2
Mo'ko Kristus ta ajapokumarykon jako iro ke, aipynano 'wa apana'tomarykon jako, o'win a'kanano ta aja'taine, kotano enery jako o'waine, kawa'poropotoko imero moro o'win awonumengarykon wairy 'wa, moro o'win awaipynarykon wairy 'wa, moro ase'wa awairykon 'wa, moro o'win awo'mikarykon wairy 'wa enapa. Aja'sakarykon ko'po awairykon 'se kytaiton. Typo roten kawonokon me kytokano'ton. Po'ponokon me te aitoko. Mo'karon aja'sakarykon apyitoko ako'ponokon me. Ajotyrykon poko roten kytonumengaton. Morokon aja'sakarykon otyrykon poko enapa te onumengatoko.
Oro moro onumengano, moro Jesus Kristus ekosa tywaije man iro ajekosaine enapa nainen.
Mo'ko ro Tamusi eneke tywaije man. Mo'ja ro moro Tamusi wara tywairy apyiry poko te tyweja'nakary 'se'pa tywaije man. Aseke moro poto me tywairymbo tynonda i'wa man, pyitonano eneke, kari'na eneke enapa tywotyry ta. Kari'na eneke tywosenepo man. Po'po tywotyje man. Ipanaja'na'pa tywaije man moro tyrombyry 'wa ro, moro wakapu poko tyrombyry 'wa ro. Iro ke ro Tamusi 'wa kawo imero tyje man. Pa'poro atywano ko'po kawo moro ety tyje i'wa man. 10 Iwara mo'ko Jesus ety ta pa'poro kapu tano, nono tu'pono, nono upi'nono wokunamary kynaitan. Jesaja 45:23 (LXX) 11 Pa'poro nunano 'wa Jopoto me Jesus Kristus ekarityry kynaitan mo'ko jumynano Tamusi ety awongato'me.
 
12 Ynipynarykon, ipanaja'na'pa maiton. Mondo yja'ta roten moro wara kytaiton. Erome uwa yja'ta 'ne ka'tu rapa ajenarirykon 'wa atytykarykon ta o'mikatoko, uta'no wyino ajunendo'ko'me. 13 Tamusi irombo otaine kynemaminanon. Moro tynisanory kapyry 'se ajynamon me man. Moro o'waine tynisanory ka'ponen me enapa man.
14 Pa'poro morokon anikapyrykon otykon kapyry o'waine man eru'pa, asauranaka'pa enapa. 15 Tupi me ajemendorykon wairy man. Ija'wany'pa imero awairykon man. Eja'wanga'pa awairykon man Tamusi y'makon me yja'wangon atany'ma'san kari'na ra'na. Kapu tanokon aweinano wara taweije awairykon man ero nono tu'po. Deuteronomium 32:5 16 Moro amano ene'nen oka apyitoko. Iwara mo'ko Kristus wo'topo kurita wopyry 'wa ro watamyikatake moro typo roten eka'numboty'pa ywe'i'po poko, moro typo roten o'mika'pa ywe'i'po poko enapa. 17 Tamusi 'wa tymy me moro o'waine Tamusi amyikary arory jako y'wa moro ymynuru we'kamyry man a'ta ro rypo, tawa'pore wa pa'poro amaroine. 18 Iwara amyjaron enapa tawa'pore aitoko ymaro.
Timoteus Epafroditus maro
19 Mo'ko Jopoto Jesus ta ko'i terapa mo'ko Timoteus emokyry 'se wa o'waine. Iwara one wara awairykon eta'poto y'wa, awu enapa sara'me waitake. 20 Mo'ko roten ywara oty apojan. Mo'ko roten iru'pa apokoine tywonumengary enepotan. 21 Pa'poro irombo mo'karon amykon terapa ty'wanokon me roten kyno'mikaton, mo'ko Jesus Kristus 'wano me kapyn te. 22 Tamyikapore te mo'ko Timoteus wairy muku'saton. Amy tyjumy maro amaminatoto pitani wara nemaminai ymaro moro iru'pyn oka aripa'to'me. 23 Mo'ko emokyry 'se ro wa o'waine, moro one wara ywairy man ukuty'po mero y'wa. 24 Aseke te awu enapa ko'i ywopyry man suku'sa imero mo'ko Jopoto ta.
25 Mo'ko yja'sakary, mo'ko yjemaminary a'sakary, mo'ko ywo'wo'mary a'sakary, mo'ko yjepaton me anemoky'san Epafroditus emokyry rapa y'wa o'waine iru'pa sepoja. 26 Pa'poro irombo ajenerykon 'se imero man. Kynesykanon, je'tun pe tywairy eta'po ke o'waine. 27 Iporo ro je'tun pe kynainen. Kyniromo'sakon rypo. Tamusi te ikotanory enen. Mo'ko kotanory roten kapyn, ykotanory enapa te. O'kapyn ywaikota'mary 'se'pa kynakon. 28 Ko'i terapa mo'ko Epafroditus semo'sa o'waine. Iwara enery rapa ajewa'porota'ton. Moro ro kata'mato ywairymbo aike'katan a'si'ko. 29 Moro o'waine iwopyry ewa'matoko iro ke imero mo'ko Jopoto wyinonokon me. Mo'kopangon apyitoko kawo imero. 30 Moro Kristus emamin upu'po me irombo romo'no tone i'wa man. Tamamyry uta'kary taro tywaije man amykon otykon, morokon ikapyry tupi o'waine man irokon poko yjepatomary poko.

2:10 Jesaja 45:23 (LXX)

2:15 Deuteronomium 32:5