10
Irombo amy terapa pari'pyn apojonano wony'tory ene'po y'wa kapu wyino. Upu'po epo paramu kynakon. Embatary weju wara kynakon. Morokon i'sairy tyka'muramon wakapu wara kynakon. Aina amy kareta'membo karanga'po kynakon. Moro typupuru apo'tun yry'po i'wa parana tu'ponaka. Moro typupuru apojery yry'po i'wa nono tu'ponaka. Irombo kaikusi engywary wara mo'ja imero iko'ta'po. Iko'tary jako ro morokon oko-to'imanokon konomeru 'wa taurangon etapo'san. Morokon oko-to'imanokon konomeru aurana'ma'san wyino, aurangonymbo merory 'se wakon. Irombo te amy auranano eta'po y'wa kapu wyino. Ika'po: “Morokon oko-to'imanokon konomeru aurangonymbo unengo. Kysimeroi koro.”
Irombo mo'ko apojonano, mo'ko parana tu'po, nono tu'po enapa pyre senejakon inoro 'wa tainary apo'tun awonga'po kapu 'wa. Omimano 20:11, Deuteronomium 32:40, Daniel 12:7, Amos 3:7 Irombo mo'ko i'matypyn me imero nuro man inoro, mo'ko pa'poro itanokon maro kapu ka'nenymbo, mo'ko pa'poro itu'ponokon maro nono ka'nenymbo, mo'ko pa'poro itanokon maro parana ka'nenymbo ety ejatory ta ika'po: “Aimomo'nombo kynaike'tan. Mo'ko ijoko-to'imanory apojonano 'wa moro tykutiry etory man jako, moro unemy'po Tamusi nisanory tywo'ka'se kynaitan, inekaro'pombo wara ro mo'karon tauran uku'ponamonymbo typyitorykonymbo 'wa.”
Irombo moro kapu wyino yneta'po auranano wykary eta'po rapa y'wa. Ika'po y'wa: “Mo'ko apojonano, mo'ko parana tu'po, nono tu'po enapa pyre man inoro ainano kareta karanga'po apyitango.” Ezechiël 2:8–3:3 Irombo ywyto'po mo'ko apojonano 'wa. Ywyka'po i'wa moro kareta yto'me i'wa y'wa. Irombo ika'po y'wa: “Aha, ero iro. Ena'ko. Ajuwembo ta itun pe kynaitan. Onda te typosine kynaitan wano wara.”
10 Irombo moro kareta pina'po y'wa mo'ko apojonano ainary wyino. Irombo enapy'po y'wa. Ynda typosine kynakon wano wara. E'moky'po wyino te y'wa, yjuwembo ta itun pe iwe'i'po. 11 Irombo ika'san y'wa: “Tamusi auran ekari'se awytory rapa man pyime kari'na, mo'karon undykon, emerykon, aurangon enapa tamero man inaron 'wa, pyime potonon jopoto 'wa enapa.”

10:5 Omimano 20:11, Deuteronomium 32:40, Daniel 12:7, Amos 3:7

10:8 Ezechiël 2:8–3:3