3
Tamambore Tamusi wonepory man
Otypan oty ta ko iro ke mo'ko Simosu mo'karon amykon terapa ko'po nan? Otypan iru'pyn oty ene'san ko i'waine moro e'kotono? Tameronokon otykon ene'san i'waine. Ero moro poto 'sumbo inenepyry: moro ainakaine moro Tamusi auran yry'po. Amyikapo'pa amykon we'i'sando te, moro amyikapo'pa iwairykon moro tamyikapore Tamusi wairy uta'kanon? Uwa pore! Enapi'pa Tamusi wonepory man. Tonapire pa'poro kari'na wonepory man. Tymero irombo man: Ware 51:4 (LXX)
Tamambore awonepory man ajauranary jako. Mo'ko ajemendonen mi'mondotake.
 
Moro emambo'pa kywairykon 'wa te tamamboren me Tamusi enepory jako, o'to ko kykata'ton? Emambo'pa ka'tu Tamusi nan, kypokoine tarekuru kary 'se ta'ta? (Kari'na wara yjauranaje.) Uwa pore! One wara ko ero nono poko a'wembono auranano ynen me Tamusi naitan, emambo'pa ta'ta? Moro tonapire ywairy poko imero moro enapita'pa Tamusi wairy wonepo'poto, moro tonapire ywairy 'wa moro ety awonga'poto, o'tono'me ko amy tyja'wangen me yjemendory nan? “Kurangon otykon wo'to'me, yja'wangon otykon kysika'sen!” kykata'ton? Moro wara 'ne 'kuru na'na wyka'po takari'se man amykon na'na ejunamon 'wa. Iporo ro moro ipokoine tymy a'wembono auranano man.
Tyja'wange pa'poro kari'na wairy
One wara ko iro ke nan? Mo'karon Simosu me e'i'non ko'po ka'tu iru'pa kytaton? Uwa pairo! Mo'karon Griek roten kapyn, mo'karon Simosu enapa te semendoton terapa moro yja'wan me aino aina iwairykon poko. 10 Tymero irombo man: Ware 14:1-3 (LXX), Ware 53:1-3 (LXX)
Amy pairo kari'na tamambore e'i'pa man. 11 Amy pairo oty uku'nen waty man. Amy pairo Tamusi upinen 'ne ro waty man. 12 Pa'poro iwyino tywotu'ma mandon. Pa'poro tywotany'ma mandon. Amy pairo kari'na iru'pyn oty anikapy'pa man. O'win 'ko 'ko pairo amy waty man. 13 Moro ena'sarykon akepy unemy'po etapurumaka'po wara man. Moro inurukon amu'mato man. Moro esipirykon ta okoju je'tun man. Ware 5:9 (LXX), Ware 140:3 14 Moro indarykon je'tun pe imero any'mato man. Ware 10:7 (LXX) 15 Tarawone ipupurukon kyny'san mynu y'kambo. Jesaja 59:7-8 16 Tomarykon ta oty amityry arojaton. Aikota'mano ene'saton. 17 One wara ty'waine sara'me aino epory man anukuty'pa mandon. 18 Enurukon ta Tamusi nendory waty man. Ware 36:1
 
19 Kysuku'saton moro omenano mero'po tanokon wairy mo'karon omenano mero'po upi'nonokon kari'na 'wano me. Iwara pa'poro kari'na aurange'kary kynaitan. Tamusi embata tu'tanone pa'poro ero nono kynonepotan. 20 Moro omenano mero'po irombo amy pairo kari'na anyry'pa man tamambore Tamusi embata. Moro omenano mero'po irombo yja'wan me kari'na wairy uku'pojan. Ware 143:2, Galatie 2:16
Moro Tamusi 'wa tamambore kari'na yry
21 Erome te moro omenano mero'po rato Tamusi 'wa tamambore kari'na ytopo oma tywonepo man. Moro amyikapojan ro moro omenano mero'po, mo'karon Tamusi auran uku'ponamonymbo enapa. 22 Tamusi tamambore kari'na ypojan moro Jesus Kristus amyikary 'wa. Pa'poro amyikanamon tamambore tywairykon taro mandon. Pa'poro irombo kari'na asewara mandon. Galatie 2:16 23 Yja'wangon otykon irombo tyka'se pa'poro i'waine man. Moro Tamusi kuranory amono'saton pa'poro. 24 Tamusi turu'popory 'wa tamambore tyje mandon epe'ma, mo'ko Kristus Jesus ta imbokarykon ta. 25 Penaro terapa tyje tywaije Tamusi 'wa man moro kari'na 'wa Kristus amyikary jako imynuru 'wa iru'pa rapa kari'na ypory man. Iwara Tamusi tamambore tywairy enepory 'se tywaije man. Uwapo irombo morokon yja'wan me e'i'san poko opoty'pa tywaije man, 26 ko'i ore'ko'pa tywairy ke. Erome te moro tamambore tywairy enepory 'se man. Mo'ko roten kapyn tamambore kynonepojan. Mo'karon Jesus amyikanamon yjan enapa te tamambore.
27 One wara noro ko iro ke kytotamyikata'ton? Kywotamyikarykon kysupijaton. Otypan omenano ko moro kywotamyikarykon upipojan? Moro tykary wara kywairykon man ekari'nen omenano ka'tu? Uwa pairo. Moro ky'waine Tamusi amyikary man ekari'nen omenano te. 28 Moro omenano mero'po wykary wara tywairy 'wa kapyn irombo, moro Tamusi amyikary 'wa te tamambore kari'na ypory uku'san na'na. 29 Simosu tamusiry me roten ka'tu Tamusi nan? Simosu me e'i'non tamusiry me enapa kapyn nan? A'a, Simosu me e'i'non tamusiry me enapa mo'ko man. 30 Mo'ko tamambore mo'ko Simosu ynen Tamusi ro rapa irombo tamambore mo'ko Simosu me e'ipyn yjan. Deuteronomium 6:4, Galatie 3:20 31 Moro omenano mero'po u'kuke'kapojan iro ke na'na moro Tamusi amyikary 'wa? Uwa pairo! Moro omenano mero'po wotu'kuru 'se imero na'na man.

3:4 Ware 51:4 (LXX)

3:10 Ware 14:1-3 (LXX), Ware 53:1-3 (LXX)

3:13 Ware 5:9 (LXX), Ware 140:3

3:14 Ware 10:7 (LXX)

3:15 Jesaja 59:7-8

3:18 Ware 36:1

3:20 Ware 143:2, Galatie 2:16

3:22 Galatie 2:16

3:30 Deuteronomium 6:4, Galatie 3:20