9
Irombo mo'ko ijainatonenory apojonano 'wa moro tykutiry eto'po. Irombo amy siriko woma'po ene'po y'wa kapu wyino nono tu'ponaka. Moro siriko ainaka ro moro ije'pomyn topona ra'kerery yry'po. Irombo moro ije'pomyn topona etapurumaka'po i'wa. Irombo moro topona wyino amy poto 'su oty ekeitopo e'kyiny wara o'kyinano awomy'po. Moro o'kyinano 'wa ro moro weju ewa'rumanga'po kapu embatary maro. Genesis 19:28 Moro o'kyinano wyino ro kasapa wopy'san nono tu'ponaka. Mo'karon nono tu'ponokon sipiriri pori'toke yry'san. Omimano 10:12-15 Ika'san i'waine nono tu'po amy pairo itupu, amy pairo wewe anany'ma'pa iwaito'ko'me. Mo'karon tamepukon poko moro Tamusi wyino aino uku'potopo anaro'pa aitonon poko roten iwairykon kynakon. Ezechiël 9:4 Iworykon kapyn te i'waine kynakon. Ainatone nuno te ikota'marykon i'waine kynakon. Moro iputo'kon je'tun sipiriri je'tun wara kynakon. Morokon kurita ro mo'karon kari'na moro romo'no upita'ton. Moro romo'no anepory'pa te kynaita'ton. Tyrombyrykon 'se imero kynaita'ton. Moro romo'no te kynetuwarikatan iwyinoine. Job 3:21, Jeremia 8:3
Mo'karon kasapa warinu taka ytotonon kaware eneke kynatokon. Upu'san tu'po ika'mi'po kapy'san u'mari enekangon otykon kynatokon. Kari'na embatake kynatokon. Joel 2:4 Woryi unseke kynatokon. Kaikusi jeke kynatokon. Joel 1:6 I'po'paitykon siparari eneke kynatokon. Moro aporirykon pyimanokon warinu taka ytotonon kaware narory tarara more kynatokon. Joel 2:5 10 Sipiriri andy'ke, sipiriri emuke kynatokon. Morokon andykyrykon ta ro moro ipori'torykon kynakon, mo'karon kari'na kota'mato'me i'waine ainatone nuno. 11 Ijopotorykon me mo'ko ije'pomyn topona pono apojonano kynakon. Simosu auran ta Abadon ety me man, moro Griek auran ta Apolion.
12 Moro koromono atamono nyton. Eneko, oko noro amykon kyno'tan iwena'po ta.
13 Irombo mo'ko ijo'win-to'imanory apojonano 'wa moro tykutiry eto'po. Irombo morokon okupa'enokon moro ika'mi'po kapy'po Tamusi 'wa tymy apo'ny, moro Tamusi po'ponaka man iro remetyry wyino o'win amy auranano eta'po y'wa. Omimano 30:1-3 14 Mo'ko ijo'win-to'imanory tykutiken apojonano 'wa ika'po: “Mo'karon okupa'enokon moro poto 'su Eufrat tunary po imy'san apojonano imbokako.” 15 Irombo mo'karon okupa'enokon apojonano ymboka'san. Moro juru 'wanokon me, moro kurita 'wanokon me, moro nuno 'wanokon me, moro siriko 'wanokon me tykura'ma kynatokon, mo'karon kari'na joruwanorymbo amy woto'me i'waine. 16 Mo'karon kaware tu'ponokon warinu pokonokon apyimy wairy eta'po y'wa ainapatoro-kari'na miljoen me.
17 One'toto wara ywairy ta mo'karon kaware ene'san y'wa mo'karon itu'ponokon maro. Mo'karon kaware tu'ponokon y'po'paitykon kynatokon tapisuwire, takeneije, ty'kire enapa. Mo'karon kaware kaikusi u'ke kynatokon. Indarykon wyino wa'to, wa'to e'kyiny, suwapuru kyno'sakon. 18 Erokon oruwanokon indarykon wyino o'tonon yja'wangon otykon 'wa ro mo'karon kari'na joruwanorymbo amy y'ma'ka'po: moro wa'to 'wa, moro wa'to e'kyiny 'wa, moro suwapuru 'wa. 19 Mo'karon kaware pori'tory irombo indarykon ta man, andykyrykon ta enapa. Andykyrykon tu'kamon okoju eneke man. Ike ro kari'na kota'maton.
20 Mo'karon yja'wangon otykon niwo'torykonymbo kari'na we'i'san te atu'ma'pa morokon aseke tynikapy'san otykon wyino. Mo'karon enu'non, ipana'non, itopoty'non, ika'mi'po kapy'san, amu'nymbo kapy'san, tykujuren siparari kapy'san, topu kapy'san, wewe kapy'san tamusi ety anawongakepy'pa kynatokon. Ware 115:4-7, 135:15-17, Daniel 5:23 21 Atu'ma'pa enapa kynatokon moro ty'waine kari'na wory wyino, morokon tamoreke tywairykon wyino, moro wararo roten wokyry, woryi maro tywairykon wyino, moro maname tywairykon wyino.

9:2 Genesis 19:28

9:3 Omimano 10:12-15

9:4 Ezechiël 9:4

9:6 Job 3:21, Jeremia 8:3

9:7 Joel 2:4

9:8 Joel 1:6

9:9 Joel 2:5

9:13 Omimano 30:1-3

9:20 Ware 115:4-7, 135:15-17, Daniel 5:23