3
Sardes 'wano kareta
“Mo'ko Sardes po Tamusi na'nanopy'san apyimy ekosano apojonano 'wa imeroko:
 
Ero wara nykaje mo'ko oko-to'imanokon Tamusi a'kary ekosa man inoro, mo'ko oko-to'imanokon siriko ekosa man inoro enapa: Anikapyry amaminano suku'sa. Nuro awairy ro rypo takare man. Tyromo'se te mana. Ajupakako. Mo'karon iromo'tonon ipana'tomako rapa. Amy pairo ajemamin anikapy'ma'pa mo'ko ytamusiry embata awe'i'po irombo sukutyi. Onumengako rapa moro anapo'i'po poko, moro aneta'po poko enapa. Morokon apyiko. Ajemamyry u'mako. Upaka'pa aja'ta te, amy manaman wopyry wara wo'take. Amy anukuty'tory ijururu ta kyporomu'katake. Mateus 24:43-44, Lukas 12:39-40, Jesus nenepo'po 16:15
Amykon te mandon Sardes po tywo'mykon anija'wanga'pa e'i'san. Mo'karon ro kyndopo'ta'ton ymaro tamu'nen wo'mynano ta, iru'pa tywe'i'san epety me. Mo'ko eja'naka'po moro wara enapa tamu'ne siwo'myndopotake. Ety ananga'pa waitake moro amano karetary wyino. Ywyinono me ety wairy sekari'take yjumy embata, mo'karon apojongon embata enapa. Omimano 32:32-33, Ware 69:28, Jesus nenepo'po 20:12, Mateus 10:32, Lukas 12:8
Mo'ko typanaken nepanaman o'to mo'ko Tamusi a'kary wykary 'wa mo'karon Tamusi na'nanopy'san apyimykon 'wa.”
Filadelfia 'wano kareta
“Mo'ko Filadelfia po Tamusi na'nanopy'san apyimy ekosano apojonano 'wa imeroko: Jesaja 22:22, Job 12:14
 
Ero wara nykaje mo'ko Tamusi wyinono, mo'ko iporono, mo'ko ekosa moro David ra'kerery man inoro, mo'ko i'wa pena ra'kereka'poto irakere'tory tupi me man inoro, mo'ko i'wa pena ra'kere'to'poto ira'kerekary tupi me man inoro: Morokon anikapyry amaminano suku'sa. Eneko. Ajembata amy pena sira'kerekai. Amy rapa ira'kere'tory upitan. Ru'me awairy se'me irombo moro yjauranymbo mikura'mai. Moro yjety anemapo'pa enapa me'i.
Eneko. Mo'karon iporo waty Simosu me okari'tonon, mo'karon Satan wyinonokon tonapiramon sene'pota'ton o'wa, apupuru po okunama. Irombo moro y'wa apynary uku'ta'ton. Jesaja 49:23, 60:14, Jesaja 43:4 10 Yjauranymbo ta ro meja'nakai. Iro ke ro moro kari'na u'kuto'ko'man jururu ta kunendake morokon pa'poro ero nono tu'ponokon kari'na u'kuto'ko'man otykon wyino. 11 Ko'i terapa wo'take! Moro anapo'i'po kysinondai, amy pairo 'wa moro aju'mariry pinary pona. 12 Mo'ko eja'naka'po ro sytake moro ytamusiry auty wakapuru me. Moro wyino omima'pa rapa kynaitan. Mo'ko poko ro moro ytamusiry ety, moro ytamusiry waitopo, moro asery Jerusalem moro kapu wyino, mo'ko ytamusiry wyino kynony'totan iro ety, moro asery yjety enapa simerotake. Jesus nenepo'po 21:2, Jesaja 62:2, 65:15
13 Mo'ko typanaken nepanaman o'to mo'ko Tamusi a'kary wykary 'wa mo'karon Tamusi na'nanopy'san apyimykon 'wa.”
Laodisea 'wano kareta
14 “Moro Laodisea po Tamusi na'nanopy'san apyimy ekosano apojonano 'wa imeroko: Tauroto'kon 8:22
 
“Ero wara nykaje mo'ko iporono, mo'ko iporo tamyikapore oty amyikaponen, mo'ko Tamusi 'wa oty kapyry a'motopombo: 15 Anikapyry amaminano suku'sa. Ty'sanore e'i'pa mana. Asin pe e'i'pa enapa mana. Ty'sanore rypo, asin pe pai awairy 'se wa. 16 Asin pe kapyn, ty'sanore kapyn, a'si'ko 'ko roten te asin pe awairy ke, karykatake yndary wyino. 17 Mykaje: ‘Typyratake wa. Ypyratatai. Amy pairo oty yjamono'ke e'i'pa man.’ Moro kata'mato, oty'pa, enu'pa, inopo'ma awairy anukuty'pa te mana.
18 “Iro ke ro kuruja: Moro wa'to ta emapo'po ika'mi'po epeka'ko ywyino, awaijopotomato'me. Tamu'namon wo'mynano epeka'ko ywyino, ikamisa'pa e'i'pa awaito'me. Onunano epity enapa epeka'ko ywyino, ajenutato'me. 19 Pa'poro mo'karon ynipynarykon se'mapo'sa. Situwaro'maton enapa. Iro ke ro ajasinako. Ajemamyry u'mako rapa. Tauroto'kon 3:12, Simosu 12:6 20 Eneko. Apenary po wa. Simorykaje. Amy yjauran etanen 'wa typenary etapurumaka'poto, i'wa wo'mytake. Irombo ase'wa na'na kynendametan. 21 Mo'ko eja'naka'po ro ymaro sandy'mopotake moro jopoto me ywaitopo yjapo'ny tu'po. Iwara enapa weja'nakan. Irombo ywotandy'mory sa'mon mo'ko yjumy ekosa moro jopoto me iwaitopo apo'ny tu'po.
22 “Mo'ko typanaken nepanaman o'to mo'ko Tamusi a'kary wykary 'wa mo'karon Tamusi na'nanopy'san apyimykon 'wa.”

3:3 Mateus 24:43-44, Lukas 12:39-40, Jesus nenepo'po 16:15

3:5 Omimano 32:32-33, Ware 69:28, Jesus nenepo'po 20:12, Mateus 10:32, Lukas 12:8

3:7 Jesaja 22:22, Job 12:14

3:9 Jesaja 49:23, 60:14, Jesaja 43:4

3:12 Jesus nenepo'po 21:2, Jesaja 62:2, 65:15

3:14 Tauroto'kon 8:22

3:19 Tauroto'kon 3:12, Simosu 12:6