2
Efese 'wano kareta
“Mo'ko Efese po Tamusi na'nanopy'san apyimy ekosano apojonano 'wa imeroko:
 
“Ero wara nykaje mo'ko tapo'tun wyino taina morokon oko-to'imanokon siriko apyinen, morokon oko-to'imanokon ika'mi'po aweinano apo'nykon apata'pona ytopo'toto: Morokon anikapyry amaminano, moro awo'mikary, moro aweja'nakary suku'sa. O'wa enapa mo'karon tyja'wangamon kari'na y'tu'kary suku'sa. Mo'karon iporo waty apojoma'san me okari'tonon mimengan. Irombo tonapiramon me meposen. Meja'nakaje. Yjety upu'po me awosin pangon otykon mapo'i. Irupota'pa me'i. O'win amy oty roten te yja'wan me apoko sepoja. Moro koromonombo wara noro ypyna'pa mana. Onumengako rapa moro ojembo awoma'po poko. Ajemamyry u'mako rapa. Morokon koromo anikapy'sanymbo amaminano rapa ika'ko. Ijako irombo wo'take o'wa, moro ajekosano aweinano apo'ny emima, moro ajemamyry anu'ma'pa aja'ta. Yjapokupe te man moro o'wa yja'wan me mo'karon Nikolas wyinonokon nikapyry amaminano epory, y'wa yja'wan me epory wara enapa.
“Mo'ko typanaken nepanaman o'to mo'ko Tamusi a'kary wykary 'wa mo'karon Tamusi na'nanopy'san apyimykon 'wa. Mo'ko eja'naka'po ro supatake moro Tamusi pyrorory tano amano ynen wewe epery ke.” Genesis 2:9, Jesus nenepo'po 22:2, Ezechiël 28:13, 31:8 (LXX)
Smyrna 'wano kareta
“Mo'ko Smyrna po Tamusi na'nanopy'san apyimy ekosano apojonano 'wa imeroko: Jesaja 44:6, 48:12, Jesus nenepo'po 1:17, 22:13
 
“Ero wara nykaje mo'ko koromono, mo'ko inorombo ro, mo'ko tyromo'se tywaije man, irombo erome nuro man inoro: Moro apoko yja'wan me kari'na wairy, moro omi ta awairy suku'sa. (Typyratake enapa awairy te suku'sa.) Mo'karon iporo waty Simosu me okari'tonon mo'karon Satan wyinonokon me mandon inaron 'wa ajejuru suku'sa. 10 Moro ajeponen man ata'karykano pona kytety'kai. Mo'ko ewa'rumy tamuru amykon ara'nanokon aru'kapotan. Ainapatoro kurita mene imero mata'karykata'ton. Arombyry 'wa ro te tamyikapore aiko. Irombo moro nuronokon man 'wano u'mari amy sytake o'wa.
11 “Mo'ko typanaken nepanaman o'to mo'ko Tamusi a'kary wykary 'wa mo'karon Tamusi na'nanopy'san apyimykon 'wa. Mo'ko eja'naka'po anyry'pa ro yja'wan me o'to moro ijokonory romo'no kynaitan.” Jesus nenepo'po 20:14, 21:8
Pergamum 'wano kareta
12 “Mo'ko Pergamum po Tamusi na'nanopy'san apyimy ekosano apojonano 'wa imeroko:
 
“Ero wara nykaje mo'ko opatoro tyjeken supara ekosa man inoro: 13 Oje ajemamyry suku'sa: mo'ko Satan wotandy'motopo po. Yjety anemapo'pa mana. Ajekosaine, moro Satan emandopo po, mo'ko tamyikaporen yjamyikaponen Antipas wo'po ro rypo moro o'wa yjamyikary ana'koto'pa ne'i.
14 “Amykon otykon te yja'wan me apoko sepoja. Amykon mo'ko Bileam nyry'po omepano apyinamon ajekosa mandon. Mo'ko 'wa ro mo'ko Balak tamepa tywaije man mo'karon Israel pajanymbo emapory poko. Turu i'wa tywaije mandon ikapy'san tamusi 'wa yry'san tonomy onoto'me i'waine, wararo roten woryijan, wokyryjan maro iwaito'ko'me enapa. Numeri 22:5,7, 31:16, Deuteronomium 23:4, Numeri 25:1-3 15 Iwaraine enapa amykon mo'ko Nikolas nyry omepano apyinamon ajekosa mandon. 16 Ajemamyry u'mako rapa. Ijako irombo ko'i o'wa wo'take imaroine o'wo'ma moro yndano supara ke.
17 Mo'ko typanaken nepanaman o'to mo'ko Tamusi a'kary wykary 'wa mo'karon Tamusi na'nanopy'san apyimykon 'wa. Mo'ko eja'naka'po supatake moro unemy'po mana ke. Amy tamu'nen tapusikiri enapa sytake i'wa. Moro tu'po ro amy asery atywano tymero kynaitan. Moro atywano uku'tan ro mo'ko apyinen roten.” Omimano 16:14-15, 16:33-34, Johanes 6:48-50, Jesaja 62:2, 65:15
Tyatira 'wano kareta
18 “Mo'ko Tyatira po Tamusi na'nanopy'san apyimy ekosano apojonano 'wa imeroko:
 
“Ero wara nykaje mo'ko Tamusi ymuru, mo'ko tyka'mure enuru man inoro, mo'ko tykujuren siparari wara ipupuru man inoro enapa: 19 Morokon anikapyry amaminano, moro ajekosano aipynano, moro o'wa Tamusi amyikary, moro o'wa aja'sakarykon epanopyry, moro aweja'nakary enapa suku'sa. Morokon erome anikapyry amaminano wairy suku'sa poto me 'ne ka'tu rapa morokon uwaponokonymbo ko'po.
20 “O'win amy oty te yja'wan me apoko sepoja. Mo'ko Isebel tatynen woryi 'wa inisanory mika'pojan. Mo'ko ro amy Tamusi auran uku'ponen me kynokari'san. Mo'karon ypyitorykon arojan yja'wan oma taka, emeparykon ta. Wararo roten wokyryjan, woryijan maro kynypojaton. Ikapy'san tamusi 'wa tymy onopojan enapa i'waine. 1 Koningen 16:31, 2 Koningen 9:22,30 21 Tamamyry u'mato'me rypo wykai i'wa. Tywotu'mary 'se'pa te man moro wararo aino wyino. 22 Je'tunano taka te semapotake. Mo'karon imaronokonymbo enapa mene sa'karykapota'ton, atu'ma'pa a'taine morokon inika'porykon wyino. 23 Mo'karon i'makon enapa si'ma'kata'ton. Iwara pa'poro morokon Tamusi na'nanopy'san apyimykon mo'ko pyrykotonano, turu'ponano menganen me ywairy uku'ta'ton. Pa'poro ajemamina'san wararo kapemata'ton. Ware 7:9, Jeremia 17:10, Ware 62:12
24 “Mo'karon amykon terapa Tyatira po moro omepano anaro'non 'wa, mo'karon Satan amorery ikato'kon anukuty'non 'wa te ero wara wykaje: Amy terapa oty anyry'pa otu'ponakaine waitake. 25 Moro ajekosaine man iro te mo'ja ro apyitoko, ywopyry 'wa ro. 26 “Mo'ko eja'naka'po 'wa, mo'ko i'matyry 'wa ro morokon ty'wa ywykato'kon ka'nenymbo 'wa pori'tonano sytake mo'karon kari'na apyimykon undymato'me. Ware 2:8-9 (LXX) 27 Moro taposeny siparari ke kynundymata'ton amy ori'no kapy'po y'mopo'nen wara imero. 28 Moro pori'tonano ro yjumy wyino sapyinen. Moro arukuma enapa i'wa sytake.
29 “Mo'ko typanaken nepanaman o'to mo'ko Tamusi a'kary wykary 'wa mo'karon Tamusi na'nanopy'san apyimykon 'wa.”

2:7 Genesis 2:9, Jesus nenepo'po 22:2, Ezechiël 28:13, 31:8 (LXX)

2:8 Jesaja 44:6, 48:12, Jesus nenepo'po 1:17, 22:13

2:11 Jesus nenepo'po 20:14, 21:8

2:14 Numeri 22:5,7, 31:16, Deuteronomium 23:4, Numeri 25:1-3

2:17 Omimano 16:14-15, 16:33-34, Johanes 6:48-50, Jesaja 62:2, 65:15

2:20 1 Koningen 16:31, 2 Koningen 9:22,30

2:23 Ware 7:9, Jeremia 17:10, Ware 62:12

2:26 Ware 2:8-9 (LXX)