16
Irombo moro Tamusi auty wyino amy auranano eta'po y'wa mo'ja imero. Mo'karon oko-to'imanokon apojonano 'wa ika'po: “Morokon oko-to'imanokon parapi, morokon Tamusi erekuru ke tano'se man irokon itarykatandoko nono tu'ponaka.”
Irombo mo'ko koromono apojonano wyto'po. Moro typarapiry taryka'po i'wa nono tu'ponaka. Irombo mo'karon ipokoine mo'ko anari noky ety tymero kynakon inaron, mo'karon u'ku'po po'ponaka okunamatonon erekytapoty'san yja'wan me. Omimano 9:10
Irombo mo'ko ijokonory apojonano 'wa moro typarapiry taryka'po parana taka. Irombo moro parana we'i'po mynu me, akepy mynure. Pa'poro parana tanokon no'kan y'maty'san.
Irombo mo'ko ijoruwanory apojonano 'wa moro typarapiry taryka'po morokon tapeinamon tuna taka, morokon tuna undykon taka enapa. Mynu me iwe'i'san. Omimano 7:17-21, Ware 78:44
Irombo mo'ko tuna jopotory apojonano wykary eta'po y'wa: “Iru'pa pore oty mypoja, amoro erome aitoto, penaro terapa tywaije aitoto, kurano me aitoto. Moro wara iwairykon man myryi. Mo'karon awyinonokon mynuru irombo, mo'karon ajauran uku'ponamon mynuru enapa ty'kambo i'waine man. Iro ke ro mynu tanypo o'wa man i'waine. Iru'pa pore moro wara tyje o'wa mandon.”
Irombo moro Tamusi 'wa tymy apo'ny wyino amy auranano eta'po y'wa: “A'a, inorombo ro pari'pyn Jopoto Tamusi, iporo ro morokon a'wembonokon auranano myja kari'na tu'ponaka.”
Irombo mo'ko ijokupa'enory apojonano 'wa typarapiry taryka'po weju tu'ponaka. Ainaka ro wa'to ke kari'na koro'kary yry'po. Irombo mo'karon kari'na koroty'ma'san. Tamusi, mo'ko aina morokon yja'wangon otykon yry man inoro eju'po i'waine. Moro tamamyrykon anu'ma'pa iwe'i'san. Tamusi ety anawonga'pa iwe'i'san.
10 Irombo mo'ko ijainatonenory apojonano 'wa typarapiry taryka'po mo'ko anari noky apo'ny tu'ponaka. Irombo moro inundymary ewa'rumamy'po. Moro ije'tungon 'wa ro inurukon a'kopopo'po mo'karon kari'na 'wa. Omimano 10:21 11 Mo'ko kapu tano Tamusi eju'po i'waine morokon tyje'tungon poko, morokon tarekyrykon poko enapa. Moro tamamyrykon anu'ma'pa iwe'i'san. Moro tamerykon ani'petakama'pa iwe'i'san.
12 Irombo mo'ko ijo'win-to'imanory apojonano 'wa typarapiry taryka'po moro poto 'su Eufrat tunary taka. Irombo moro tuna aruta'po. Iwara mo'karon weju wepa'katopo wyinonokon jopotokon emary kapyry kynakon. Jesaja 11:15 13 Irombo mo'ko okojumo yndary wyino, mo'ko anari noky yndary wyino, mo'ko Tamusi auran uku'ponen waikan yndary wyino enapa oruwa pororu enekangon yja'wangon akywano wepa'kary ene'po y'wa. 14 I'waine ro potonon otykon enepory kynakon mo'karon nono tu'ponokon jopoto 'wa, a'nano'to'ko'me mo'ko inorombo ro pari'pyn Tamusi kuritanory tam'po'kory jakono warinu ka'to'me i'waine. 15 “Eneko. Wo'take 'ne amy manaman wara. Sara'me 'ne kynaitan mo'ko tuwaro roten aitoto, mo'ko tywo'my erandonen, iwo'my'ma tyweramapotyry pona, ikamisa'pa tanery pona.” Mateus 24:43-44, Lukas 12:39,40, Jesus nenepo'po 3:3 16 Irombo mo'karon oruwanokon akywano 'wa mo'karon jopoto a'nano'po'san moro Simosu auran ta Harmagedon me kynejatojaton iro po. 2 Koningen 23:29, Zacharia 12:11
17 Irombo mo'ko ijoko-to'imanory apojonano 'wa moro typarapiry taryka'po kapu rary upi'nonaka. Irombo amy auranano wota'po mo'ja imero moro Tamusi auty wyino, moro jopoto apo'ny wyino. Ika'po: “Naikepyi!” 18 Kapekape ka'mutapoty'po. Konomeru morywa'po. Poto 'su tytyty wopy'po. Kari'na wo'kapy'po poro nono tu'po moropan poto 'su tytyty opy'pa kynakon. Jesus nenepo'po 8:5, 11:13,19 19 Moro poto 'su aitopo wo'raka'po oruwa. Pa'poro kari'na waito'kon wo'tororoka'san. Moro poto 'su aitopo Babylon poko Tamusi ituwarengepy'pa kynakon. Moro tarekuru je'ny parapi wyino areku enypo'po Tamusi 'wa i'wa. Jesaja 51:17 20 Pa'poro pa'wukon utapy'san. Wypykon utapy'san enapa. Jesus nenepo'po 6:14 21 Potonon tuna ja'nata'san wo'papy'san kapu wyino kari'na tu'ponaka. O'win kari'na awosin po rypo morokon tuna ja'nata'san kynatokon. Mo'karon kari'na 'wa Tamusi eju'po, morokon tuna ja'nata'san wo'papyry poko. Je'tun pe pore irombo morokon tuna ja'nata'san wo'papyry kynakon. Omimano 9:23, Jesus nenepo'po 11:19

16:2 Omimano 9:10

16:4 Omimano 7:17-21, Ware 78:44

16:10 Omimano 10:21

16:12 Jesaja 11:15

16:15 Mateus 24:43-44, Lukas 12:39,40, Jesus nenepo'po 3:3

16:16 2 Koningen 23:29, Zacharia 12:11

16:18 Jesus nenepo'po 8:5, 11:13,19

16:19 Jesaja 51:17

16:20 Jesus nenepo'po 6:14

16:21 Omimano 9:23, Jesus nenepo'po 11:19