Filipi ponokon 'wano kareta
Uwapo torupamy
Moro iru'pyn oka ekaro okomboto tytotopo ta Paulus 'wa na'nen Filipi po kari'na emamyry tu'mapo tywaije man Tamusi wyinonaka. Moro koromono Europa po Tamusi na'nanopy'san apyimy me moro tywaije man. Ero kareta merory jako, mo'ko Paulus Rome po yja'wan kari'na aru'katopo ta tywaije man. Morokon ty'wa inaropo'san otykon poko tawa'pore tywairy ekari'san mo'karon Filipi ponokon 'wa ero kareta ta. Ipori'tomarykon 'se enapa man. Mo'ko Kristus ta roten tawa'pore 'ne tywairy taro kari'na wairy ekari'san.
Ero kareta wota'saka'san
1:1-11 Kareta a'motopo auranano
1:12-26 Yja'wan kari'na aru'katopo ta Paulus wairy
1:27 - 2:30 Kristus maro o'win mo'karon Tamusi amyikanamon wairy man
3:1-21 Poto me 'ne moro Kristus ukutyry wairy
4:1-20 Mo'karon Filipi po Tamusi na'nanopy'san apyimy maro o'win Paulus wotapory
4:21-23 Kareta y'ma'topo auranano
1
Kareta a'motopo auranano
Paulus, Timoteus enapa, mo'karon Kristus Jesus pyitorykon me mandon inaron, ero kareta merojaton pa'poro mo'karon Filipi po Kristus Jesus ta Tamusi wyinonokon 'wa, mo'karon enenamon 'wa, mo'karon enenamon epatongon 'wa enapa. Oro mo'ko kyjumykon Tamusi turu'popory, mo'ko Jopoto Jesus Kristus turu'popory enapa amaroine nainen. Sara'me enapa ajysen.
One wara Tamusi 'wa Paulus auranary
3-4 O'kapyn roten ytamusiry ety sawongaje, apokoine ywonumengary jako. Apokoine Tamusi 'wa yjauranary wara ro tawa'pore wa. Uwaponombo poro irombo moro iru'pyn oka aripapyry mepano'saton. Erome noro moro wara maijaton. Mo'ko otaine amy iru'pyn amaminano a'monenymbo 'wa mo'ko Kristus Jesus wo'topo kurita 'wa ro ikapy'mary man enapa samyikaje imero.
Iru'pa man apokoine moro wara ywonumengary. Yturu'po ta irombo pa'poro mandon. Moro yja'wangon kari'na aru'katopo ta yja'ta 'kuru, moro iru'pyn oka aijomary jako y'wa, moro y'wa ipori'tomary jako enapa moro Tamusi kuranory ta yjemaminary a'sakarykon me tywaije mandon. Pa'poro ajenerykon sanory ywojan, apynarykon ke y'wa mo'ko Kristus Jesus pyny ke. Moro amyikaponen me ro Tamusi man. Tamusi 'wa waturupoja aseme noro moro pynato awairykon wepuito'me, oty ukutyry ta o'waine, tuwaro awairykon ta enapa. 10 Iwara morokon kurangonymbo otykon muku'ta'ton. Irombo tykoroka, emendo'pa enapa maita'ton moro Kristus wo'topo kurita wopyry 'wa ro. Apojoma'san 16:12 11 Tamambore imero maita'ton. Jesus Kristus 'wa moro wara tyje maita'ton, Tamusi ety awongato'me imero.
Moro iru'pyn oka amyikapory Paulus 'wa
12 Yja'sakarykon, morokon yjeponamonymbo otykon 'wa moro iru'pyn oka aripapyry epanopy'po ukutyry 'se wa o'waine. 13 Kristus upu'po me taru'ka ywairy irombo tuku'se man pa'poro mo'karon Rome pono jopoto auty tanokon oranano 'wa, pa'poro mo'karon amykon terapa kari'na 'wa enapa. Apojoma'san 28:30 14 Pyime Kristus wyinonokon 'wa mo'ko jopoto tamyika 'ne ka'tu rapa man moro yja'wangon kari'na aru'katopo ta ywairy ke. Enari'ma 'ne ka'tu rapa moro iru'pyn oka ekari'saton. 15 Amykonymbo te mo'ko Kristus ekarojaton tyko'ponokon me Paulus wairy wairy ke tato'keine, u'kuto tywairykon ke enapa. Amykonymbo te moro wara kynaijaton tywonumengapore tywairykon ke. 16 Ypynaton. Moro iru'pyn oka aijomanen me tyje ywairy uku'saton. 17 Mo'karon amykonymbo te mo'ko Kristus ekarojaton yko'po tywairykon sanory ta. Onumengapo'pa mandon. Moro taru'ka ywairy awosinanopyry po kyno'po'saton. 18 O'to waty te man. Tywonumengapore, onumengapo'pa pai mo'karon ekari'namon a'ta ro rypo, mo'ko Kristus ekary kynotaripa'san. Moro ro yjewa'porojan.
Mo'ja ro enapa tawa'pore waitake. 19 Iru'pa irombo ero oty wyino ywo'kary man suku'sa. Moro Tamusi 'wa ajauranarykon, moro Jesus Kristus a'kary 'wa yjepanopyry enapa yjunendan. 20 Epy'i'to'pa ywairy man po wo'po'sa, enari'ma yjauranary man po enapa. Iwara o'kapyn mo'ko Kristus ety awongapory wara y'wa, erome enapa sawongapotake, nuro yja'ta, yrombyry jako ro rypo enapa.
21 Moro yjemamyry mo'ko Kristus 'wano me man. Moro yrombyry ko'wu iru'pyn oty ene'tan. 22 Yjemamyry man jako te, iru'pyn oty ene'tan enapa moro yjemaminary. Otypan apyiry man anukuty'pa wa. 23 Okororo morokon otykon yjapyiry 'se man. Ero amano nory 'se terapa wa mo'ko Kristus ekosa ywaito'me. Moro ro irombo iru'pa 'ne ka'tu rapa man. 24 Ero amano ta ywairy te poto me 'ne ka'tu rapa man o'wanokon me. 25 Moro amyikary ke ro y'wa, ero amano ta noro ywairy man suku'sa. Ajekosaine waitake Kristus wyinonokon me ajepano'to'ko'me, ajewa'poroto'ko'me enapa. 26 Iwara Kristus Jesus ta ypoko matamyikata'ton 'ne ka'tu rapa, ywopy'poto rapa o'waine.
Mo'karon Filipi ponokon ururu Paulus 'wa
27 Mo'ko Kristus ekapory wara roten te moro ajemamyrykon arotoko. Ajeneine ywopy'poto, uwa yja'ta ro rypo, o'win a'kanano ta aweja'nakarykon etary 'se wa. O'win turu'ponano maro moro tamyikamy iru'pyn oka poko awo'mikarykon etary 'se wa. 28 Awety'kaporykon kapyn pairo man mo'karon ajenono'namon 'wa. Moro iru'pyn oka amyikanamon me awairykon irombo utapyrykon man enepojan. Amyjaron te ajunemyrykon man enepojan. Tamusi ajunenda'ton. 29 Kurano tapyije o'waine man Kristus 'wanokon me awaito'ko'me. Mamyikaton roten kapyn. Maikota'maton enapa te i'wano me. 30 Ywe'kuru wara enapa me'kujaton. Moro ywe'kuru ro tone o'waine man. Erome metaton enapa. Apojoma'san 16:19-40

1:10 Apojoma'san 16:12

1:13 Apojoma'san 28:30

1:30 Apojoma'san 16:19-40