20
Morokon ainapatoromboto ainatone-kari'na siriko
Irombo amy apojonano wony'tory ene'po y'wa kapu wyino. Aina moro ije'pomyn topona ra'kerery kynakon. Amy siparari kapy'po kurawa tam'po'kory enapa aina kynakon. Irombo mo'ko okojumo, mo'ko penato okoju, mo'ko yja'wan jopotory, mo'ko Satan apo'i'po i'wa. Imypoty'po i'wa, ainapatoromboto ainatone-kari'na siriko imboka'pa iwaito'me. Genesis 3:1 Moro ije'pomyn topona taka ema'po i'wa. Epo ro moro topona etaputy ra'kere'to'po i'wa. Tatapuje moro topona wairy man enepotopo apyipo'po i'wa moro topona etaputy poko. Moro wara mo'ko okojumo yry'po i'wa, mo'karon kari'na emu'mary pona i'wa morokon ainapatoromboto ainatone-kari'na siriko y'matyry uwaporo. Moro pa'po me te ko'i roten imbokary kynaitan.
Irombo jopoto apo'nykon ene'san y'wa. Mo'karon itu'ponokon ainaka a'wembono auranano yry yry'po. Mo'karon Jesus ekary amyikapory poko, moro Tamusi auran ekarityry poko enapa u'ka'san a'ka'san mo'karon kynatokon. Mo'ko anari noky po'ponaka, moro u'ku'po po'ponaka enapa okunama'nonymbo mo'karon kynatokon. Tamepukon poko, tainarykon poko pai mo'ko anari noky ety animeropo'nonymbo mo'karon kynatokon. Nuro rapa tywaije kynatokon, mo'ko Mesias maro jopoto me tywaito'ko'me ainapatoromboto ainatone-kari'na siriko. Daniel 7:9,22 Mo'karon amykon terapa iromby'san we'i'san erena'pa, moro ainapatoromboto ainatone-kar'ina siriko y'matyry uwaporo.
Moro ro, moro koromo iromby'san awomyry moro man. Sara'me 'ne janon, Tamusi wyinono me enapa kynaitan mo'ko koromo iromby'san awomyry jako kynawondan inoro. Mo'kopangon poko moro ijokonory man romo'no ipori'to'ma kynaitan. Mo'ko Tamusi emamin ka'namon me te, mo'ko Mesias emamin ka'namon me enapa mo'karon kynaita'ton. Imaro ro ainapatoromboto ainatone-kari'na siriko jopoto me kynaita'ton.
Mo'ko ewa'rumy tamuru y'mondory
Moro ainapatoromboto ainatone-kari'na siriko y'maty'ma'po mero, mo'ko Satan pa'kapota'ton moro aru'katopombo wyino. Irombo nono tu'po morokon okupa'enokon ipanakujarykon 'wa mo'karon Gog, Magog enapa ikato'kon kari'na emu'mary arotan. Kyna'nano'ta'ton warinu ka'to'me i'waine. Mo'karon ina'nanopy'san atu'kupo'pa kynaita'ton parana pono sakau wara. Ezechiël 7:2, Ezechiël 38:2,9,15 Nono tu'po kynombatakata'ton. Mo'karon Tamusi wyinonokon waitopo, moro typynen aitopo u'menda'ton. Wa'to te kyno'tan kapu wyino. Kynikoro'kata'ton. 10 Irombo mo'ko emu'manamonymbo emata'ton moro suwapuru korotyry wombataka'po taka, mo'ko anari noky waitopo taka, mo'ko Tamusi auran uku'ponen waikan waitopo taka. Moro po ro kurita, koko tywota'karykarykon poko kynaita'ton, i'matypyn me imero.
Moro a'wembono auranano yry
11 Irombo amy poto 'su tamu'nen jopoto apo'ny ene'po y'wa mo'ko itu'pono maro. Inoro embata wyino nono, kapu wetuwarika'san. Utapy'san. Daniel 7:9-10 12 Irombo mo'karon iromby'san, potonon, siky'inon, ene'san y'wa pyre moro jopoto apo'ny po'ponaka. Irombo kareta karanga'san. Irombo amy terapa kareta, moro amano karetary karanga'po. Irombo mo'karon iromby'san poko moro a'wembono auranano yry'po morokon o'to iwe'i'sanymbo, morokon kareta ta tymero kynakon irokon wararo. 13 Parana 'wa mo'karon tytanokon iromby'san yry'san. Moro romo'no 'wa, moro iromby'san waitopo 'wa enapa mo'karon tytanokon iromby'san yry'san. Moro o'to iwe'i'sanymbo wararo moro a'wembono auranano yry'po ipokoine. 14 Moro romo'no, moro iromby'san waitopo enapa ema'san moro wa'to wombataka'po taka. 15 Moro ijokonory romo'no me ro moro wa'to wombataka'po man. Moro amano karetary ta imero'pa amy epory'poto, moro wa'to wombataka'po taka emary kynakon.

20:2 Genesis 3:1

20:4 Daniel 7:9,22

20:8 Ezechiël 7:2, Ezechiël 38:2,9,15

20:11 Daniel 7:9-10