Memimata'ton amy yngajondynano amemyry wara. Amy wo'mynano wara kyne'petakamatan. Amoro te ajemery mero maitake. Morokon asirikory i'maty'pa roten kynaitan.
 
13 Amy tapojon 'wa 'kare enapa tyka nan: Ware 110:1
Yjapo'tun wyino atandy'moko, mo'karon ajenono'namon yry 'wa ro y'wa apupuru apo'ny me.
 
14 Pa'poro 'kare mo'karon kapu tanokon apojonano, Tamusi 'wanokon me amaminatonon a'kanano kapyn mo'karon nandon. Emoky'pa 'kare nandon mo'karon emamyrykon unemyry man kynaitan inaron epano'namon me.

1:5 Ware 2:7, 2 Samuel 7:14, 1 Kronieken 17:13

1:6 Deuteronomium 32:43 (LXX)

1:7 Ware 104:4 (LXX)

1:8 Ware 45:6-7

1:10 Ware 102:25-27 (LXX)

1:13 Ware 110:1