Moro Johanes 'wa Jesus nenepo'po
Uwapo torupamy
Moro irombo ro Tamusi karetary tano kareta ero man. Ero nono y'matyry jakonokon otykon ekari'san ero kareta. Mo'ko Johanes 'wa tymero man. Moro imerory jako moro pa'wu Patmos po tywaije man. Ikota'mato'me moro po yry'po amyikapojan ero kareta. Moro po ro morokon o'ka'tonon man otykon tanepo mo'ko Jopoto Jesus 'wa man mo'ko Johanes 'wa. A'wembono auranano ytopo kurita kynaitan. Mo'ko ewa'rumy tamuru y'mondotan Tamusi. Mo'karon Tamusi amyikanamon e'manon ero kareta. Kynipori'tomaton enapa te.
Ero kareta wota'saka'san
1:1-20 Johanes 'wa Kristus wonepory
2:1–3:22 Morokon oko-to'imanokon Tamusi na'nanopy'san apyimykon 'wanokon kareta
4:1–8:5 Morokon oko-to'imanokon kareta apyipoto'kon
8:6–11:19 Morokon oko-to'imanokon kuti tangon
12:1–14:20 Mo'ko poto 'su okojumo maro o'wo'mano
15:1–19:5 Morokon oko-to'imanokon yja'wangon otykon moro Babylon utapyry maro
19:6–22:21 Mo'ko ewa'rumy tamuru y'mondory, moro asery nono, moro asery kapu enapa
1
Kareta a'motopo
Jesus Kristus nenepo'po ero man. I'wa Tamusi nyry'pombo ero man. I'wa ro mo'karon typyitorykon 'wa morokon ko'i terapa o'ka'tonon man otykon enepory 'se Tamusi tywaije man. Morokon otykon uku'po ro mo'ko typyitory Johanes 'wa amy kapu tano tapojon tomo'se Jesus Kristus 'wa man. Johanes ro moro Tamusi auranymbo, moro Jesus Kristus amyikaponen oka, pa'poro morokon tynene'san otykon enapa amyikapojan. Sara'me 'ne man mo'ko ero kareta tano Tamusi auranymbo erupanen. Sara'me 'ne mandon mo'karon etanamon, mo'karon tyturu'san ta kynapyijaton inaron. Ko'i terapa irombo morokon otykon kyno'ka'tan.
 
Johanes ero merojan morokon oko-to'imanokon Asia tanokon Tamusi na'nanopy'san apyimykon 'wa. Oro tyturu'poporykon eneposen o'waine, sara'me ajysen enapa mo'ko erome man inoro, mo'ko penaro terapa tywaije man inoro, mo'ko aire kyno'tan inoro, mo'karon oko-to'imanokon a'kanano, mo'karon apo'ny pono mandon inaron, Omimano 3:14, Jesus nenepo'po 4:5 mo'ko Jesus Kristus, mo'ko tamyikaporen otykon amyikaponen, mo'ko koromono me iromby'san wyino awomy'po, mo'ko ero nono tu'ponokon potonon jopotokon jopotory enapa. Jesaja 55:4, Ware 89:27
Mo'ko kypynanamon, mo'ko tymynuru ke kyja'wanykonymbo wyino kymbokanamonymbo, mo'ko tyjumy Tamusi nundymary ta jopotokon me, Tamusi pokonokon me enapa kynamonymbo, mo'ko ety ro kurano me nainen, i'matypyn me imero. Ipori'tory enapa poto me nainen mo'ja ro. Iwara ro 'kuru nainen. Omimano 19:6, Jesus nenepo'po 5:10
Eneko. Kapurutu maro kyno'tan. Pa'poro onunano kynenetan. Mo'karon ipukanamonymbo enapa kyneneta'ton. Irombo pa'poro ero nono tu'po amandonon kari'na kynamota'ton. A'a, iwara ro kynaitan. Daniel 7:13, Mateus 24:30, Markus 13:26, Lukas 21:27, 1 Tesalonika 4:17, Zacharia 12:10, Johanes 19:34,37, Zacharia 12:10, Mateus 24:30
“Moro alfa, moro omega enapa awu wa,” kynganon mo'ko Jopoto Tamusi, mo'ko erome man inoro, mo'ko penaro terapa tywaije man inoro, mo'ko aire kyno'tan inoro, mo'ko inorombo ro pari'pyn. Jesus nenepo'po 22:13, Omimano 3:14
Johanes 'wa oty enery a'mory Patmos po
Awu, Johanes, aja'sakarykon, awaraine enapa je'tun pangon otykon naky'kary, awaraine enapa moro Tamusi nundymary ta aitoto, awaraine enapa mo'ko Jesus ta eja'nakatoto, ywe'i'po moro Patmos tatynen pa'wu tu'po moro Tamusi auranymbo upu'po me, moro Jesus amyikaponen oka upu'po me enapa. 10 Mo'ko Jopoto 'wano kurita mo'ko Tamusi a'kary wopy'po ytu'ponaka. Ynga'na'po ta mo'ja imero amy auranano eta'po y'wa, amy kuti tam'po'kory ety wara imero. 11 Moro auranano eta'po y'wa ero wara: “Morokon anenerykon otykon imeroko amy kareta ta. Irombo aropoko morokon oko-to'imanokon Tamusi na'nanopy'san apyimykon 'wa: Efese 'wa, Smyrna 'wa, Pergamum 'wa, Tyatira 'wa, Sardes 'wa, Filadelfia 'wa, Laodisea 'wa.”
12 Irombo ywotu'ma'po mo'ko yjerupanen eneto'me y'wa. Moro ywotu'ma'po mero oko-to'ima ika'mi'po aweinano apo'nykon ene'san y'wa. 13 Morokon aweinano apo'nykon ra'na amy kari'na enekan ene'po y'wa. Tywewo'myndo kynakon amy typupuru taronaka masi'pyn wo'mynano ke. Ty'po'my kynakon ika'mi'po kapy'po ke. Daniel 7:13, Daniel 10:5 14 Unsety tamu'ne imero kynakon mauru wara. Enuru wa'to ka'muru wara imero kynakon. Daniel 10:6 Daniel 7:9 15 Ipupuru tykujuren siparari kenene'ta'po wara imero kynakon. Moro auran pyimanokon tuna apeinary mory wara imero kynakon. Ezechiël 1:24, 43:2 16 Apo'tun wyino aina oko-to'ima siriko kynakon. Moro indary wyino amy opatoro tyjeken supara kynepa'kakon. Moro embatary moro kurita'ne'neno weju wara imero kynakon.
17 Ene'po mero y'wa, iromby'po wara imero moro ipupuru po ywoma'po. Irombo tainary apo'tun yry'po i'wa ytu'ponaka. Ika'po y'wa: “Kytety'kai. Mo'ko koromono, mo'ko inorombo ro, Jesaja 44:6, 48:12, Jesus nenepo'po 2:8, 22:13 18 mo'ko nurono enapa awu wa. Yromo'nen. Erome te nuro wa i'matypyn me imero. Morokon romo'no ra'kererykon, morokon iromby'san waitopo ra'kererykon enapa yjekosa man. 19 Iro ke ko'wu morokon anene'san otykon, morokon erome aitonon otykon, morokon morokon pa'po me o'ka'tonon man otykon enapa imeroko. 20 O'to tauro'po me morokon oko-to'imanokon yjapo'tun wyino yjaina anenery siriko wairy, o'to tauro'po me morokon oko-to'imanokon ika'mi'po aweinano apo'nykon wairy enapa ero wara sekari'sa o'wa: Morokon oko-to'imanokon siriko, mo'karon oko-to'imanokon Tamusi na'nanopy'san apyimykon ekosanokon apojonano morokon man. Morokon oko-to'imanokon aweinano apo'nykon, morokon oko-to'imanokon Tamusi na'nanopy'san apyimykon morokon man.”

1:4 Omimano 3:14, Jesus nenepo'po 4:5

1:5 Jesaja 55:4, Ware 89:27

1:6 Omimano 19:6, Jesus nenepo'po 5:10

1:7 Daniel 7:13, Mateus 24:30, Markus 13:26, Lukas 21:27, 1 Tesalonika 4:17, Zacharia 12:10, Johanes 19:34,37, Zacharia 12:10, Mateus 24:30

1:8 Jesus nenepo'po 22:13, Omimano 3:14

1:13 Daniel 7:13, Daniel 10:5

1:14 Daniel 10:6

1:14 Daniel 7:9

1:15 Ezechiël 1:24, 43:2

1:17 Jesaja 44:6, 48:12, Jesus nenepo'po 2:8, 22:13