21
Asery kapu, asery nono maro
Irombo asery terapa kapu, asery terapa nono ene'san y'wa. Moro koromono kapu irombo, moro koromono nono enapa tuta'se kynatokon. Moro paranambo uwa terapa kynakon. Jesaja 65:17, 66:22, 2 Petrus 3:13 Irombo moro kurano aitopo Jerusalem wony'tory ene'po y'wa asery me terapa kapu wyino, Tamusi wyino. Amy tyino man 'wa ekura'ma'po yinondatoto woryi wara kynakon. Jesaja 52:1, Jesus nenepo'po 3:12, Jesaja 61:10 Irombo mo'ja imero amy auranano eta'po y'wa moro jopoto apo'ny wyino. Ika'po: “Eneko. Moro Tamusi waitopo mo'karon kari'na ekosa man. Ekosaine kynemandan. Mo'karon kari'na ipyitorykon me kynaita'ton. Mo'ko Tamusi ekosaine kynaitan itamusirykon me. Ezechiël 37:27, Levitikus 26:11-12 Pa'poro anakumbo y'kokatan enurukon wyino. Moro romo'no waty noro rapa kynaitan. Kata'mato aino waty noro rapa kynaitan. Atamono waty noro rapa kynaitan. Ata'karykano waty noro rapa kynaitan. Morokon koromonokon otykon irombo nyton terapa.” Jesaja 25:8, Jesaja 35:10, 65:19
Irombo mo'ko jopoto apo'ny tu'pono wyka'po: “Eneko. Pa'poro oty asery me sika'sa.” Y'wa ika'po: “Imeroko. Erokon auranano irombo tamyikapore man. Iporo man.” Ika'po enapa y'wa: “Naikepyi terapa. Moro alfa, moro omega enapa awu wa. Oty wota'mory, oty y'matyry enapa awu wa. Mo'ko tuna sanory niwory supatake moro amano ynen tuna undy wyino, epema'pa. Jesaja 55:1 Mo'ko eja'naka'po pa'poro morokon otykon apyitan. Awu itamusiry me waitake. Mo'ko y'me me kynaitan. 2 Samuel 7:14, Ware 89:26-27 Mo'karon tanarikamon 'wano me, mo'karon tamyikapore e'i'non 'wano me, mo'karon nurijangon 'wano me, mo'karon woto aitonon 'wano me, mo'karon wararo wokyryjan, woryijan maro aitonon 'wano me, mo'karon tamorekamon 'wano me, mo'karon ikapy'san tamusi ety awonganamon 'wano me, pa'poro mo'karon tonapiramon 'wano me moro suwapuru korotyry wombataka'po man. Iro ro, moro ijokonory romo'no moro man.”
Moro asery Jerusalem
Irombo mo'karon oko-to'imanokon morokon oko-to'imanokon parapi ta morokon oko-to'imanokon yja'wangon otykon aronamonymbo apojonano wyino o'win amy wopy'po. Ika'po y'wa: “O'ko 'ne, mo'ko kapara'membo pyty man woryi senepo'se me o'wa.” 10 Irombo ywonetono wara yjaro'po i'wa amy poto 'su kawono wypy tu'ponaka. Irombo kapu wyino, Tamusi wyino moro kurano aitopo Jerusalem wony'tory enepo'po i'wa y'wa. Ezechiël 40:2 11 Moro Tamusi kuranory aweiry ita kynakon. Typotyre imero kynakon moro irombo ro tapenen tasiwyinen, jaspis tatynen topu wara. 12 Moro a'kototy poto me, kawo enapa kynakon. Ainapatoro itu'ponaka oko ipenary kynakon. Pa'poro morokon pena po o'win amy apojonano kynakon. Morokon pena poko mo'karon ainapatoro itu'ponaka okonokon Israel pajanymbo epykon etykon tymero kynakon. Ezechiël 48:30-35 13 Undy wyino oruwa pena kynakon, parana wyino oruwa enapa, ijary wyino oruwa enapa, aretyry wyino oruwa enapa. 14 Moro aitopo a'kototy apo'ny me ainapatoro itu'ponaka oko topu kynakon. Irokon tu'po ro mo'karon ainapatoro itu'ponaka okonokon kapara'membo napojoma'san etykon kynakon.
15 Mo'ko yjerupanen ekosa amy ika'mi'po kapy'po otykon mosin u'kutopo kynakon. Moro ke ro moro aitopo, morokon pena, moro a'kototy mosingon u'kuru i'wa kynakon. Ezechiël 40:3 16 Morokon aitopo erijety asemosin po kynakon. Moro imosin asemosin po kynakon moro akumbiry maro. Irombo moro otykon mosin u'kutopo ke moro aitopo u'ku'po i'wa ainapatoro itu'ponaka oko dusun stadion* Moro “Otykon ekari'topo kareta” eneko. mosin po. Moro imosin asemosin po kynakon moro akumbiry maro, moro ipuwa'po maro enapa. 17 Irombo moro aitopo a'kototy puwa'po u'ku'po i'wa oko-to'imamboto o'win-kari'na itu'ponaka okupa'enokon apo me. Moro kari'na apory asemosin po man mo'ko Tamusi apojon apory maro. 18 Moro aitopo a'kototy jaspis kapy'po moro kynakon. Moro aitopo 'nero te i'kaimapyn ika'mi'po kapy'po moro kynakon. Moro ika'mi'po ro i'kaimapyn karasi wara imero tasiwyine kynakon. Jesaja 54:11-12 19 Morokon aitopo a'kototy apo'nykon ukuty'pa 'ne roten tapenamon topu ke tykura'ma kynakon. Moro koromono apo'ny jaspis moro kynakon. Moro ijokonory lasur moro kynakon. Moro ijoruwanory kornalein moro kynakon. Moro ijokupa'enory smarag moro kynakon. 20 Moro ijainatonenory sardoniks moro kynakon. Moro ijo'win-to'imanory sarder moro kynakon. Moro ijoko-to'imanory olivein moro kynakon. Moro ijoruwa-to'imanory akuamarein moro kynakon. Moro ijokupa'en-to'imanory topas moro kynakon. Moro ijainapatoronory turkois moro kynakon. Moro ainapatoro itu'ponaka o'win iwaitopo granat moro kynakon. Moro ainapatoro itu'ponaka oko iwaitopo amethist moro kynakon. 21 Morokon ainapatoro itu'ponaka okonokon pena, ainapatoro itu'ponaka oko paraso topurumbo morokon kynatokon. O'win pena, o'win paraso topurumbo moro kynakon. Moro aitopo emary karasi esiwyingan i'kaimapyn ika'mi'po kapy'po moro kynakon.
22 Amy pairo Tamusi auty anene'pa ywe'i'po moro aitopo ta. Mo'ko inorombo ro pari'pyn Jopoto Tamusi irombo moro aitopo ta man mo'ko kapara'membo maro. 23 Weju aweiry, nuno aweiry 'se'pa moro aitopo man. Moro Tamusi kuranory aweiry irombo kynaweipanon. Aweiry me mo'ko kapara'membo man. Jesaja 60:19,20 24 Moro aitopo aweiry ta ro pa'poro nono tu'po amandonon kynemanda'ton. Mo'karon nono tu'ponokon jopoto tykuranorykon arota'ton itaka. Jesaja 60:3 25 Morokon ipenarykon otapuru'pa roten kynaitan. Iko'mamy'pa roten irombo moro aitopo kynaitan. Jesaja 60:11 26 Pa'poro nono tu'po amandonon morokon tykuranorykon, morokon totykon awongato'kon otykon arota'ton itaka. 27 Amy pairo yja'wan oty, amy pairo nurija oty ka'nenymbo, amy pairo tonapirenymbo enapa o'my'pa kynaitan itaka. Mo'karon etykon moro amano karetary ta, mo'ko kapara'membo karetary ta tymero man inaron roten itaka kyno'myta'ton. Jesaja 52:1, Ezechiël 44:9

21:1 Jesaja 65:17, 66:22, 2 Petrus 3:13

21:2 Jesaja 52:1, Jesus nenepo'po 3:12, Jesaja 61:10

21:3 Ezechiël 37:27, Levitikus 26:11-12

21:4 Jesaja 25:8, Jesaja 35:10, 65:19

21:6 Jesaja 55:1

21:7 2 Samuel 7:14, Ware 89:26-27

21:10 Ezechiël 40:2

21:12 Ezechiël 48:30-35

21:15 Ezechiël 40:3

*21:16 Moro “Otykon ekari'topo kareta” eneko.

21:18 Jesaja 54:11-12

21:23 Jesaja 60:19,20

21:24 Jesaja 60:3

21:25 Jesaja 60:11

21:27 Jesaja 52:1, Ezechiël 44:9