Filemon 'wano kareta
Uwapo torupamy
Mo'ko Filemon typyratake tywaije man. Mo'karon Kolose po Tamusi na'nanopy'san apyimy a'sakary mo'ko tywaije man. Mo'ko Filemon jako typyitory me kari'na aporemyndory taro kari'na tywaije man. Mo'ko Filemon enapa pyitonano aporemy me tywaije man. Amy Onesimus tatynen ipyitory tywetuwarika tywaije man. Mo'ko ro Paulus ekosa Kristus amyikanen me tywaije man. Paulus 'wa ero kareta tymero man mo'ko Filemon tuwarenge'to'me mo'ko typyitory Onesimus wetuwarika'po poko. Amy Kristus amyikanen ta'sakary me Onesimus apyito'me rapa i'wa kynurujan.
1
Kareta a'motopo auranano
Paulus, mo'ko Kristus Jesus upu'po me aru'ka'po, mo'ko ka'sakarykon Timoteus maro ero kareta merojan mo'ko typynen na'na emaminary a'sakary Filemon 'wa, mo'ko ka'sakarykon Apfia 'wa, mo'ko kywo'wo'marykon a'sakary Arkipo 'wa, mo'karon ajauty po Tamusi na'nanopy'san 'wa enapa. Kolose 4:17 Oro mo'ko kyjumykon Tamusi, mo'ko Kyjopotorykon Jesus Kristus enapa tyturu'poporykon eneposen o'waine. Oro sara'me ajysen.
Paulus ewa'pory
Mo'ko ytamusiry ety sawongaje, moro Tamusi 'wa yjauranary jako ajejatory wara ro. Setaje irombo moro o'wa mo'ko Jopoto Jesus pynary, mo'karon Tamusi wyinonokon pynary, moro o'wa pa'poro amyikarykon enapa. Waturupoja ro moro asewara na'na maro o'wa Tamusi amyikary pori'tomato'me moro o'wa pa'poro kurangon otykon, morokon Kristus 'wano me ikapyry taro kytaton irokon ukutyry 'wa. Moro o'wa kari'na pynary yjewa'poroi imero. Ypana'tomai enapa. Mo'karon Tamusi wyinonokon turu'san irombo tandy'mopo o'wa man, yja'sakary.
Paulus auranary Onesimus aijomato'me
Iro ke ro, moro Kristus ta moro o'to awairy man ekarityry taro ywairy se'me rypo, moro aipynano upu'po me waturupoja roten. Iwara awu, Paulus, mo'ko uwapotombo, itaka ro erome Kristus Jesus upu'po me aru'ka'po, 10 waturupoja o'wa mo'ko yja'wangon kari'na aru'katopo ta ynipa'kanopy'po ymuru Onesimus 'wano me. Kolose 4:9 11 Uwapo o'wano me uwam'po tywaito. Erome te okororo ky'wano me tamamimbore tywairy uku'san. 12 Mo'ko ro semo'sa rapa o'wa, yjekosa iwairy 'se rypo yturu'po wairy se'me.
13 Yjekosa rypo imero apyiry 'se we'i, moro iru'pyn oka upu'po me yjaru'ka'po epatomanen me iwaito'me ajekataka. 14 Arato te o'to ywairy 'se'pa we'i. Iwara tywyry'ka me kapyn, anisanory me te iru'pyn oty ka'nen me maitake.
15 Ero wara pai tywaije suku'sa: A'si'ko tywomima awyino tywaije man, ajekosa roten tywaito'me, 16 pyitonano me kapyn noro, pyitonano ko'pono me te, amy typynen a'sakanano me. Y'wa moro wara terapa imero man. O'wa 'ne ka'tu rapa moro wara kynaitan, kari'na me, Kristus wyinono me enapa. 17 Ymaro o'win awotapory jako, apyiko me rapa, moro o'wa yjapyiry manombo wara. 18 O'wano me amy yja'wan oty kapy'poto i'wa, tu'tanone ajekosa a'ta pai, yju'tano me u'kuko. 19 Awu, Paulus, aseke simeroja: awu sepematake. Moro ko'po te yjekosa moro ajemamyry poko tu'tanone awairy ekarityry 'se'pa rypo wa. 20 A'a, yja'sakary, a'si'ko iru'pa kypoko mo'ko Jopoto ta. Yturu'po andy'mopoko Kristus ta.
Kareta y'ma'topo auranano
21 Y'wa awepanamary man amyikary ta ero kareta simeroja. Moro ywykatopombo ko'po 'ne ka'tu rapa o'to awairy man suku'sa iru'pyn po. 22 Amy o'ny'topo enapa ikura'mako me y'wano me. Morokon awe'pimato'kon 'wa irombo ajekosaine yjypory po wo'po'sa.
23 “Iru'pa aiko!” tyka'san aropojaton o'wa mo'ko Kristus Jesus ta ymaro aru'ka'po Epafras, Kolose 1:7, 4:12 24 mo'karon amykon enapa yjemaminary a'sakarykon Markus, Aristarko, Demas, Lukas. Apojoma'san 12:12,25, 13:13, 15:37-39, 19:29, 27:2, Kolose 4:10,14, 2 Timoteus 4:10,11
25 Oro mo'ko Jopoto Jesus Kristus turu'popory aja'karykon maro nainen.

1:2 Kolose 4:17

1:10 Kolose 4:9

1:23 Kolose 1:7, 4:12

1:24 Apojoma'san 12:12,25, 13:13, 15:37-39, 19:29, 27:2, Kolose 4:10,14, 2 Timoteus 4:10,11