18
Moro Babylon womary
Moro pa'po me kapu wyino amy terapa apojonano wony'tory ene'po y'wa. Poto me ipori'tory kynakon. Moro nono aweipa'po moro aweiry 'wa. Mo'ja imero ika'po: “Nomai. Nomai moro poto 'su Babylon. Yjoro'kan waitopo me tywaije man. Pa'poro yja'wangon akywano wotunendopo me, pa'poro yja'wangon, nurijangon tonoro wotunendopo me enapa tywaije man. Jesaja 21:9, Jeremia 51:8, Jesus nenepo'po 14:8, Jesaja 13:21, Jeremia 50:39 Moro wararo wokyry, woryi maro aino ke irombo pa'poro kari'na tytynje tywaije i'wa mandon. Mo'karon nono tu'ponokon potonon jopoto mo'ko to'mere'sen woryi maro tywaije mandon. Mo'karon nono tu'po otykon ekaramanamon typyratata tywaije mandon, mo'ko woryi wainory 'wa pa'poro oty epekatyry ke.” Jesaja 23:17, Jeremia 51:7
Irombo kapu wyino amy terapa auranano eta'po y'wa, ero wara: “Omimatoko iwyino, ypyitorykon, morokon ija'wanykon 'wa ajapyirykon pona, morokon eponamon man yja'wangon otykon 'wa ajeporykon pona. Jesaja 48:20, Jeremia 50:8, 51:6,45 Morokon ija'wanykon irombo tywotunsi'ko man kapu 'wa imero. Morokon yja'wangon inikapy'san otykon poko te ituwarengepy'pa Tamusi tywaije man. Genesis 18:20-21, Jeremia 51:9 Moro i'wa amykon terapa yry'san wararo ytoko enapa. Okomboto morokon inikapy'san apyimy iramatoko i'wa. Okomboto moro ta'sakarykon upatopombo sapera enypotoko i'wa. Ware 137:8, Jeremia 50:29 Moro iwotapurory wararo enapa a'karykapotoko. Moro waino pe iwopekatyry wararo enapa urare'mopotoko. Tyturu'po ta irombo kynganon: ‘Poto 'su jopoto wara imero tandy'po wa. Amy inongepy'po kapyn awu wa. Kotano anukuty'pa pairo waitake.’ Jesaja 47:7-9 Iro ke ro o'win kurita roten morokon a'karykapoto'kon yja'wangon otykon kynepotan: romo'no, atamono, kumyno. Irombo wa'to ke kynikoro'kata'ton. Pari'pe irombo mo'ko ipoko a'wembono tauran ynen Jopoto Tamusi man.
“Moro ikorotyry e'kyiny enery jako ty'waine, mo'karon imaro to'merepyrykon ka'namonymbo nono tu'ponokon potonon jopoto, mo'karon imaro waino pe tywaije mandon inaron kynotamota'ton imero. Ezechiël 26:16-17 10 Tyse roten kyno'po'ta'ton moro iwota'karykary 'wa. Kyngata'ton: ‘Mata'karykaje janon, se, poto 'su, pari'pyn aitopo Babylon. O'win juru ta roten moro apoko yry'po a'wembono auranano no'kapyi.’
11 “Mo'karon nono tu'po otykon ekaramanamon kynamota'ton, uwa amy tynekaramarykon otykon epeka'nen wairy man ke. Ezechiël 27:31,36 12 Morokon inekaramarykon otykon man: ika'mi'po, amu'nymbo, kurangon tapusikiri, paraso topurumbo, ty'meijamon kamisa, tykujuramon kamisa, tana'meijamon kamisa, tapisuwiramon kamisa, typoporamon wewe, pa'poro roten olifant jerykonymbo kapy'san otykon, pa'poro roten tapenamon wewe kapy'san otykon, tykujuren siparari kapy'san otykon, siparari kapy'san otykon, tapenen topu kapy'san otykon, Ezechiël 27:12-13,22 13 ukuty'pa 'ne roten typoporamon otykon, winu, oleif katy, perere me tykapymy, parito, kapara, kaware, tarara, pyitonano, kari'na pairo. 14 Pa'poro morokon aturu'po nisanory tanapymy onoi. Pa'poro waino pe, tywaike awaito'konymbo otykon nutapyi. Opopopyn me terapa morokon otykon kynaitan.
15 “Morokon otykon ekaramanamon, mo'karon inijopotoma'san tyse kyno'po'ta'ton moro iwota'karykary 'wa tyty'karykon ta. Kynotamota'ton. Kynamota'ton. Ezechiël 27:31,36 16 Kyngata'ton: ‘Mata'karykaje janon, se, poto 'su aitopo. Tywewo'myndo maito ty'meijamon, tykujuramon, tapisuwiramon kamisa ke. Tywekura'ma maito ika'mi'po ke, kurangon tapusikiri ke, paraso topurumbo ke. 17 O'win juru ta roten pa'poro akuranory nutapyi.’ Jesaja 23:14, Ezechiël 27:26-30
“Pa'poro kurijara undykon, pa'poro kurijara ta ytopo'tonon, pa'poro kurijara ta amaminatonon, pa'poro parana ta amaminatonon wo'poty'san tyse. 18 Moro aitopo korotyry e'kyiny enery jako ro, mo'ja imero iko'ta'san: ‘Otypan aitopo ko moro poto 'su aitopo wara kynakon?’ Ezechiël 27:32 19 Nono papy'po i'waine tupu'san tu'ponaka. Iwotamo'san. Moro aitopo amo'po i'waine. Ika'san: ‘Mata'karykaje janon, se, poto 'su aitopo. Ota ro janon pa'poro mo'karon parana ta ikurijararykon man inaron kynipyratatatokon.’ Ezechiël 27:30-34 20 Tawa'pore aiko, kapu, mo'karon Tamusi wyinonokon maro, mo'karon apojoma'san maro, mo'karon Tamusi auran uku'ponamon maro enapa. Moro i'wa yja'wan me o'to ajyry'san ke Tamusi 'wa moro wara a'wembono auranano tyje man ipoko.” Deuteronomium 32:43, Jeremia 51:48
21 Irombo amy pari'pyn apojonano 'wa amy miri topuru jopotory pono topu awonga'po. Parana taka ema'po i'wa. Ika'po: “Ero wara moro poto 'su aitopo Babylon u'werengata'ton. Opopopyn me terapa kynaitan. Jeremia 51:63-64, Ezechiël 26:21 22 Kitara aijambanamon, waretatonon, sina etonamon, kuti tam'po'kory etonamon waty noro rapa kynaita'ton ota. Amy pairo oty ka'nen waty noro rapa kynaitan ota. Miri mory waty noro rapa kynaitan ota. Jeremia 7:34, 25:10 Ezechiël 26:13, Jesaja 24:8 23 Kororeta aweiry waty noro rapa kynaitan ota. Aimytonon eminory waty noro rapa kynaitan ota. Mo'karon ota oty ekaramanamon potonon me kynatokon nono tu'po. Moro ajamorery ke pa'poro kari'na tamu'ma o'wa man. 24 Moro aitopo ta enapa mo'karon Tamusi auran uku'ponamon mynurumbo, mo'karon Tamusi wyinonokon mynurumbo, pa'poro mo'karon nono tu'po iwo'san mynurumbo enapa topoje man.” Jeremia 51:49

18:2 Jesaja 21:9, Jeremia 51:8, Jesus nenepo'po 14:8, Jesaja 13:21, Jeremia 50:39

18:3 Jesaja 23:17, Jeremia 51:7

18:4 Jesaja 48:20, Jeremia 50:8, 51:6,45

18:5 Genesis 18:20-21, Jeremia 51:9

18:6 Ware 137:8, Jeremia 50:29

18:7 Jesaja 47:7-9

18:9 Ezechiël 26:16-17

18:11 Ezechiël 27:31,36

18:12 Ezechiël 27:12-13,22

18:15 Ezechiël 27:31,36

18:17 Jesaja 23:14, Ezechiël 27:26-30

18:18 Ezechiël 27:32

18:19 Ezechiël 27:30-34

18:20 Deuteronomium 32:43, Jeremia 51:48

18:21 Jeremia 51:63-64, Ezechiël 26:21

18:22 Jeremia 7:34, 25:10

18:22 Ezechiël 26:13, Jesaja 24:8

18:24 Jeremia 51:49