15
Morokon irokonymbo ro yja'wangon otykon
Irombo amy terapa poto 'su anumengaponen oty wonepo'po y'wa kapu ta. Oko-to'ima apojonano ene'san y'wa morokon irokonymbo ro oko-to'imanokon yja'wangon otykon maro. Morokon maro ro moro Tamusi erekuru kynaike'tan.
Irombo amy tasiwyinen parana eneke amy oty ene'po y'wa, wa'to maro i'kaima'po wara. Irombo mo'karon kari'na mo'ko anari noky y'mondonamonymbo, mo'karon u'ku'po y'mondonamonymbo, mo'karon ety u'ku'po y'mondonamonymbo ene'san y'wa moro tasiwyinen parana tu'po. Ainaine morokon Tamusi kitararykon kynatokon. Moro Tamusi pyitory Moses warerymbo, moro mo'ko kapara'membo warery me enapa man iro kapy'po i'waine. Ika'san: “Poto me, anumengapoto anikapyrykon man, inorombo ro pari'pyn Jopoto Tamusi. Iru'pa 'ne morokon o'to awaito'kon man, pa'poro mo'karon nono tu'ponokon kari'na Jopotory. Omimano 15:1 Noky ko anendo'pa naitan, Jopoto? Noky ko ajety anawonga'pa naitan? Amoro roten irombo kurano me mana. Pa'poro nono tu'ponokon kari'na irombo kyno'ta'ton apo'ponaka okunama. O'wa irombo iru'pa oty yry'po nonepoi.” Jeremia 10:7, Ware 86:9
Morokon oko-to'imanokon parapi
Moro pa'po me moro kapu tano Tamusi auty, moro Tamusi wykato'konymbo waitopo auto wotapurumakary ene'po y'wa. Omimano 38:21 Mo'karon oko-to'imanokon apojonano, mo'karon oko-to'imanokon yja'wangon otykon maro kynatokon inaron wepa'ka'san moro Tamusi auty wyino. Morokon iwo'mykon tamu'nen, typotyre, ty'meijamon kamisa morokon kynatokon. Ty'po'my kynatokon ika'mi'po kapy'san ke. Irombo o'win amy mo'karon okupa'enokon no'kan a'sakary 'wa oko-to'ima ika'mi'po kapy'san parapi yry'san mo'karon oko-to'imanokon apojonano 'wa. Morokon parapi ro ta'no'se kynatokon mo'ko Tamusi, mo'ko i'matypyn me imero nuro man inoro erekuru ke. Moro Tamusi auty a'no'ka'po moro Tamusi kuranory e'kyiny 'wa, moro ipori'tory e'kyiny 'wa enapa. Amy 'wa pairo moro Tamusi auty taka tytory upi'po, morokon oko-to'imanokon mo'karon oko-to'imanokon apojonano narorykon yja'wangon otykon aikepyry uwaporo. Omimano 40:34, 1 Koningen 8:10-11, 2 Kronieken 5:13-14, Jesaja 6:4

15:3 Omimano 15:1

15:4 Jeremia 10:7, Ware 86:9

15:5 Omimano 38:21

15:8 Omimano 40:34, 1 Koningen 8:10-11, 2 Kronieken 5:13-14, Jesaja 6:4