17
Mo'ko to'mere'sen woryi
Irombo mo'karon oko-to'imanokon apojonano, mo'karon oko-to'ima parapi ekosaine man inaron wyino o'win amy wopy'po y'wa. Ika'po y'wa: “O'ko 'ne, senepo'se me o'wa one wara mo'ko wararo wokyryjan maro aitoto woryi, mo'ko pyimanokon tuna tu'po man inoro yry Tamusi 'wa. Jeremia 51:13 Mo'ko woryi maro irombo mo'karon nono tu'ponokon jopoto 'wa to'merepyrykon tyka'se man. Mo'karon nono tu'ponokon kari'na tytynje tywaije mandon moro e'merepyry 'wa.” Jesaja 23:17, Jeremia 51:7 Morombo wyino ywonetono wara yjaro'po mo'ko apojonano 'wa iponomyn wo'i taka. Jesus nenepo'po 13:1
Irombo amy woryi ene'po y'wa tandy'po amy tapisuwiren anari noky tu'po. Pyime roten Tamusi ety any'manamon atywano tymero kynakon mo'ko noky ja'mun poko. Oko-to'ima upu'san kynakon, ainapatoro iremetyry. Mo'ko woryi wo'my tykujure, tapisuwire enapa kynakon. Ika'mi'po ke, kurangon tapusikiri ke, paraso topurumbo ke enapa tykura'ma moro iwo'my kynakon. Amy ika'mi'po kapy'po sapera aina kynakon. Moro ro e'merepyry je'ny moro kynakon. Ta'no'se imero kynakon morokon to'mere'se iwaito'kon nurijangon otykon ke. Jeremia 51:7 Emepu poko amy atukutypyn atywano tymero kynakon. Moro atywano ro kynakon: poto 'su Babylon, to'mere'samon sano, nono tu'ponokon nurijangon otykon undy. Mo'ko woryi ene'po y'wa tywetynje mo'karon Tamusi wyinonokon mynuru ke, mo'karon Jesus amyikaponamonymbo mynuru ke enapa. Mo'ko woryi ene'po mero y'wa, poto me imero yjenuta'po.
Irombo mo'ko apojonano wyka'po y'wa: “O'tono'me ko moro oty ajenutano'pojan? Sekari'take o'wa o'to tauro'po me mo'ko woryi wairy, o'to tauro'po me mo'ko aronen anari noky, mo'ko oko-to'ima upu'san man inoro, mo'ko ainapatoro iremetyry man inoro wairy. “Mo'ko anene'po anari noky mondo tywaije man penaro. Erome te uwa man. Kynepa'katan te moro ije'pomyn topona wyino. Irombo kynuta'tan rapa. Mo'karon nono tu'po amandonon, mo'karon nono wo'kapy'po poro etykon imero'pa moro amano karetary ta tywaije man inaron poto me kynenutata'ton mondo mo'ko anari noky we'i'po poko, irombo uwa rapa iwairy poko, irombo mondo rapa iwairy man poko. Daniel 7:7, Jesus nenepo'po 11:7, Ware 69:28 Kari'na 'wa oty ukutyry man. Tywonumengapore iwairy man.
“Morokon oko-to'imanokon upu'san, oko-to'ima wypy morokon man. Morokon tu'po ro mo'ko woryi tandy'po man. Oko-to'ima jopoto u'ku'san enapa morokon man. 10 Iwyinoine te ainatone amykon tywoma mandon. O'win amy erome mondo man. Mo'ko inorombo ro opy'pa noro man. Tywopy'poto te akore'pe kapyn iwairy kynaitan. 11 Irombo mo'ko anari noky, mo'ko penaro mondo tywaije man inoro, mo'ko erome uwa man inoro aseke mo'ko ijoruwa-to'imanorykon jopoto me kynaitan. Mo'karon oko-to'imanokon jopoto a'sakary mo'ko man. Kynuta'tan te.
12 “Morokon anene'san ainapatoro iremetyrykon, ainapatoro jopoto u'ku'san morokon man. Jopoto me na'nen te e'i'pa mandon. O'win juru iwairy taro roten te jopoto me kynaita'ton mo'ko anari noky maro. Daniel 7:24 13 Iwonumengarykon o'win kynaitan. Typori'torykon, typana'torykon yta'ton mo'ko anari noky 'wa. 14 Inaron ro mo'ko kapara'membo maro warinu ka'ta'ton. Mo'ko siky'inon jopoto, potonon jopoto jopotory me aitoto kapara'membo te kyni'mondota'ton mo'karon tywyinonokon Tamusi niko'ma'san maro, mo'karon Tamusi napo'i'san maro, mo'karon tamyikaporamon maro.”
15 Irombo ika'po y'wa: “Morokon anene'san tunakon morokon itu'poine tandy'po mo'ko to'mere'sen woryi man irokon kari'na, mo'karon undykon, epykon, emerykon, aurangon tamero man inaron u'ku'san me man. 16 Morokon anene'san ainapatoronokon remetynano mo'ko anari noky maro mo'ko to'mere'sen woryi jenono'ta'ton. Pa'poro otyrymbo pinata'ton iwyino. Kynikamisaka'mata'ton. Ipunumbo onota'ton. Wa'to ke kynikoro'kata'ton. 17 Tamusi 'wa irombo ituru'san taka tyje man moro tynisanory kapyry, o'win tywonumengarykon ta mo'ko anari noky ainaka moro tynundymarykon yto'me i'waine, morokon Tamusi wykato'konymbo wo'kapy'mary pokoro. 18 Mo'ko anene'po woryi moro poto 'su aitopo u'ku'po mo'ko man. Mo'karon nono tu'ponokon jopoto jopotory me man.”

17:1 Jeremia 51:13

17:2 Jesaja 23:17, Jeremia 51:7

17:3 Jesus nenepo'po 13:1

17:4 Jeremia 51:7

17:8 Daniel 7:7, Jesus nenepo'po 11:7, Ware 69:28

17:12 Daniel 7:24